คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาลาโบลา ฟังชันก์กำลังสอง ม.3ค่ะ
หาคำตอบพร้อมวิธีทำ ช่วยหน่อยค่ะTT

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดเป็นฟังก์ชันกำลังสอง n. 2x=y+x²-1 y=4x-5 n. ²+1=2x-x² 1. y-x=2y+1 repi itu cuer 2. กราฟของฟังก์ชัน = (-2) -6 ตัดแกน Y ที่จุดใด sers n. (-1,0) 1. (2,0) 3. กราฟของฟังก์ชัน = (-1) -9 ตัดแกน X ที่จุดใด y= ก. (4, 0) และ (–2, 0) ค. (0, 4) และ (0, -2) A. (-2,0) er 24 (0-2) af OS VERGE ข. (−2, 0) และ (2, 0) ง (4,0) a (-1,0) PUIGNOU POR USS Giu 2 sausi 0sd 0s ou del = dbxch- 4. ข้อใดผิด ก. กราฟของฟังก์ชัน -- 5x+2 เป็นกราฟพาราโบลาด 1 0 5 9 สม - ข. กราฟของฟังก์ชัน = (5-4) เป็นกราฟพาราโบลาค ค. กราฟของฟังก์ชัน y = 2xx-3 เป็นกราฟพาราโบลาค ง. กราฟของฟังก์ชัน y = 4-(x3) เป็นกราฟพาราโบลาค voluernultiulion Cardigrefierna เure to us to s Mhugarheoreun CAP remotionzerwanenhys?..c x + = + (0- 9. y=2x² - 4x-5 5. กราฟของฟังก์ชันใด มีจุด (1, 3) เป็นจุดต่ำสุดของกราฟ และมีจุด (0, 5) เป็นจุดตัดแกน Y f. y=x²-3x+5 A. y=2x²-4x+5 6. จุดยอดของกราฟฟังก์ชัน -- (x+1) - 4 กับ y = (x+1) + 4 ห่างกันที่หน่วย ก. มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกัน ข. 6 หน่วย ค. 8 หน่วย (men OS GU portranuncuhiturcarle A VERNORATUVERCŮ J R 3. y=-2x² - 24x+5 คน 2 คน 3 venetrivernu! palecuracekfurt e marinerale) ง. 10 หน่วย 7. กราฟฟังก์ชันคู่ใด มีแกนสมมาตรเดียวกัน n. y=-(x+5)² ňu_y=(x−5)² ₁ y=x² +5 ňu y=(x+5)² A. y=-x+5 ñ y=-(x+5)2 1. y=x²-5 ňu y=-x² +5 2 8. กราฟฟังก์ชัน y = 2x +8x-1 เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูป y = a(x-h) + k จะได้ตรงกับข้อใด n. y=-2(x-2)² +15 neruroju. y=-2(x-2)² +7 ofen A. y=-2(x+2)² +15 4. y=-2(x-2)²-7
16. 15. 9. เมื่อโยนลูกบาสขึ้นไปในอากาศในเวลา 1 ใด ๆ ระยะความสูง 6 เมตร) ของลูกบาสจากพื้นเป็นไปตามกราฟ ฟังก์ชัน h = 4 - 21 จงหาว่าลูกบาสถูกโยนขึ้นไปได้สูงเป็นระยะทางเท่าใด ก. 5 เมตร ง. 2 เมตร 10. ผลลัพธ์ของ n. -√2 11. ผลลัพธ์ของ 5x (2/5 - 3/20) ตรงกับข้อใด ค. 10 . -10√5 12. ถ้า 4(m+1) = 10 แล้ว m มีค่าตรงกับข้อใด ก. 24 ย. 20 13. จัด ก. ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย (ตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์) ได้ตรงกับข้อใด n. 2+√3 ข. 2-√3 ค. 8-√3 14. (8) - 3 + (10) มีค่าตรงกับข้อใด ก. 3.3 ข. 1 ก. 1 6√54-3√24 √6 18. a = √√3-2 8+√3 5 5 7 ก. 15 2 √√6+ √2 √6-√2 ข. 4 เมตร 28-32 ตรงกับข้อใด √2-1 √₂+1 20. ถ้า x = - n. -1-√3 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 12 ข. 18 ค. 10 17. ถ้า x = 4, y = -3 แล้วรากที่สองของ 3xy มีค่าตรงกับข้อใด ก. ±16 ข. ±18 ค. ±9 มีค่าตรงกับข้อใด , b = √₂+1 √2-1 ข. -2 1+√√√3 1+3 แล้วค่าของ 2 ข ข. 17 ค. 3 เมตร ค. 10 19. ให้ a = 1, b = -2 และ c = 3 ค่าของ a+2b-c+√2a²-4ab-c² -2abc ค. 4.2 3 ค. 205 ค. 12 1-x 9. 1+√3 ค. 8 ค่าของ 34 - 2ab + 36 ตรงกับข้อใด ค. 0 มีค่าตรงกับข้อใด ค. 4 P. −1+√3 4. -7√2 ง. 20 ง. 10 J. 2+4√3 ง. 3 1. -5 ง. 8 ง. 18 ง. 7 ตรงกับข้อใด 1 12 4-√3+1
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉