คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยที่ค่า ต้องละเอียดหน่อย😿

2. 1) กกฟเ็3 0) ควา 2) - 2 (4 - 4) *) ๕ - - - (พ 22 . 2. = - (น- 4) X - 4 - 0 4 ตัด 104 % 6 2 ได 40) 2 - (๑-4)
. 5. จงเขียนกราฟของสมการ y = 4(x - 2) และ y = -4(x - 2) โดยใช้แกนคู่เดียวกัน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1) กราฟทั้งสองมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร X 2) จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของแต่ละกราฟเป็นจุดใด 3) ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใด 2 จงพิจารณาแต่ละสมการต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 1) ถึงข้อ 5) โดยไม่ต้องเขียนกราฟ สมการที่ 1 : y = (x - 4) สมการที่ 2 : y = -3(x + 2) สมการที่ 3 : y = 4|x - - 31 1) กราฟเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย 2) จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟเป็นจุดใด สมการที่ 4 : 3 ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y เป็นเท่าใด เส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร 5) กราฟตัดแกน X และแกน Y ที่จุดใด ดารณากราฟของพาราโบลาที่ผ่านจุด (-2, -4), (0, 0) และ 2 9) ดังรูป แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1) กราฟที่กำหนดให้มีสมการเป็นอย่างไร 2 ถ้าเลื่อนขนานกราฟที่กำหนดให้ตามแนวแกน X ไปทางขวา 2 หน่วย แล้วกราฟที่ได้จะมีสมการ เป็นอย่างไร 3 ถ้าเลื่อนขนานกราฟที่กำหนดให้ตามแนวแกน X โปทางซ้าย 4 หน่วย แล้วกราฟที่ได้จะมีสมกา"

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉