ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำและคำตอบค่ะ🥹

1). สอบใบขับขี่ Basic statistics การสอบใบขับขี่ประกอบไปด้วยการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ ถ้า 25% ของผู้เข้า สอบสอบตกภาคปฏิบัติ และ 15% ของผู้เข้าสอบสอบตกภาคทฤษฎี และ 10% ของผู้เข้าสอบ สอบตกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้าเลือกสุ่มผู้เข้าสอบมาหนึ่งคน จงหาความน่าจะเป็นที่คน ส้ นจะ 1.1) สอบตกอย่างน้อยหนึ่งตอน 1.2) สอบตกภาคปฏิบัติ แต่สอบผ่านภาคทฤษฎี 1.3) สอบผ่านทั้งสองตอน 1.4) สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งตอน 2). เชื้อโรคในวัว ถ้ามีเชื้อโรคในวัวชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อกันระหว่างสัตว์หลายๆประเภท สมมติให้วัว 200 ตัว ถูกทดสอบว่าติดเชื้อโรคหรือไม่ โดยเหตุการณ์ A คือเหตุการณ์ที่วัวถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อไม่ นานมานี้ และเหตุการณ์ B คือเหตุการณ์ที่วัวถูกทดสอบเชื้อโรคแล้วมีผลเป็นบวก (ติดโรค) โดย ข้อมูลของการตรวจเป็นไปตามตารางด้านล่าง B B' A 40 60 A' 20 80 2.1) มีความน่าจะเป็นเท่าใดที่วัวจะติดเชื้อและถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อไม่นานมานี้ 2.2) มีความน่าจะเป็นเท่าใดที่วัวจะติดเชื้อถ้ากำหนดให้วัวที่ทำการทดสอบนั้นถูกขนส่งด้วย รถบรรทุกเมื่อไม่นานมานี้ 2.3) ความน่าจะเป็นที่วัวจะติดเชื้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วิชา PRE380

2. A chemical company is considering options for eliminating harmless chemical sludge from the following 2 options. (1) Prepare the site for landfilling in the factory. This option requires the initial investment for purchasing the essential equipment 130,000 Baht. Each year there will also be a cost of landfill operation 95,000 baht per year. At the end of its service life of 3 years, the equipment used within the landfill site will have a salvage value of 20,000 baht. (2) Hire a chemical sludge removal contractor to remove sludge. The contract term must be 6 years. The cost of contract to be paid to the contractor are 110,000 Baht a year in year 1-2; 115,000 Baht in year 3; 120,000 Baht in year 4; 125,000 Baht in year 5; and 130,000 Baht in year 6. a) (13 marks) If the company finances the money for this project by borrowing from a bank in which the bank charges interest on loans at the rate of 3.86% per 6 months, compounded every month. Which option should this chemical company choose? b) (5 marks) The company executives believe that the option of establishing a landfilling site within the factory seems to be a more sustainable alternative for the company. If the selection in question a) above did not select the landfilling site option, please suggest how much the initial investment for purchasing the equipment should cost so that the landfill option would be selected (assume the same salvage value of the equipment)?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยเราที

แบบฝึกหัดครั้งที่ 3 1. ถ้าสุ่มครอบครัวที่มีบุตรสองคนมาครอบครัวหนึ่ง แล้วจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ครอบครัว นั้น 1) มีบุตรคนแรกเป็นหญิง บุตรคนที่สองเป็นชาย 2) ไม่มีบุตรชายเลย 3) มีบุตรเป็นชายมากกว่า 1 คน 4) มีบุตรเป็นหญิงอย่างน้อย 1 คน 5) มีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน 6) มีบุตรชาย 3 คน 2. ถ้าหยิบลูกหิน 3 ลูกจากกล่องที่มีลุกหินสีน้ำเงิน 4 ลูก และสีแดง 7 ลูก ซึ่งจำนวนของการหยิบที่จะเกิดขึ้น ทั้งหมด คือ 165 วิธี จงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกหินสีน้ำเงิน 3 ลูก ที่หยิบได้ 4 วิธี 3. เรือนรับรองหลังหนึ่งมี 3 ห้องนอน ห้องหนึ่งพักได้ 3 คน ส่วนอีก 2 ห้อง พักได้ห้องละ 2 คน ถ้ามีแขก 7 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน จะเดินทางมาพักโดยไม่ระบุเพศให้ทราบล่วงหน้า จงหาจำนวนวิธีการจัด ห้องที่สามารถจัดได้ทั้งหมด ซึ่งการจัดคน 7 คน เข้าห้องพัก สามารถทำได้ (7! / 3!. 2!. 2!) วิธี

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยน้าาา

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2.2 1. น้ำส้มขนาดกล่องละ 330 มิลลิลิตร ระบุส่วนประกอบโดยประมาณไว้ดังนี้ น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 90 % และ เนื้อส้ม 10% จงหา 1.1) น้ำส้มกล่องนี้ประกอบด้วย น้ำส้มสายน้ำผึ้ง มิลลิลิตร 1.2) น้ำส้มกล่องนี้ประกอบด้วย เนื้อส้ม ที่มิลลิลิตร 2. ในการซื้อรถยนต์คันหนึ่ง ราคา 800,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 25% ส่วนที่เหลือนำไปจัดไฟแนนซ์ เพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนต่อไป จงหา 2.1) ในการซื้อรถยนต์คันนี้ จะต้องจ่ายเงินดาวน์ บาท 2.2) ส่วนที่เหลือจัดไฟแนนซ์เป็นเงินกี่บาท ? 3. กระเป๋าใบหนึ่งราคาปกติ 3,200 บาท แต่ติดป้ายลดราคาเหลือ 2,400 บาท จงหาว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาให้ กี่เปอร์เซ็นต์ ?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูทำไม่ได้ค่ะ

1 จาก 6 1. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้สร้างตารางแจกแจงความถี่ 2. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ 3. ให้นักศึกษานำตารางแจกแจงความถี่ที่ได้ในข้อ 1 คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ 4. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้ หาค่า Q2 D5 และ Pas 29 19 31 กิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 3 สถิติเบื้องต้น (15 คะแนน) ส่งวันที่ 4 มีนาคม 2567 48 43 49 49 44 27 39 10 15 11 20 33 43 32 47 12 15 43 11 10 40 ข้อมูลชุดที่ 6 23 12 43 ข้อมูลชุดที่ 1 38 43 23 46 14 12 46 19 20 34 49 22 ข้อมูลชุดที่ 2 47 28 31 18 15 14 50 19 44 23 27 29 32 14 16 15 27 14 26 38 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0