ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครรู้เกี่ยวกับเศรษฐมิติบ้างมั้ยงับ

ให้นิสิตกำหนดแบบจำลองสมการถดถอย (Regression Model) ที่มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 3 ตัว มา 1 แบบจําลอง โดยให้ 1. อ้างอิงทฤษฎี แนวคิด หรือตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผล 2. ระบุประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาที่แบ่งตามลักษณะข้อมูล (Time Series / Cross Section / Pooled / Panel) 3. กำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุหน่วยของตัวแปร 4. แสดงแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) (ในเบื้องต้น ให้กำหนดเป็นแบบจำลองในรูปแบบเส้นตรงก่อน ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ 5. กำหนดสมมติฐานทางเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรแต่ละตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะส่งพรุ่งนี้ก่อน4โมงเย็นคะ

21:43 จ. 4 ธ.ค. บันทึก 4 ธ.ค. 2023 LED UID Tt 89% แบบฝึกหัด 3 ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งผลิตแซนวิชหมูหยองและแซนวิชไส้กรอก โดยต้องผ่านกระบวนการใส่ไส้และ ประกบ ซึ่งพนักงานใช้เวลาในการใส่ไส้แซนวิชหมูหยอง 5 นาทีและประกบ 5 นาที ส่วนแซนวิชไส้กรอก พนักงานใช้เวลาในการใส่ไส้ 4 นาที และประกบ 2 นาที โดยเวลาในการทำงานก่อนเริ่มขายช่วงเช้าจะใช้เวลา ในการใส่ไส้ 80 นาที และเวลาในการประกบ 70 นาที ร้านเบเกอรี่แห่งนี้ควรผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่จึงจะทำ กำไรได้สูงสุด โดยที่กำไรของแซนวิชหมูหยองอยู่ที่ 5 บาทต่อชิ้น และแซนวิชไส้กรอกอยู่ที่ 3 บาทต่อชิ้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วิชาสถิติ เรื่อง ANOVA ใครทำได้ช่วยกน่อยนะคะ

00:29 อา. 8 ต.ค. แบบฝึกหัด ANOVA ปี 1 จาก 3 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องการเปรียบเทียบยอดขายของกระดาษชำระที่มีลักษณะการบรรจุ 3 แบบ จึงทำการสุ่มตัวอย่างร้านที่ขายกระดาษชำระชนิดนี้มา 30 ร้าน และเก็บรวบรวมข้อมูล ยอดขาย (ม้วน) ในเวลา 1 วันของแต่ละแบบมาจาก 10 ร้านเท่า ๆ กัน ได้ผลดังนี้ ร้านที่ กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52 48 43 50 43 44 46 46 : 43 49 เปิดใน CollaNote ยอดขาย (ม้วน) กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 28 35 34 32 34 27 31 27 29 25 ห่อกลม 15 14 23 21 14 20 21 16 20 14 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้หรือไม่ว่า ลักษณะการบรรจุการดาษชำระ 3 แบบมี ผลทำให้ยอดขายแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 2. ผู้ผลิตขนมรายหนึ่งส่งขนมออกจำหน่ายยังร้านค้าหลายแห่งที่มีขนาดของร้านเหมือนกัน แต่วาง ขนมของเขาไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน 3 ตำแหน่ง ทางผู้ผลิตต้องการทราบว่าตำแหน่งการวาง เสร็จสิ้น

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 0
1/45