ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจสุดๆ

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5. นายสุเทพและนางกัญญาสามีภรรยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ผ่านมา มีบุตร 3 คน อายุ 23 ปี 22 ปี และ 20 ปี ทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ คนโตส่งไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียอีก 2 คน เรียน อยู่ในประเทศไทย คนสุดท้องอยู่ในความอุปการะของคุณปู่ นายสุเทพเป็นทนายความประจำ อยู่ธนาคารแห่งหนึ่งมีเงินเดือนประจำ 25,000 บาท เขาได้เปิดสำนักงานทนายความขึ้นที่บ้าน ได้ค่าว่าความ 50,000 บาท ได้ค่าลิขสิทธิ์ในการเขียนบทความ 8,000 บาท นายสุเทพเคยเป็น นักศึกษาวิทยาลัยครูพระนคร ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิวิทยาลัยครูพระนคร 5,000 บาท 111 จงคํานวณภาษีเงินได้ประจำปีของนายสุเทพ X 6. นายปัญญาทํางานอยู่ธนาคารแห่งหนึ่ง ตลอดปีภาษีที่ล่วงมามีเงินได้ดังนี้ เงินเดือนตั้งแต่เดือน มกราคมถึงกันยายน เดือนละ 18,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ได้เงินเดือนเดือน ละ 19,000 บาท ระหว่างปีได้ค่าเช่ารถแท็กซี่เดือนละ 24,000 บาท เขาได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ได้รับบาเหน็จ 200,000 บาท เขาทํางานมาครบ 8 ปีพอดี นายปัญญาได้อุปการะบิดา มารดาเพราะชราภาพมากแล้ว และไม่มีรายได้ บิดาอายุ 72 ปี มารดาอายุ 65 ปี อยากทราบ ว่านายปัญญาต้องเสียภาษีเงินได้เท่าใด 00 7. นายก้องสกุลเป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดแห่งหนึ่ง ตลอดปีภาษีมีเงินได้ดังนี้ เงินเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงกันยายน เดือนละ 9,500 บาท เดือนตุลาคมถึงธันวาคม เดือนละ 12,000 บาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

คำตอบคืออะไร

การบ้าน - กิจการประกอบธุรกิจนำเข้ารองเท้า ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำด้านร้องเท้าแฟชั่น และ ต้องการส่วนแบ่งตลาด 35% ท่านคิดว่ากิจการจะเผชิญความเสี่ยงอะไร และกิจการควร บริหารความเสี่ยงได้อย่างไร ให้ท่านอธิบายโดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของโคโซ่ โดยท่านอาจสมมติข้อมูลได้ตามสมควร การบ้าน - ให้กําหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสมและอธิบายถึงเหตุผลของการเลือก วิธีตอบสนองความเสี่ยงสำหรับกรณีต่อไปนี้ 1. พฤติกรรมาของลูกค้าในตลาดเปลี่ยนแปลงไป 2. รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าวัตถุดิบที่กิจการใช้ในการผลิตสินค้า 3. ผู้บริหารตัดสินใจนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้า 4. สินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ 5. ผู้ขายวัตถุดิบของกิจการอยู่ในต่างประเทศทั้งหมด

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยที่ค่ะ

ชี้แจง : จงตั้งสมมุติฐานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 6-9 ที่กำหนดให้ 6. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อสินค้าโอท็อป ระหว่างลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 7. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยระหว่างนักศึกษาที่ทำกิจกรรมครบทุกหน่วย กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมไม่ครบทุกหน่วย 38 8. เพื่อศึกษาผลของการใช้ปริมาณเวลาที่แตกต่างกันในการฝึกกายบริหารที่มีต่อสมรรถภาพ ทางกายของผู้ฝึก 9. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 10. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 6-9 จงพิจารณาว่า ในแต่ละข้อนั้นมีตัวแปรอะไรบ้าง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม วัตถุประสงค์ ขอท 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ใน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

ชี้แจง : จงตั้งสมมุติฐานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 6-9 ที่กำหนดให้ 6. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อสินค้าโอท็อป ระหว่างลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 7. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยระหว่างนักศึกษาที่ทำกิจกรรมครบทุกหน่วย กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมไม่ครบทุกหน่วย 38 8. เพื่อศึกษาผลของการใช้ปริมาณเวลาที่แตกต่างกันในการฝึกกายบริหารที่มีต่อสมรรถภาพ ทางกายของผู้ฝึก 9. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 10. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อ 6-9 จงพิจารณาว่า ในแต่ละข้อนั้นมีตัวแปรอะไรบ้าง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม วัตถุประสงค์ ขอท 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ใน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

มีใครพอรู้คำตอบบ้างไหมคะ รบกวนช่วยหน่อยค่ะ😔 วิชาภาษีอากรค่ะ

Font El E Convert to SmartArt - Paragraph S ^ { } ☆ 1 ฐานเงินได้สุทธิและฐานเงินได้พึงประเมิน Arrange Quick Styles - Drawing แบบฝึกปฏิบัติ 4-5 นาย ข้าวหอม ได้รับเงินเดือนๆละ 50,000 บาท และได้รับค่านายหน้า ทั้งปี 100,000 บาท ได้รับค่าเช่าบ้านจำนวน 5 หลังๆละ 10,000 มีคู่สมรสที่อยู่ร่วมกัน ตลอดปีภาษีแต่ไม่ได้มีรายได้และมีบุตรจากการสมรส เกิดในปี 2561 จำนวน 3 คน ได้ทำประกันชีวิตของตนเอง คู่สมรสและบุตรทั้ง 3 คน กับบริษัทประกันชีวิตใน ประเทศไทยแห่งหนึ่ง กรมธรรม์มีกำหนดเวลา 15 ปี จ่ายเบี้ยประกันชีวิต 80,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ 30,000 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ให้แก่ สถาบันการเงิน 1 แห่ง เป็นเงิน 120,000 บาท บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา 30,000 บาท ให้คำนวณหา 1.ค่าลดหย่อนที่มีสิทธินำไปรวมคำนวณภาษี All Notes 2.เงินได้สุทธิ 3. ภาษีที่ต้องชำระ โดยแสดงการคำนวณภาษีเปรียบเทียบทั้งวิธีที่ Shape Effects Display Settings Comments E Replace Editing 4) ENG

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/11