ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะรอคำตอบอยู่ค่ะ

กิจกรรมท้ายบทที่ 5 1. จงบอกความหมายของ Data Definition Language 2. คำสั่งที่ใช้สร้างฐานข้อมูลคือคำสั่งใด n. DROP DATABASE 1. CREATE DATABASE ค. ALTER DATABASE . MODIFY DATABASE 3. จากโครงสร้างของตารางต่อไปนี้ให้เติมชนิดของข้อมูล และขนาดที่เหมาะสมลงในช่องว่างของตาราง และ ใช้คำสั่งเพื่อสร้างตาราง ตารางชื่อ Student ชื่อฟีลด์ ชนิดข้อมูล(ขนาด) StudentID StudentName StudentGrade คำสั่งในการสร้างตาราง ความหมาย รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน เกรดเฉลี่ยนักเรียน 4. จากข้อ 3 หากเราต้องการให้ฟิลด์ที่ชื่อ StudentID เป็น PRIMARY KEY ต้องเขียนคำสั่งแก้ไขโครงสร้าง ของตารางอย่างไร

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/14