ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ สักข้อก็ยังดีplssss

แบบฝึกหัด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1) จงหาจำนวนโมลของเกลือ NaCl จำนวน 120 กรัม (กำหนดให้ มวลอะตอมของ Na = 23, CI = 35.5) 2) จงหามวลของแก๊ส CO2 ปริมาตร 1.00 L ที่ STP (กำหนดให้ มวลอะตอมของ C = 12, O = 16) 3) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วยออกซิเจน 60% และกำมะถัน 40% 4) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย น้ำหนัก 5) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย Fe 69.94% และ 0 30.06% 6) สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน ประกอบด้วยไนโตรเจน 30.4 % โดยน้ำหนัก จงหาสูตรเอมพิริคัล 7) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย Cr = 26.52% S = 24.52% และ 0 48.96% โดย น้ำหนัก 8) ตัวอย่างบริสุทธิ์ของสารประกอบชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย โซเดียม 2.04 g คาร์บอน 2.71 x 10 อะตอม และออกซิเจน 0.132 โมล จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบ 9) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย C = 63.1% H = 11.92% และ F = 24.97% โดย นํ้าหนัก 10) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารที่ประกอบด้วย 11) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารที่ประกอบด้วย K 26.57% Cr = 35.36% และ 0 38.07% โดย H = 1.8% 5 = 56.1% และ O = 42.1% โดยน้ำหนัก S C = 52.9% ที่เหลือคืออกซิเจน

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ เรางมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ใกล้ส่งแล้วด้วย

คำถาม 1. จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของตะกอน (แกน Y กับปริมาตรของสารละลาย Pb(NO3), ที่ใช้ในแต่ละหลอด (แกน X ) (CM) 0.6 0.3 6.4 0.3 0.1 1 2 3 4 5 2. จากกราฟ จงหาปริมาตรของสารละลาย KI ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย KI 3 ml (ml) Mestn 3. เมื่อนำสารละลายใสเหนือตะกอนไปทดสอบกับ KI และ Pb(NO), หลอดใดที่ KI และ Pb(NO) ทำ ปฏิกิริยากันพอดี ทราบได้อย่างไร และปริมาตรที่สารทั้งสองทำปฏิกิริยาพอดีกันเท่ากับปริมาตรที่หาได้จาก กราฟหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้บอกความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/22