ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

มีใครช่วยทำเคมีได้บ้างคะ

1. จงเขียนแสดงปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์ isopropyl phenyl ketone มา 1 ปฏิกิริยา (สมการเคมีแสดงโครงสารสารตั้งต้น รีเอเจนท์และผลิตภัณฑ์)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ2-3ก็ได้ค่ะ ขอด่วนๆ

2. จงคำนวณหาความเข้มข้นเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (mo/dm) ของสารละลายต่อไปนี้ ( 10 คะแนน) 2.1 กรดไฮโดรคลอริก (HCI) 0.015 โมล ในสารละลาย 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2.2 โซเดียมคาร์บอเนต (Na,CO.) 53.0 กรัม ในสารละลาย 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร 3. เติมน้ำ 250 cmิ ลงในสารละลายกรดไนตริก (HNO,) เข้มข้น 0.1 M 50 cm จะได้ สารละลายใหม่ที่มีความเข้มข้นเท่าใด ( 5 คะแนน) กำหนดให้ H = 1, O = 16, Cl = 35, N = 14, AL = 27, C = 12, P = 31, Cr = 52, Na = 23 -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ2-3ก็ได้ค่ะ ขอด่วนๆ

2. จงคำนวณหาความเข้มข้นเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (mo/dm) ของสารละลายต่อไปนี้ ( 10 คะแนน) 2.1 กรดไฮโดรคลอริก (HCI) 0.015 โมล ในสารละลาย 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2.2 โซเดียมคาร์บอเนต (Na,CO.) 53.0 กรัม ในสารละลาย 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร 3. เติมน้ำ 250 cmิ ลงในสารละลายกรดไนตริก (HNO,) เข้มข้น 0.1 M 50 cm จะได้ สารละลายใหม่ที่มีความเข้มข้นเท่าใด ( 5 คะแนน) กำหนดให้ H = 1, O = 16, Cl = 35, N = 14, AL = 27, C = 12, P = 31, Cr = 52, Na = 23 -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

เคมี เรื่อง จลนพลศาสตร์

3. กฎอัตราสำหรับปฏิกิริยา NH (ล) + NO; (a) - N, (6) + 2H,0) คือ 1 = k[NH_][NO;} ที่ 25 C คำคงที่อัตรา เท่ากับ 3.0x10 จงหา ก. อันดับของปฏิกิริยา ข. หน่วยของค่าคงที่อัตรา ค. อัตราของปฏิกิริยาที่ 25 C

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 12.5 ปอนด์ที่อุณหภูมิ 80 องศาฟาเรนไฮต์ อยู่ในถังดับเพลิงปริมาตร 5 ลูกบาศก์ ฟตุ (ระบบปิด ระบบไม่นิ่ง และไม่มีปฏ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ขัอนี้ตอบอะไรหรอคะ ช่วยหน่อยค่ะ555

2. (หพีค่ำถามปรนัย) Water molecules dissociate producing hydrogen ions and hydroxide ions. Which of the following statements is NOT true regarding the ion product of water? A At equilibrium, the product of the concentrations of the ionized ions is a constant, Kw. B In an aqueous solution the concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions are inversely proportional. C Kw is a constant representing the ion product of water and is equivalent to 1x10 14 at 25C. D If H* is added to an aqueous solution, OH increases proportionately.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/18