ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วินิจฉัย?

จำเลยถูกฟ้องข้อหากระทำผิดฐานค้ายาเสพติดต่อศาลอาญาธนบุรี ต่อมาได้ร้องขอให้ศาล อาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับหนึ่งตราขึ้นโดยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เพราะพระราชกำหนดดังกล่าวตราขึ้นโดย มิได้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย ศาลอาญาพิจารณาแล้วจึงส่งเรื่อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องของจำเลย ให้วินิจฉัยว่า 1. ในระหว่างที่ศาลอาญาได้ส่งความเห็นและคำโต้แย้งของจำเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล อาญาจะนําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปได้หรือไม่อย่างไร อธิบายให้ละเอียด 2. ในกรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยคำร้องของจำเลยหรือไม่ เป็นกรณี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รบกวนช่วยบอกความหมายของตัวย่อ K. ให้หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุณนะคะ

Hill Hll 20:21 น. 88% Tape 6 sec2 1/64 A.pich กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อะหว่างประเทศ : มีทรข้ามพลนมแดน จกที่นั่งไปยังอักที่นั่ง k. ซ้อขาย นวัง คนจัน เชียงใหม่ Ex. 6อก คนไทย กทม @ : เป็นารค้า-นว่างประเทศ นรอไม่ ? ไม่ใช่ เป็น การค้าในประเทศไทย ใช้กฎหมายไทย A k. ซื้อขาย ดำ คนไทย Ex. แดง คนไทย ฮานอย กทม @ : เป็นรค้า3นว่างประเทศนร็อไม่ ? เป็น เนรา: แม้เป็นคนไทย แต่มักทรจ่ายเงิน ขน สั่ง กันข้ามปะเทศ การค้า : k + ขริm: กำนนดหน้าที่- ศัทธิ ผู้ซื้อ V5. ผู้ทย ซื้อขาย นนี้ผู้ื่อ K. ชำรสาคา นนี้ผู้ขาย K.ขนส่ง K. ปะกันmรขนส่ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ข้อ2ตอบอย่างไรหรอคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

I| 89 กฎหมายธุรกิจ บท4 คำถามท้ายบท รูปร่วง ซึ่งมีราคา ละรวมถึง ลิขสิทธิ์ เสินที่สำคัญ คือ 1. นายแมนดกลงว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเข่าแล้ว นายแมนยินยอมออกจากที่ดิน ะไม่ซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโดยไม่มีเงื่อบไขใดๆ หลังจากทำสัญญาแล้ว นายแมนทำ การปลูกสร้างบ้านลงบนที่ดินและปลูกต้นมะบ่วงรอบรั่วบ้าน เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า นายแมนขอ ต่ออายุสัญญาเข่าเนื่องจากยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ แต่นายหมูไม่ต้องการให้เช่าต่อ นายแมนโกรธมาก จึง บอกกับนายหมูว่าจะรื้อบ้าน และขุดต้นมะม่วงออกไปจากที่ดิน แต่นายหมูไม่ยอม ดังนั้น ให้ท่าน วินิจฉัยว่า นายแมนมีสิทธิรื้อถอนบ้านและขุดต้นมะม่วงออกจากที่ดินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด และจ อันติดอยู่กับที่ดิน เสิทธิอันเกี่ยวกับ หวัพย์และรวมถึง องเป็นสาระสำคัญ มลูกหรืออัญชาติ งในที่ดินของผู้อื่น หรัพย์สินของผู้อื่น 2. กำหนดระยะเวลา ระหว่างที่นายโทอยู่อาศัยในบ้านและที่ดินดังกล่าว นายโทปลูกต้นสัก บนที่ดินในบริเวณรั้วบ้าน 20 ต้น และมีต้นมะม่วงขึ้นเองตามธรรมชาติ 10 ต้น ต่อมาอีก 10 ปี นาย โทได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ตัดต้นสักดังกล่าว และต้นมะม่วงมีผลเต็มต้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 นายโทจึงขายต้นสักและผลมะม่วงทั้งหมดให้แก่นายตรี โดยให้นายตรีตัดต้นสักและเก็บผล มะม่วงเองในวันที่ 7 มีนาคม 2554 และนายตรีได้ชำระเงินค่าต้นสัก 80,000 บาท และค่าผลมะม่วง 20,000 บาท ให้แก่นายโทรวม 100,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 นายเอกและ นายโทมีปากเสียงกัน นายเอกจึงไล่นายโทให้ออกจากบ้านและที่ดิน นายโทยอมออกจากบ้านและ ที่ดินดังกล่าวไป ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2554 นายตรีมาที่บ้านดังกล่าว เพื่อขอตัดต้นสักและเก็บผล มะม่วง แต่นายเอกไม่ยอม ให้วินิจฉัยว่า นายเอกหรือนายตรีมีสิทธิในต้นสักและผลมะม่วงดีกว่ากัน 3. ทรัพย์และทรัพย์สินมีความหมายต่างกันอย่างไร 4. องค์ประกอบของส่วนควบมีกี่วิธี อะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/6