ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทำสถิติหน่อยค่ะ🫡😓😥 ทำไม่เป็นเลยย😭

แบบฝึกหัดบทที่ 1 1. จากการสำรวจคนงานในโรงงานแห่งหนึ่ง พบว่าคนงานชายและหญิงทั้งหมดมีรายจ่ายค่าอาหารเย็นเฉลี่ยค ยคนละ 44 บาท โดยแยกเป็นเพศชาย 20 คน มีรายจ่ายค่าอาหารเย็นคนละเฉลี่ยคนละ 50 บาท ส่วนคนงานหญิงมี รายจ่ายค่าอาหารเย็นเฉลี่ยคนละ 41 บาท จงหาว่าโรงงานแห่งนี้มีคนงานหญิงคน 2. สมปองขับเรือยนต์จากภูเก็ตไปเที่ยวเกาะพีพี ด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. ในระยะทาง 60 กม. แล้วเลยไปเที่ยว เกาะปันหยีซึ่งอยู่ห่างจากเหาะพีพี 40 กม. โดยขับเรือด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. ก่อนกลับภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจาก เกาะปันหยี 50 กม. ด้วยความเร็ว 25 กม./ชม. จงหาความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางท่องเที่ยวของสมปองครั้งนี้ 3. ถ้าน้ำตาลทรายชนิดบรรจุถุงตราหนึ่ง จำนวน 10 ถุง มีน้ำหนักเฉลี่ย 278 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.64 กรัม โดยซื้อน้ำตาลดังกล่าวจากร้าน 10 แห่ง ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 3.50 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 บาท จะกล่าวได้หรือไม่ว่าน้ำตาลทรายชนิดบรรจุถุงตราดังกล่าวมีการกระจายของน้ำหนักบรรจุมากกว่าราคาจําหน่าย 4. บริษัทค้ายนต์ซึ่งจำหน่ายรถยนต์ตราหนึ่ง ต้องการให้เงินสมนาคุณแก่พนักงานขายคนใดคนหนึ่งในจำนวน 3 คน ที่มียอดขายรวม 5 ปี อยู่ในระดับแถวหน้า (หน่วย : ล้านบาท/ปี) ดังนี้ 74 72 82 69 77 75 ประณต ทัศน์ทรง ดุสิต 65 70 69 80 76 80 ถ้าบริษัทจะให้เงินสมนาคุณดังกล่าวแก่พนักงานที่มียอดขายสม่ำเสมอมากที่สุด จงหาว่าพนักงานคนใดจะได้รับ 78 84 73

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครพอช่วยได้มั้ยคะข้อ18-21(thermodynamics)

1-18 มาโนมิเตอร์บรรจุของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ 0.8 ถ้าความ แตกต่างของระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ เท่ากับ 300 mm จงหาความดันแตกต่างระหว่างจุดทั้งสอง และถ้าหากพิจารณาที่ความดันแตกต่างเท่ากัน รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-17 แต่เปลี่ยน ของเหลวเป็นชนิดที่มีความหนาแน่น 13,600 kg/m จงหาว่าระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ จะต่างกันเท่าใด (ตอบ 2.35 kPa, 17.6 mm) 1-19 มาโนมิเตอร์ที่ใช้สารบรรจุเป็นปรอท ( = 13,600 kg/m) ได้รับการต่อเข้ากับท่ออากาศดังแสดงในรูป (หน้า 29) เพื่อวัดความดันภายในท่อ ถ้าความดันบรรยากาศในบริเวณนั้นเป็น 100 kPa (ก) จงพิจารณา ว่าความดันในท่อว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าความดันบรรยากาศ (ข) จงคำนวณหาความดันสัมบูรณ์ในท่อ (ตอบ 102.0 kPa) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ 29 - ความดันเกจของอากาศในถังเป็น 80 kPa ดังแสดงในรูป จงหาความสูง 1 ของปรอทในมาโนมิเตอร์ ตอบ 58.2 cm) AIR P P= ? h = 15 mm รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-19 A = 35 cm²81 80 kPa Air 30 cm 75 cm Water h รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-20 Oil SG=0.72 -Mercury SG= 13.6 (ผิวของชั้นน้ำมันเปิดออกสู่ - ภาชนะบรรจุของเหลวหลายชนิดต่ออยู่กับหลอดรูปตัวยูดังแสดงในรูป บรรยากาศ) จงใช้ข้อมูลที่กำหนดในการคำนวณหาความดันเกจที่จุด A รวมทั้งพิจารณาว่าหากเปลี่ยน ของเหลวในภาชนะเป็นปรอท ความสูงของปรอทจะเป็นเท่าใดที่ความดันเท่ากัน (ตอบ 0.471 kPa และ 0.353 cm)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/10