ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สอบถามหน่อยค่ะ วิชาธุรกิจการเงิน อยากทราบวิธีการคิดและแสดงวิธีทำค่ะ

12:54 อา. 22 ม.ค. ไม่มีชื่อ 100% I |c| ก ป ข้อ 5. บริษัท สามเอ็ม จำกัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ปัจจุบันขายสินค้า 480,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 7 บาท ขายเชื่อภายใต้เงื่อนไข n/45 ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30 วัน กิจการต้องการเพิ่มยอดขาย โดยลดมาตรฐานการให้สินเชื่อ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาเก็บ หนี้ถัวเฉลี่ยเปลี่ยนเป็น 60 วัน และยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 หน่วย ส่วนนโยบายการให้ สินเชื่อเป็น 2/10,n /45 คาดว่าจะทำให้มีลูกค้าชำระหนี้ภายในระยะ เวลาของการให้ส่วนลดเงิน สดถึง 50% ต้นทุนของเงินทุนเท่ากับ 20% ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการทางการเงิน ท่านควรเปลี่ยนนโยบายหรือ ไม่ เพราะเหตุใด กำหนดให้ 1 ปี มี 360 วัน 74%

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้ด้วยนะค่ะ

1. 2. 3. 4. 232 ตอนที่ 3 - จงเขียนเครื่องหมายถูก (4) หน้าข้อความที่ถูก และเขียนเครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ผิด (ข้อละ 1 คะแนน) 6. 7. 8. 9. ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน 5. ขีดความสามารถขององค์การ ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หลักในการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับ การลด การละ การเลิก การควบคุมเพื่อการป้องกันเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนในองค์การ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์การ การจัดการความเสี่ยงช่วยสะท้อนให้เห็นภาพเฉพาะของความเสี่ยงต่าง ๆ ในองค์การ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และ กระแสสังคม และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ควรมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน 10. การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจัดเป็นการระบุความเสี่ยง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนทำหน่อยครา🥺

1) โรงงานจำหน่ายตู้ไม้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนตู้ไม้ จำนวนแผ่นไม้ 250,000 แผ่น และฝาประตู 100,000 บาน จากซัพพลายเออร์ โดยชิ้นส่วนตู้ไม้ 1 ตู้ บรรจุในกล่อง 1 กล่อง ประกอบไปด้วยแผ่นไม้จำนวน 5 แผ่น และ ฝาประตู 2 บาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้รับการแจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้ามายังโรงงานจึงมอบหมายให้ท่านซึ่งเป็น พนักงานฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองครั้งภายใต้ระดับของ การตรวจสอบคุณภาพทั่วไประดับที่ 3 ซึ่งต้องไม่มีความเสียหายร้ายแรงและความเสียหายมาก 1.5% พร้อมทำ รายงานแจ้งมายังผู้จัดการฝ่ายฯ ควรยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าที่ได้รับมา จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 รหัสตัวอักษรที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่าง คือตัวอักษรอะไร (1 คะแนน) 1.2 ขนาดตัวอย่างของการสุ่มครั้งแรกเท่าใด (1 คะแนน) 1.3 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 10 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.4 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 15 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.5 ในการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 ต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าใด (1 คะแนน) 1.6 จากข้อมูลในข้อที่ 1.4 จึงทำการสุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 2 พบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของ เสียหายมาก 11 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0