ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้ด้วยนะค่ะ

1. 2. 3. 4. 232 ตอนที่ 3 - จงเขียนเครื่องหมายถูก (4) หน้าข้อความที่ถูก และเขียนเครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ผิด (ข้อละ 1 คะแนน) 6. 7. 8. 9. ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน 5. ขีดความสามารถขององค์การ ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หลักในการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับ การลด การละ การเลิก การควบคุมเพื่อการป้องกันเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนในองค์การ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์การ การจัดการความเสี่ยงช่วยสะท้อนให้เห็นภาพเฉพาะของความเสี่ยงต่าง ๆ ในองค์การ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และ กระแสสังคม และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ควรมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน 10. การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจัดเป็นการระบุความเสี่ยง
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉