ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รบกวนช่วยบอกความหมายของตัวย่อ K. ให้หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุณนะคะ

Hill Hll 20:21 น. 88% Tape 6 sec2 1/64 A.pich กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อะหว่างประเทศ : มีทรข้ามพลนมแดน จกที่นั่งไปยังอักที่นั่ง k. ซ้อขาย นวัง คนจัน เชียงใหม่ Ex. 6อก คนไทย กทม @ : เป็นารค้า-นว่างประเทศ นรอไม่ ? ไม่ใช่ เป็น การค้าในประเทศไทย ใช้กฎหมายไทย A k. ซื้อขาย ดำ คนไทย Ex. แดง คนไทย ฮานอย กทม @ : เป็นรค้า3นว่างประเทศนร็อไม่ ? เป็น เนรา: แม้เป็นคนไทย แต่มักทรจ่ายเงิน ขน สั่ง กันข้ามปะเทศ การค้า : k + ขริm: กำนนดหน้าที่- ศัทธิ ผู้ซื้อ V5. ผู้ทย ซื้อขาย นนี้ผู้ื่อ K. ชำรสาคา นนี้ผู้ขาย K.ขนส่ง K. ปะกันmรขนส่ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ข้อ2ตอบอย่างไรหรอคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

I| 89 กฎหมายธุรกิจ บท4 คำถามท้ายบท รูปร่วง ซึ่งมีราคา ละรวมถึง ลิขสิทธิ์ เสินที่สำคัญ คือ 1. นายแมนดกลงว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเข่าแล้ว นายแมนยินยอมออกจากที่ดิน ะไม่ซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโดยไม่มีเงื่อบไขใดๆ หลังจากทำสัญญาแล้ว นายแมนทำ การปลูกสร้างบ้านลงบนที่ดินและปลูกต้นมะบ่วงรอบรั่วบ้าน เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า นายแมนขอ ต่ออายุสัญญาเข่าเนื่องจากยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ แต่นายหมูไม่ต้องการให้เช่าต่อ นายแมนโกรธมาก จึง บอกกับนายหมูว่าจะรื้อบ้าน และขุดต้นมะม่วงออกไปจากที่ดิน แต่นายหมูไม่ยอม ดังนั้น ให้ท่าน วินิจฉัยว่า นายแมนมีสิทธิรื้อถอนบ้านและขุดต้นมะม่วงออกจากที่ดินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด และจ อันติดอยู่กับที่ดิน เสิทธิอันเกี่ยวกับ หวัพย์และรวมถึง องเป็นสาระสำคัญ มลูกหรืออัญชาติ งในที่ดินของผู้อื่น หรัพย์สินของผู้อื่น 2. กำหนดระยะเวลา ระหว่างที่นายโทอยู่อาศัยในบ้านและที่ดินดังกล่าว นายโทปลูกต้นสัก บนที่ดินในบริเวณรั้วบ้าน 20 ต้น และมีต้นมะม่วงขึ้นเองตามธรรมชาติ 10 ต้น ต่อมาอีก 10 ปี นาย โทได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ตัดต้นสักดังกล่าว และต้นมะม่วงมีผลเต็มต้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 นายโทจึงขายต้นสักและผลมะม่วงทั้งหมดให้แก่นายตรี โดยให้นายตรีตัดต้นสักและเก็บผล มะม่วงเองในวันที่ 7 มีนาคม 2554 และนายตรีได้ชำระเงินค่าต้นสัก 80,000 บาท และค่าผลมะม่วง 20,000 บาท ให้แก่นายโทรวม 100,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 นายเอกและ นายโทมีปากเสียงกัน นายเอกจึงไล่นายโทให้ออกจากบ้านและที่ดิน นายโทยอมออกจากบ้านและ ที่ดินดังกล่าวไป ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2554 นายตรีมาที่บ้านดังกล่าว เพื่อขอตัดต้นสักและเก็บผล มะม่วง แต่นายเอกไม่ยอม ให้วินิจฉัยว่า นายเอกหรือนายตรีมีสิทธิในต้นสักและผลมะม่วงดีกว่ากัน 3. ทรัพย์และทรัพย์สินมีความหมายต่างกันอย่างไร 4. องค์ประกอบของส่วนควบมีกี่วิธี อะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ🥺🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Balanced Scorecard (BSC) มีประโยชน์ 1 point อย่างไร วัดผลการทำงานขององค์กรในภาพรวม (Overview) วัดผลการทำงานของแต่ละแผนก (Department performance) วัดผลงานทำงานเฉพาะบุคคล (Individual Performance) ไม่มีประโยชน์ ข้อเสียของ การประเมินโดยใช้ KPI และ 1point Balanced Scorecard คืออะไร ไม่สามารถวัดนามธรรมได้ด้วยตัวเลขเพียงอย่าง เดียว การสร้างแบบประเมินมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า วิธีอื่น O ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กรได้ การวัดมีความคลาดเคลื่อนสูงจากอคติของผู้ ประเมิน สิ่งใดที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขแบบ KPI 1 point และ Balanced Scorecard O ความเป็นผู้นำ dividual O ผลกำไร 0 ความพึงพอใจระหว่างการรอคอย O คุณภาพการให้บริการ สิ่งใดที่ควรแก้ไข ในการเขียนอีเมลล์ * 1 point 18:19 (22 ชั่วโมงที่ผ่านมา) ถึง Hr ๆ เรียน ฝ่ายบุคคล บริษัท เอบีซี จำกัด เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่ง พนักงานฝ่ายการตลาด ดิฉัน นางสาว ณัชชา ใจดี จาก มหาวิทยาลัย รามคำแหง คณะ บริหารธุรกิจ ได้ทราบ ข่าวลงประกาศงานจากเว็บไซต์ของบริษัท เอบีซี จำกัด ว่าต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง ดิฉันมีความสนใจขอสมัครงานเข้ารับการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ข้อใดทำให้"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" 1 point ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ดิฉันได้ส่งรายละเอียดส่วนตัว ตลอดจนประวัติการศึกษามาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ แล้ว ดิฉันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางคณะและทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ มั่นใจว่าจะปฏิบัติงานของท่านได้เป็นอย่างดี ดิฉันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม และหวังว่าคงจะได้รับ ความกรุณาจากท่าน ท่านสามารถติดต่อกลับมาทางอีเมล์นี้ หรือโทร 091-1234567 พนักงานรู้อยู่แล้วว่าตนเองต้องได้ขึ้นตำแหน่ง ต่อ ให้สอบไม่ผ่านก็ตาม ขอขอบคุณค่ะ พนักงานไม่สามารถนำความรู้มาแก้ปัญหาได้ทันที ผู้ชื่อรับ และการเว้นวรรค หัวหน้างานสนับสนุนและให้ท้ายพนักงาน ชื่อผู้ส่ง และชื่อผู้รับ พนักงานไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหลังการอบรม เอกสารแนบ และชื่อผู้รับ ชื่อผู้ส่ง และการเว้นวรรค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ 🙏🥺

เป็นหญิงข้ามเพศที่มีการแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ทางเพศหญิงทุกประการ เช่น ไว้ผมยาว มีหน้าอก สวมใส่กระโปรง แต่ยังไม่ได้แปลงเพศ ต่อมาชรินทร์ สอบเข้ารับ บ บ ราชการได้ในหน่วยงานแห่งหนึ่ง และเข้ารายงานตัวต่อผู้บริหารของหน่วยงาน แต่ ผู้บริหารแจ้งว่า ให้ชรินทร์แต่งกายให้ตรงกับเพศสรีระของตนเอง โดยต้องตัดผมสั้นทรง ผู้ชาย สวมใส่กางเกง ชรินทร์รู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หากนักศึกษาเป็นชรินทร์จะดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตนเองได้รับความ ยุติธรรมในเรื่องดังกล่าว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/6