ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับผม

ข้อ 3. โรงงานผลิตเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์แห่งหนึ่ง เดือนที่ผ่านมาผลิตเครื่องคำนวณรุ่น CA 410 จำนวน 12,000 เครื่อง โดยรายรับจากสัญญาขายใน lot ดังกล่าวเท่ากับ 6,600,000 บาท การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนในส่วนคงที่และแปรผันตามจำนวนการผลิตมีค่าดังนี้ ค่าไฟฟ้า 120,000 บาท แบ่งเป็น คงที่ 52,800 บาทต่อปี และแปรผัน 5.60 บาท/เครื่อง ค่าวัสดุทางตรง 220.45 บาท/เครื่อง ค่าใช้จ่ายโรงงาน คงที่ 280,000 บาท และแปรผัน 6.25 บาท/เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง คงที่ 96,000 บาท และแปรผัน 4.35 บาท/เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คงที่ 760,000 บาท และแปรผัน 3.65 บาท/เครื่อง - คำสั่ง ให้คำนวณหาจุดคุ้มทุนของการผลิตเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/6