ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

เรื่องจลนศาสตร์เคมี

ข้อสอบเรื่องจลนศาสตร์เคมี 1) ปฏิกิริยาระหว่าง diethylhydrazine และ iodine เกิดปฏิกิริยาดังนี้ (C2H5)2(NH)2 (l) ) + I2 (aq) → (C₂H5)2(N₂ (l) ) + 2HI (aq) เมื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยานี้โดยศึกษาการจางลงของสีม่วงของสาร I ที่อุณหภูมิ 25 °C การศึกษาดังแสดงในตารางดังนี้ (6 คะแนน) การทดลองครั้งที [(C2H5)2(NH)2] M [12], M อัตราการเกิดปฏิกิริยา, Ms 1 1 0.150 0.250 1.08 x 10 4 2 0.150 0.362 1.56 x 10 4 3 0.200 0.400 2.30 x 10 4 4 0.300 0.400 3.44 x 10 4 1.1) จงคำนวณหาอันดับของปฏิกิริยา เมื่อเทียบกับ (C2Hs) (NH), และเมื่อเทียบกับ 12 และคำนวณหา อันดับรวมของปฏิกิริยา (overall order) 1.2) จากอันดับของปฏิกิริยาที่คำนวณได้ จงเขียนกฎอัตรา (rate law) ของปฏิกิริยานี้ 1.3) จงคำนวณค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา (k : rate constant) ที่อุณหภูมิ 25 °C พร้อมทั้งระบุหน่วย = = 1.4) จากการคำนวณข้อ 1.1 - 1.3 ถ้าทำการทดลองโดยใช้ [(C2H5) (NH)2] มีค่า = 0.500 M และ _ [I2] = 0.900 M จงคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ ซึ่งได้ข้อมูล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

สามารถนำพลังงานที่ได้มาจากไหนหรอคะ🥹

3. จงอภิปรายว่าผลิตภัณฑ์ แอล-คาร์นิทีน 500 mg 1 กล่อง น้ำหนัก 3.5 กรัม ให้พลังงาน 10 กิโลแคลอรี่ได้อย่างไร ในเมื่อฉลากสินค้าระบุว่า ไม่มีน้ำตาล ไม่มีโปรตีน ไม่มีไขมัน OPEN แอล-คาร์นิทีน ฟูมาเรท 500 มก. คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ช่อง พลังงาน uhana ไขมัน ชเทียม 0 0 10 กรัม nšu มิลลิกรัม 0% 0% +1% "คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน 10 nienacs *1% ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค: 3.5 กรัม จำนวนหน่วยบริโภคต่อฟา: 1 พลังงานทั้งหมด 10 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี่) *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน ไขมันทั้งหมด 0 ก. ไขมันอิ่มตัว 0 ก. โคเลสเตอรอล 0 มก. โปรตีน 0 ก. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3 ก. ใยอาหาร 0 ก. น้ำตาล 0 ก. โซเดียม 10 มก. ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* 0% 0% 0% • วิตามินเอ • วิตามินบี 2 • เหล็ก • วิตามินบี 1 • แคลเซียม • วิตามินซี เครื่องดื่มผงกลิ่นแอปเปิ้ลผสมแอลคาร์นิทีน (ตรา เฟรชโดส เพรสแอนด์เชค) ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 หน่วย ประกอบด้วย: แอล-คานีทีน 500 มก. สารสกัดจากแอปเปิ้ล 200 มก. สารสกัดจากชาเขียว 20 มก., อินูลิน 1,344 บก., วัตถุให้ความหวาน แทนน้ำตาล (ซูคราโลส), สารเพิ่มปริมาณ (INS414, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต), สารควบคุมความเป็นกรด (INS330, INS331 (ii)), สีสังเคราะห์ (INS143), แต่งกลิ่นธรรมชาติ 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/22