ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ เรางมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ใกล้ส่งแล้วด้วย

คำถาม 1. จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของตะกอน (แกน Y กับปริมาตรของสารละลาย Pb(NO3), ที่ใช้ในแต่ละหลอด (แกน X ) (CM) 0.6 0.3 6.4 0.3 0.1 1 2 3 4 5 2. จากกราฟ จงหาปริมาตรของสารละลาย KI ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย KI 3 ml (ml) Mestn 3. เมื่อนำสารละลายใสเหนือตะกอนไปทดสอบกับ KI และ Pb(NO), หลอดใดที่ KI และ Pb(NO) ทำ ปฏิกิริยากันพอดี ทราบได้อย่างไร และปริมาตรที่สารทั้งสองทำปฏิกิริยาพอดีกันเท่ากับปริมาตรที่หาได้จาก กราฟหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้บอกความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

มีใครพอจะอธิบายได้ไหมคะ

1. จากสารประกอบต่อไปนี้ CFC3 CsBr PCl3 NaO2 BrF3 CaF2 C₂H5OH NaOH SCl2 MgCl2 BeCl2 ให้ระบุว่าเป็นสารประกอบไอออนิก หรือ สารประกอบโคเวเลนต์ 2. โดยอาศัยข้อมูลพลังงานพันธะ จงหาว่าปฏิกิริยาต่อไปนี้สุดหรือคายความร้อนกี่กิโลจูลต่อโมลของสารตั้งต้น (กรณีที่สารที่เกี่ยวข้องอาจมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ ให้เลือกใช้โครงสร้างอันใดอันหนึ่งเป็นตัวแทน) dd C. C₂H4 + Br2 C₂H4BR2 4. ตอบคำถามจากโมเลกุลหรือไอออนที่ให้ ต่อไปนี้ COC, ICL, O, PH 4.1 วาดโครงสร้างลิวอิส d. 4.2 ทํานายรูปร่างโดยใช้หลัก VSEPR 4.3 บอกชนิดไฮบริไดเซชันที่อะตอมกลาง 4.4 โมเลกุลใดบ้างที่มิไดโพลโมเมนต์ 5. เปรียบเทียบโมเลกุลต่อไปนี้ โมเลกุลใดมีขั้วมากกว่ากัน (มีค่าไดโพลโมเมนต์มากกว่า a. CO₂ vs. S0₂ b. 30 CI H A A CI VS. 7. จงเรียงลำดับขนาดมุมพันธะ 0, 0, 0, และ 0, ของสารต่อไปนี้ จากมากไปน้อย H H 0₂ H O INM₂ -N-H |--04 H 11. สารใดมีแรงยึดเหนี่ยวชนิดแรงลอนดอนเท่านั้น H2S SF, PC3 AsF5 NO2 HNO3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/21