ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยคิดหน่อยค่ะ

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.จงบอกความหมายของคำว่า "ธุรกิจ" มาตามความเข้าใจของตนเอง 2.การประกอบธุรกิจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไร จงอธิบาย 3.จงอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 4.รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 5.สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจมีกี่แบบ แต่ละแบบส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร จงอธิบาย 6.จงบอกถึงประโยชน์ของธุรกิจที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สอบถามเกี่ยวกับวิชาการเงินธุรกิจหน่อยได้มั้ยคะ?

บริษัท ถ่านหิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างระยะเวลา 10 ปี ประสงค์หาเงินทุนเพิ่มใช้ในการทำ โครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลที่ประมูลได้ จึง ดำเนินการจัดหาเงินโดยวิธีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ 8% มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท จำนวน 2,000 หุ้น บริษัท ดำเนินการให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่ายหุ้นกู้ให้กับ บริษัท ธนาคารคาดการณ์ว่าจะสามารถจำหน่ายได้ใ หุ้นละ 12,500 บาท ในราคา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนทำหน่อยครา🥺

1) โรงงานจำหน่ายตู้ไม้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนตู้ไม้ จำนวนแผ่นไม้ 250,000 แผ่น และฝาประตู 100,000 บาน จากซัพพลายเออร์ โดยชิ้นส่วนตู้ไม้ 1 ตู้ บรรจุในกล่อง 1 กล่อง ประกอบไปด้วยแผ่นไม้จำนวน 5 แผ่น และ ฝาประตู 2 บาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้รับการแจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้ามายังโรงงานจึงมอบหมายให้ท่านซึ่งเป็น พนักงานฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองครั้งภายใต้ระดับของ การตรวจสอบคุณภาพทั่วไประดับที่ 3 ซึ่งต้องไม่มีความเสียหายร้ายแรงและความเสียหายมาก 1.5% พร้อมทำ รายงานแจ้งมายังผู้จัดการฝ่ายฯ ควรยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าที่ได้รับมา จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 รหัสตัวอักษรที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่าง คือตัวอักษรอะไร (1 คะแนน) 1.2 ขนาดตัวอย่างของการสุ่มครั้งแรกเท่าใด (1 คะแนน) 1.3 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 10 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.4 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 15 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.5 ในการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 ต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าใด (1 คะแนน) 1.6 จากข้อมูลในข้อที่ 1.4 จึงทำการสุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 2 พบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของ เสียหายมาก 11 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยทบต้นหน่อยได้ไหมคะ?

1. นางสาวรัตนาวดี สวยสมใจ นำเงินฝากกับธนาคารแห่งหนึ่งมูลค่า 500,000 บาท ได้รับผลตอบแทนเป็นอัตรา ตอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจ่ายให้นั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้น (หมายถึงปีละครั้ง) หาก นางสาวรัตนาวดีฝากเงินกับธนาคาร 5 ปี จะมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจำนวนเงินเท่าใด 2. ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้จัดแคมเปญให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะฝากเงินกับทางธนาคาร ถ้าฝากเงินกับ ธนาคารจะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา 4% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับเงื่อนไขของการจ่ายตอกเบี้ยของ ธนาคารคือ ทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากนาย พิทักษ์ รุ่งเรือง ฝากเงินกับธนาคารแห่งนี้จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 3 จะมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ะ ๕ จำนวนเงินเท่าใด 3. นายรักการงาน ขยันจริง ฝากเงินกับธนาคารหนึ่ง จำนวนเงิน 80,000 บาท ซึ่งดำเนินฝากเงินผ่านมาแล้วเป็น ระยะเวลา 4 ปี ทางธนาคารจ่ายตอกเบี้ยทุกครึ่งปี ในวันทนี้นายรักการงานได้ถอนเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้รับ เงินจำนวนทั้งสิ้น 101,344 บาท อยากทราบว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับเท่าใด 4. มะม่วงต้องการสะสมเงิน โดยนำเงินฝากกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งปีละ 1 ครั้งทุกวันต้นปี เป็นระยะเวลา 6 ปี ปีที่ 1 ฝาก 30,000 บาท ปีที่ 2 ฝาก 75,000 บาท ปีที่ 3 ฝาก 40,000 บาท ปีที่ 4 ฝาก 50,000 บาท ปีที่ 5 ฝาก 70,000 บาท และปีที่ 6 ฝาก 60,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อสิ้นปี ที่ 6 มะม่วงมีเงินรวมเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะใครพอจะช่วยอธิบายวิชาโลจิสติกหน่อยได้ไหมค่า พอดีทำการบ้านอยู่ไม่เข้าใจข้อนี้ข้อเดียว ช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ

ซัพพลายเชน 45 แบบฝึกหัด จากภาพที่ 1 คลัสเตอร์การแปรรูปสับปะรด ให้นักศึกษาเลือกองค์ประกอบของคลัสเตอร์การแปรรูป สับปะรดให้สอดคล้องกับคำต่อไปนี้และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการคลัสเตอร์การ 1. แปรรูปสับปะรด จำหน่ายเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ โรงงานแปรรูป โรงงานแปรรูปสับปะรด ผู้จำหน่าย สับปะรด หน่ายหน่อพันธุ์สับปะรด * เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พ่อค้าขายปลีก ผู้บริโภค เกรณ์ชาวไร่สับปะรด. เกษตรผู้รับซื้อเปลือก สับปะรด ภาพที่ 1 คลัสเตอร์การแปรรูปสับปะรด Suppliers Focal Firm Cuะtomers

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนหน่อยค่าา พลีสสสส🥺

ให้ทำการย่อส่วน งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 พร้อมทำการวิเคราะห์ผล บริษัท ร่ำรวยมาก จำกัด งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 หน่วย: บาท ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด 1,000,000 5.00 1,200,000 5.19 ลูกหนี้การค้า 300,000 1.50 250,000 1.08 สินค้าคงเหลือ 700,000 3.50 650,000 2.82 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,000,000 10.00 2,100,000 9.09 สินทรัพย์ถาวร ที่ดิน 5,000,000 25.00 7,000,000 30.30 อาคาร 10,000,000 50.00 9,000,000 38.96 อุปกรณ์สุทธิ 15.00 3.000,000 5.000,000 21.65 รวมสินทรัพย์ถาวร 18,000,000 21,000,000 90.91 90,00 รวมสินทรัพย์ 20.000.000 100.00 23.100,000 100.00 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 3,200,000 16.00 5,000,000 21.65 ตั๋วเงินจ่าย 2,800,000 1,000,000 14.00 4.33 เงินกู้ระยะสั้น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หุ้นกู้ เงินกู้ระยะยาว รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน 1.000,000 5.00 500,000 2.16 7,000,000 35.00 6,500,000 28.14 5,000,000 25.00 8,500,000 36.80 3,000,000 15.00 4.000,000 17.32 8,000,000 40.00 12,500,000 54.11 15,000,000 75.00 19,000,000 82.25 ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ 3,000,000 3,000,000 15.00 12.99 กำไรสะสม 2.000 000 10.00 1100 000 4.76 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,000,000 25.00 4,100,000 17.75 20.000.000 100.00 23.100.000 100.00

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

ถ้ารายได้แต่สะวันของเด็กชายของผู้หนึ่ง คือ 10 20 รายได้ -10 30 จํานวนวัน 2 12 38 28 ให้ X คือรายได้ของเด็กผู้นั้น ฟังก์ชั่นความนาจะเป็นของ X คือข้อใด เลือกเพียงหนึ่งข้อ: 3. f(x) = -0.20 เมือ x = 2 = 0. เมื่อ x = 12 = 0.20 เมื่อ x = 38 = 0.40 เมื่อ x = 20 = 0.60 เมื่อ x = 28 5. หาไม่ได้เพราะไมทราบค่าความน่าจะเป็นของดาต้วแปสมแต่ละคา C. f(x) = - 10 เมื่อ x = 2 = 0 เมื่อ x = 12 = 10 เมื่อ x = 38 = 20 เมื่อ x = 20 = 30 เมื่อ x = 28 C d. f(x) = 2 เมื่อ x = - 10 = 12 เมื่อ x = 0 = 38 เมื่อ x = 10 เมื่อ x = 20 เมื่อ x = 30 = 20 = 28 e. f(x) = 0.02 เมื่อ x = - 10 = 0.12 เมื่อ x = 0 = 0.38 เมื่อ x = 10 = 0.20 เมื่อ x = 20 = 0.28 เมื่อ x = 30

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะพี่ๆอยากสอบถามพี่ๆที่เรียนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีหน่อยค่ะ คือเราต้องเรียนสายไหนไปคะ และต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5