ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทีครับข้อ3-6

5. y = 1. จงตรวจสอบว่า ความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่ โดเมนและเรนจ์ คืออะไร n) {(1,3), (2,3), (3,4),(4,6)} u) {(x,y) [v> 3x+1} P) v=r-1,xe-2,-1,0,3 ง) x = 2 2. พื้นที่ผิว S ของลูกบาศก์เป็นฟังก์ชันของความยาวของด้าน S เขียน ในรูปฟังก์ชันของ S ด้วย 3. ปริมาณ 1 ของลูกบาศก์เป็นฟังก์ชันของพื้นที่ผิว S จงหารูปแบบของฟังก์ชันนี้พื้นที่ผิว S เป็น ฟังก์ชันของปริมาตร / หรือไม่ ถ้าใช่จงหาฟังก์ชันนั้นกำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ให้ จงหาโดเมน เรนจ์ และวาดกราฟของแต่ละฟังก์ชัน 4. y =√√x²-36 3x² + x X 6. yak! = X ค) จ) 7. กำหนดฟังก์ชัน f(x) =\x+1 , g(x) = ) = = - จงหา X ก f(x) + g(x) f(x). g(x) ง , ** 0 n) , x 0 ₂) f(x)=x²-3x 2) f(x) (g) (x) พร้อมทั้งหาโดเมนด้วย 8. กำหนด (x) = x + 1 จงหาค่าของ : ที่สอดคล้องกับสมการ (2x −1) = 5 9. กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงหาว่าฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันคู่ ฟังก์ชัน หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ค) f(x)=x|x| ง) ม 0 ม แบบฝึกหัด 1.1 100 จ) g(y)=x¹0-²-2 a) 10. ฟังก์ชัน / ก้าหนดโดย f(x) = 3x - 2 x+1 f(x) - g(x) f(x) g(x) (fog)(x) " g(x) = F(x)= x # 1 x จงหารูปแบบของฟังก์ชันและ 1 x²+2 x +1 X h(x) = x -|x| ม of ou 42 d y va 43

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สถิติ

4) (Tensile strength) ของ ผู้ผลิตกระดาษต้องการทราบว่าความเข้มข้นของไม้เนื้อแข็งมีผลต่อแรงดึง กระดาษหรือไม่ จึงสนใจศึกษาความเข้มข้นของไม้เนื้อแข็งในช่วงระดับ 5% ถึง 20% ผู้ผลิตจึงเลือก 5% 10% 15% และ 20% แล้วทำการทดลองกับตัวอย่างทั้งหมด 24 ตัวอย่าง และวัดแรงดึงของกระดาษ (หน่วยเป็น psi) ได้ดังตาราง จงทดสอบว่าความเข้มข้นของไม้ (Tensile strength) ของกระดาษหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เนื้อแข็งมีผลต่อค่าเฉลี่ยของแรงดึง ระดับความเข้มข้นของไม้เนื้อแข็งที่ 1 7 8 15 11 9 10 ความเข้มข้นของไม้เนื้อแข็ง (%) 2 12 17 13 18 19 15 3 14 18 19 17 16 18 4 19 25 22 23 18 20

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/41