ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยคิดหน่อย พร้อมแนวคิด ขอบคุณค่ะ

4G ย ย 18:48 น. 4G ร[ 57 X https://classroom.google.com/u/1/c เปิดด้วย Google เอกสาร : Exercise C -1 [5 : และ B= 2 2 6] 1. กำหนดให้ A = ". 3 0 -4. -3 1.1 จงหาเมทริกซ์c ซึ่ง A+C = A 1.2 จงหาเมทริกซ์D ซึ่ง A+D = 0 1.3 จงหาเมทริกซ์ E ซึ่ง A+E = B -1 2 1 [5 2 2. กำหนดให้ A = : : และ Bะ -4 : : 3 0 14 -3 2.1 จงหา 2A + 3B 2.2 จงหา A - 2B 2.3 จงหาเมทริกซ์c ซึ่ง A -2B + C = 0 1 2 3 3. ให้ A = : : L0 -3 7. 3.1 จงหา 2A และ (2A) 3.2 จงหา A' และ 2 A" 3.3 จงเปรียบเทียบ ( (2A) และ 2 2A" 6 ซึ่ทให 2 15 ปี 2ปี 8 3ี 4. จงหา a และ - [1 2 : | 3] X 5. จงหาผลคูณ 0 2 4 5] Y เ0 0 Z 6. จงหาผลคูณ [ X Y zil3 -6 4 หน้า 1 2 @ + =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏

2. โรงงาน 2 แห่ง คือ A และ B มีจำนวนพนักงาน 476 คน และ 524 คน ตามลำดับ ถ้าพนักงานของโรงงาน A ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3,450 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ ในขณะที่พนักงานของโรงงาน B ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,850 บ ญ ส่ บาท และ 450 บาท ตามลำดับ 2.1 โรงงานไหนที่ต้องจ่ายค่าจ้างต่อสัปดาห์ให้แก่พนักงานมากกว่า 2.2 โรงงานไหนมีความผันแปรในค่าจ้างต่อสัปดาห์มากกว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เรื่องเซก ใครได้มั่งค่ะ

7. จงหาโดเมนและเรนจ์ ของฟังก์ชันต่อไปนี้ 1. / = (1,2), (3,4), (5,5).(6,7).(8,8)} f = (5,2),(6,2),(7,2) (8,2). (9,2) 3. f = ((x, y) elx1\y=x} 4. / = ((x, y) e/x1\y =x"} 5. / = (x, y) e R x R y = x^} 6. / = ((x, y)e Rx R\ y = \.x} 7. f = (x, y) 6 Rx R| y = x"} 8. f = 1(x, y)e R x R y= x + 1} x -9 4. f = (x, y)e Rx R|y = X-3 10. / = (x, ) e R x R y = x - 4x +7}

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รบกวนด้วยนะคะ เรื่องการทดสอบสมมติฐานค่ะ 😭

2. อาจารย์สอนวิชาสถิติคนคนหนึ่งคำนวณค่าแปรปรวนของคะแนนสอบปลาภาคของปีที่ผ่านๆมาได้ 0? = 250 เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีในการให้คะแนนเพื่อดูว่าค่าแปรปรวนของคะแนนสอบปลายภาค ลดลงหรือไม่ หลังจากนิสิตสอบปลายภาคเขาสุ่มข้อสอบมาตรวจ 10 ชุด ได้คะแนนดังต่อไปนี้ 57 92 99 73 62 64 75 70 88 60 จงทำการทดสอบว่าวิธีการให้คะแนนแบบใหม่นี้ทำให้ค่าแปรปรวนของคะแนนสอบลดลงหรือไม่ ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.10 3. จากข้อ 2 จงหาค่าประมาณแบบช่วงของค่าแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 90%

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สอบถามวิชาคนิตศาสตร์เรื่องแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับการแก้สมการเชิงเส้น รูปแรกคือโจทย์ที่ให้ช่วยทำค่ะ ข้อ6 (1,2) ข้อ9 (1,2) โจทย์กำหนดเวกเตอร์ม... อ่านต่อ

6. BI l & = (1, -2, 3)", 8 = (4, 3, -2)",1= (5, 3, -1)", : (1) 2a - 8 + 3า (2) 5 (a + 8) +5 (a+1) + (8 +1)- 7. EI it a1 = (1, -2, 2, -1)", 2 = (2, 3, -2, -3),43 = (1, -2, 3, -4)", H # 8 รัE 2(8 + a1) + 3(8 - 2a2) = 4a3 + 8, & 8. 8. EI & = (1, 2, 2, 3) , 8 = (2, -1, 3, 2)", : (1) (a, B); (2) |||, |||; (3) a 582]3 %# 0; (4) a 58 2lง EE d. 9. % a = (2, 3, 4)",8 = (3, -1, 5)",7 = (-1,2, 0)", %: (1) (a, B)1 +B; (2) (a,7) (8, 1); (3) ( 1 8 |a||" a - 8 ||a - 8| " (4) ๔ 7) : 8. - 10. Bl lg it a = (1,0, 1, 0)",8 = (1, -1, -2, 2)", #E lt 1, # ๆ 5 4,8 %y IE%.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครพอทำได้มั้ยคะรบกวนหน่อยค่ะ🥺แคลคูลัสค่ะ🙏🏻

e-3x 1) จงหาอนุพันธ์ของ y = x2 + 1 2) จงหาอนุพันธ์ของ y = lnx Vx 3) จงใช้ความรู้เรื่องประมาณค่าเชิงอนุพันธ์ หาค่าโดยประมาณของ V25.5 4) จงหาค่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ (p+ 2) dp 5) จงหาค่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ | (xT - 3xy2 + 3*) dx - | 6) จงหาค่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ (2* + x^ - 2x)dx 3x2 + x - dx 3 - 12 - 2x3 7) จงหาค่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ 8) จงหาค่าอนุพันธ์ของ y = In(x) 9) ชาวนาคนหนึ่ง มีลวดตาข่ายยาว 100 ฟุต เขาต้องการที่จะนำลวดตาข่าย นี้มาสร้างเล้าไก่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยปิดล้อมทั้ง 4 ด้านได้พอดี เขาควรจะสร้างเล้าไก่ให้มีขนาดเท่าใด จึงจะมีพื้นที่ที่จะใช้เลี้ยงไก่ได้มากที่สุด 10) สมการเคลื่อนที่ของอนุภาคอันหนึ่ง เมื่อ S คือ ระยะทาง มีหน่วยเป็นฟุต และ t คือ เวลา มีหน่วยเป็นวินาที จงหา ก. เมื่อเวลา t = 2 อนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด ข. ความเร็วชั่วขณะเวลา t = 2 ค. ความเร็วเร่งเมื่อเวลา t = 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอความช่วยเหลือค้าบบ

ในเพลน์ได้ บันทึก ให้ t เป็นจำนวนจริง พิจารณาลำดับ (ay,42, 43, ...) ที่มีนิยามดังต่อไปนี้: a1 = 1 และ (-1)" t Qn = (n + 1)2 2 dn-1 n + 1 สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n 2 2 1. จงตรวจสอบโดยการใช้การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่า (-1) แn = (n + 1)2 (tn - t - 4) สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n 2. จงหาค่าจำนวนจริง t ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมอนันต์ [3 คะแนน S = n=1 คู่เข้า 3. จงหาค่าจำนวนจริง t ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมอนันต์ [2 คะแนน S = ท=1 [2 คะแนน ลู่เข้าแบบสัมบูรณ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/36