ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การบัญชี มหาวิทยาลัย

การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใครมีเฉลยดีๆบอกหน่อยค่ะ ตอบอะไร

54 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กิจกรรมฝึกทักษะหน่วยที่ 2 ตอนที่ 1 ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลต่อไปนี้ว่ามีหน้าที่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ เพราะเหตุใด เสียภาษี ไม่เสียภาษี รายการ เหตุผล 1. ผู้ว่า CEO (Chief Executive Officer) 2. นายกรัฐมนตรี 3. นายทรงศักดิ์ เสียชีวิตเมื่อวานนี้ 4. ทูตประเทศอิรัก 5.เด็กชายพี่ มกจ๊ก 6. มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งของนายห้างทอง 7. บิ๊ก บีทูบี กำลังป่วยมรู้สึกตัว 8. ห้างหุ้นส่วนสามัญแฟนฉัน 9. ครูเจนนี่ เพศชายแต่ใจหญิง 10. ทหาร ตำรวจ ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

หลักการบัญชีขั้นต้น

11. จงอธิบายข้อสมมติและข้อจำกัดของการจัดทำและนำเสนองบการเงิน 12. จงอธิบายลักษณะเชิงคุณภาพื้นฐาน และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ของงบการเงินว่าหมายถึงอะไร และแตกต่างกันอย่างไร 13. การบัญชีในยุคประชาคมอาเซียน มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 14. นักบัญชีควรพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ขอคำตอบหน่อยค่ะ จากการเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป”(อีกแล้ว)

C. ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ ส. จิตซ่างสงสัย หมายถึงอะไร b. ดุลพินิจทางวิชาชีพ หมายถึงอะไร C. บุคคลที่ 3 หมายถึงใคร d. อคติส่งผลต่อการใช้คุลพินิจทางวิชาชีพ ได้อย่างไร วิธีการลดอคติ ทำได้อย่างไร ๒. ข้อควรพิจารณาเมื่อนำกรอบแนวคิดมาใช้ ได้กล่าวถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สามารถทำได้อย่างไร 1. การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ต่างจากจิตช่างสงสัยอย่างไร 9. PAIBS, PAPP คืออะไร h. NOCLAR คืออะไร 1. การรักษาความลับของลูกค้า กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. มีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไร 1 ท่านจะแสดงความเห็นต่อร่างฯ ฉบับนี้อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

หาร้อยละยังไงคะ🥺

1.การวิเคราะห์ย่อส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน คือ เป็นการแปลง ข้อมูลตัวเลขของงบแสดงฐานทางการเงิน ให้เป็นค่าร้อยละ จากข้อมูลของ บ.สี่สหาย จำกัด ทำการย่อส่วนได้ดังนี้ ปี 25x0 25x0 25x1 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้การค้า สิ้นค้าคงเหลือ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร ที่ดิน โรงงานและอุปกรณ์สุทธิ. สินทรัพย์อื่น ๆ รวมสินทรัพย์ถาวร รวมสินทรัพย์ 4,600,000 6,500,000 9,400,000 20,500,000. 13.10 9.79 18.52 26.40 26.78 25.30 58.40. 61.49 2,000,000 8,000,000 4.600,000. 14,600,000 35.100,000 5.70. 4.18 22.79. 20.02 13.11. 14.31 41.60 38.51 100.00 100.00 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สิน 25x0. 25x1 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ 10,000,000. 8,000,000 18,000,000 28.49. 30.80 22.79 23.32 51.28 54.12 4,500,000 12.82. 12.10 กำไรสะสม 12,600,000 35.89. 33.77 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,100,000 35,100,000 48.72. 45.87 100.00. 100.00 จากการวิเคราะห์ย่อส่วนของบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี 25x1 เมื่อเทียบ กับปี 25x0 พบว่า สินทรัพย์หมุนเวียนรวมในปี 25x1 เพิ่มขึ้นจากปี 25x0 โดย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ข้อ 3 นายแพทย์เฉลิมชัย รับราชการเป็นแพทย์ประจำมีรายได้เป็นเงินเดือนจากโรงพยาบาลมหาสารคาม เดือนละ 56,000 บาท ถูกภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ๆ ละ 500 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3% ของเงินเดือน ตอนเย็นได้เปิดคลินิกส่วนตัวในช่วงเย็นมีรายได้ เดือนละ 100,000 บาท รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากคลินิกเดือนละ 40,000 บาท จงคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ? ข้อ 4. นายห่านและนางเป็ด เป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี ทั้งคู่ต่างมีเงินได้ นายห่าน ทำงานเป็นนายหน้า ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 25,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนๆละ 1,000 บาท ถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน ถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 5% ทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย กรมธรรม์มีกำหนดเวลา 15 ปี จ่ายเบี้ยประกันเดือนละ 12,000 บาท บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม 20,000 บาท ส่วนนางเป็ดเป็นพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนเดือนละ 28,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ๆ ละ 500 บาท ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย กรมธรรม์มีกำหนดเวลา 15 ปี จ่ายเบี้ยประกัน เดือนละ 2,000 บาท บริจาครถมอเตอร์ไซค์แก่มูลนิธิรวมใจไทยไป 20,000 บาท จงคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ? ข้อ 5. นายเทพได้รับเงินเดือนประจำที่ได้รับจากการทำงานธนาคารพาณิชย์ฯ ในประเทศไทย เดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม เงินเดือน ๆ ละ 100,000 บาท ธนาคารมีที่พักให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 1 ห้อง ซึ่งเป็นอาคารด้านหลังธนาคาร และยังได้รับเครื่องแบบอีกจำนวน 5 ชุด มูลค่าชุดละ 1,000 บาท (ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้ 28,000 บาท/ปี) แล้วนั้น นายเทพยังได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ั้งตามกฎหมายไทย 120,000 บาท ซึ่งรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว (ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 12,000 บาท บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินปันผลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) ขอถามว่า นายเทพ นางยิ่งมีเงินได้จาก เงินเดือนจากบริษัท สารคามพาณิชย์ จำกัด เดือนละ 60,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ 1,500 บาท) 2. ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ร้อยเอ็ดคอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 6,000 บาท 3. ค่าสอนพิเศษจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 520,000 บาท (ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยแก้โจทย์ให้ทีค่ะ

31 ธันวาคม 25x4 3. บริษัท ในรอยรัก จำกัด ผลิตแหวนชุบทองคำขาว ขายในราคาวงละ 3,000 บาท บริษัท ทำการผลิตเท่ากับกำลังกำลังการผลิตปกติประมาณปีละ 1,000 วง ข้อมูลดันทุนสำหรับปี 25x4 มีดังนี้ ต้นทุนผันแปรด่อหน่วย (บาท) วัตถุดิบทางตรง 500 ค่าแรงงานทางตรง 400 ค่าใช้จ่ายการผลิต 300 ค่าใช้จ่ายการขาย 39. 100 - ต้นทุนคงที่รวม (บาท) ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ค่าใช้จ่ายการบริหารคงที่ 9ร 600,000 400,000 ให้ทำ 1. คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยดามระบบด้นทุนรวม และตามระบบด้นทุน ผันแปร 2. สมมติในปี 25x4 ผลิตได้ 1,000 วง และขายได้ 900 วง ให้จัดทำงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 25x4 ตามระบบต้นทุนรวม และตามระบบต้นทุนผันแปร *้ การปรับกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากระบบต้นทุนรวมเป็นระบบด้นทุนผันแปร และ จากระบบต้นทุนผันแปรเป็นระบบดันทุนรวม บทที่ 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🥺

5. วันที่ 1 ต.ค. 25x1 ทำสัญญาให้บริการลูกค้า คิดค่าบริการจากลูกค้าเดือนละ 1,200 บาท สัญญา 6 เดือน รับเงินได้วันสิ้นสุดสัญญา ในวันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม 25x1 ควรปรับปรุงบัญชีอย่างไร 6. วันที่ 1 ก.ย. 25x1 กิจการรับเงินสำหรับรายได้ค่าเช่า 120,000 บาท สำหรับสัญญา 1 ปี ณ วันนี้กิจการ บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าทั้งจำนวน ในวันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม 25x1 ควรปรับปรุงบัญชีอย่างไร 7. วันที่ 1 ก.ย. 25x1 กิจการรับเงินสำหรับรายได้ค่าเช่า 120,000 บาท สำหรับสัญญา 1 ปี ณ วันนี้กิจการ บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าทั้งจำนวน ในวันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม 25x1 ควรปรับปรุงบัญชี อย่างไร 8. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 25x1 กู้เงินจากธนาคาร 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปี ละ 1 ครั้ง โดยจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 31 ม.ค. 25x2 ดังนั้นในวันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม 25x1 ควรปรับปรุงบัญชีอย่างไร 9. ในวันที่ 1 ส.ค. 25x1 กิจการทำสัญญาเช่าอาคารหลังหนึ่ง ค่าเช่าอาคารเดือนละ 10,000 บาท ในวันสิ้น รอบบัญชี 31 ธันวาคม 25x1 กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระค่าเช่าอาคาร ควรปรับปรุงบัญชีอย่างไร 10. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 25x1 กิจการซื้อพันธบัตรรัฐบาล 1,00,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี กำหนดจ่าย ดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เม.ย. และ 31 ต.ค. ในวันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม 25x1 ควร ปรับปรุงบัญชีอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

วันที่1 ก.ค บริษัท นิรชา จำกัด จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 10 บาท ต้องบันทึกบัญชีรายวันยังไงคะ

2|:58 & % 1 l l 4 แบบฝึกหัด.. : แบบฝึกหัด 1. บริษัท วิลาศิณี จำกัด มีรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้ 2563 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นิรชา จำกัด จำนวน 900 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาตลาด 105 บาท เสียค่าธรรมเนียม 0.59% ของราคาตลาด ถือไว้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า เม.ย. 5 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จารุณี จำกัด จำนวน 405 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 70 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 60 บาท เสียค่าธรรมเนียม 0.5% ของราคาตลาต ถือไว้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า บริษัท นิรชา จำกัด จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 10 บาท บริษัท นิรชา จำกัด และบริษัท จารุณี จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 5 บาท โดยทั้งสอง บริษัทจะจ่ายเงินให้ในวันที่ 6 ก.พ. 2564 (กิจการปิดบัญชีวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี) มิ.ย. 12 ก.ค. 1 ธ.ค. 31 2564 ก.พ. 6 รับเงินปันผลจากทั้งสองบริษัท ให้ทำ บันทึกรายการต่าง ๆ ข้างต้น ในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท วิลาศิณี จำกัด 2. บริษัท สมศักดิ์ จำกัด มีรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ดังนี้ โดยบริษัทจัดประเภทหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 2561 ซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบริษัท ค้าเมือง จำกัด จำนวน 5,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 2 ราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท เสียค่าธรรมเนียม 0.59% ของราคาตลาด ซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท ตะวันนา จำกัด จำนวน 2,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท ก.พ. 20 ราคาตลาดหุ้นละ 40 บาท เสียค่าธรรมเนียม 0.5% เม.ย. 9 ขายหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันนา จำกัด จำนวน 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 70 บาท เสียค่าธรรมเนียม 0.59% ของราคาขาย ขายหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท คำเมือง จำกัด จำนวน 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8 บาท ส.ค. 1 เสียค่าธรรมเนียม 0.59% ของราคาขาย ธ.ค. 31 บริษัท คำเมือง จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท และบริษัท ตะวันนา จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท ให้ทำ บันทึกรายการต่าง ๆ ข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท สมศักดิ์ จำกัด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนหน่อยค่ะ

7. นายดำรง ได้เปิดสำนักงานทนายความ รายการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน มีนาคม 25x2 มีดังต่อไปนี้ จงวิเคราะห์รายการค้าโดยระบุจำนวนเงินที่ทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ เจ้าของ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง วันที่ รายการค้า สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง |25x2 มี.ค.1 นายดำรงนำเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท และอาคาร 100,000 บาท 50,000 50,000 100,000 100,000 4 ซื้อเครื่องตกแต่ง เป็นเงินสด 20,000 บาท 6 จ่ายค่าจ้างคนงานทำความสะอาด 2,000 บาท เป็นเงินสด 8 ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท 16 ส่งบิลไปเก็บเงินเป็นค่าว่าความ 10,000 บาท ยังมิได้รับเงิน 20 รับเช็คชำระหนี้ 10,000 บาท 24 จ่ายค่าโฆษณา 3,000 บาท เป็น เงินสด 26 นายดำรงถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท รวม รวมยอดสุทธิ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/9