ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การบัญชี มหาวิทยาลัย

เรากำลังทดสอบข้อสอบพื้นฐานของบัญชี ไม่เกี่ยวกับกาีเก็บคะแนนน่ะ คือเราทดสอบว่าเราถูกกี่ข้อแต่มันไม่มีเฉลยเราไม่รู้ว่าเอาผิดถูกข้อไหน

10.07 น. A 74 ป 5. ข้อใดต่อไปนี้สถานศึกษาได้รับไว้แล้ว ต้อง ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 0 ก. ได้รับการแจ้งจัดสรรโอนเงินอุดหนุน 0 ข. ไม่รับตกกเบี่ยนัญชีเอินฝากสนาคาร ศ. คณะกรรมการรับเงินจากธนาคารนำ เงินที่ส่งมอบให้เจ้าหน่าที่การเงิน ง. รับเงินอุดหนุนรายหัวฝ่านสมุดบัญซี เงินฝากรนาคาร เป. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหสักฐานสำหรับบันทึก รายการบัญชี ด้านการรับเงิน * 0 ก. โบนาฝาก O ข. สำเนา โบเสร็จรับเงิน 0 ค. ศูนบับโบเปกเงินฝาก ง. สมุดตุฝากธนาคารหรือสมุดเงินฝาก ธนาคาร ๔. รายงานประจำเดือน ทุกสิ้นเดือน จัดทำ รายงานส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบและ กำกับดูแล ภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนถัด ไป" 0 ก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 0 ข. ภายในวันที่ 1 ของเดือนภัตไป ศ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 0 ง. ภายในวันที 10 ของเด็ดนยโดไป ๔. ต้องจัดทำรายงานการรับ จ่ายเงินราย ได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ เสนอให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การฝึกษากราบ ภายในที่ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ * ก. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้น ปุ่งบประมาณ ข. ภายใน ๑๕ วัน นบแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ ศ. ภายใน ๓0 วัน น่บแต่วันลิ้น ปีงบประมาณ ง. "ายใน ๕3 วัน นับแต่วันสิ้น ปังบประมาณ 90. การดำเนินการส่งรายงานเงินอุดหนุน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบ้อใดต่อไปนี้ ทำได้ถูกต้อง " 1. โขงเรียนตำเนินการรายงานเงิน 0 อุดหนุน ปัละ ๒ ครั้ง หลังสั้นภาคเรียน ภาบใน 10 วัน ข. โรงเรียนตำเป็นการรายงานเงิน กุดหนน ปละ ครั้ง หลังสั่น ปังบประมาณ ศ. โรงเรียนตำเนินการรายงานเงิน อุดหนุน ทุกไตรมาส ง. โรงเรียนตำเนินการรายงานเงิน 0 ยุดหนน ปิผะ ๒ ครั้ง หลังสิ่น ปังบประมาณ ภายใน 50 วัน ๑๑. ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารในย้อใด ได้รับแล้วสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ไม่ต้องน้า ส่งคลัง 4 0 ก. ปัญชีเง่นอุดหนุนอื่น ข. บัญชีเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้ รับจาก อบy.เทคบาล 0 ศ. บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 0 ง. ถูกทุกข้อ

จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

29029ง 1 แ1249% 20:36 ของกิจการนั้นๆ ค้นหา การวางรูปแบบระบบบัญชี มาจากฝ่าย O บัญชีหรือนักบัญชี หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ระบบบัญชีที่มีการเสนอรายงานตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม การวางระบบจะต้องมีความครบถ้วนถูก ต้องของข้อมูลและรายการที่เกิดขึ้น ตัวเลือกใดเป็นลักษณะงานวางระบบบัญชี สำหรับกิจการที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือ บริษัทในเครือ O รื้อระบบบัญชีใหม่ ยกเลิกระบบบัญชี O วางระบบบัญชีใหม่ O ปรับปรุงระบบบัญชี ขยายระบบบัญชี ตัวเลือกใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการใช้ข้อมูล ทางการเงินเพื่อการวางแผนและการ ตัดสินใจ "

จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

29029ง 6248% ) 20:38 ค้นหาบที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมาจำแนก วิเคราะห์ ประเมิน แล้วรายงานสภาพ แวดล้อมทางการตลาดให้นักการตลาด นำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ระบบที่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อการสรรหา คัด เลือก และบรรจุเข้าปฏิบัติงานใน องค์การ ตัวเลือกใดเป็นส่วนประกอบของเอกสาร ทางการเงินที่กิจการได้รับจากการดำเนิน งานใช้เป็นหลักฐานการลงบัญชี " O เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง O วิธีการปฏิบัติ O สมุดบัญชี รายงาน O เอกสาร ตัวเลือกใดเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม พนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใครมีเฉลยดีๆบอกหน่อยค่ะ ตอบอะไร

54 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กิจกรรมฝึกทักษะหน่วยที่ 2 ตอนที่ 1 ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลต่อไปนี้ว่ามีหน้าที่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ เพราะเหตุใด เสียภาษี ไม่เสียภาษี รายการ เหตุผล 1. ผู้ว่า CEO (Chief Executive Officer) 2. นายกรัฐมนตรี 3. นายทรงศักดิ์ เสียชีวิตเมื่อวานนี้ 4. ทูตประเทศอิรัก 5.เด็กชายพี่ มกจ๊ก 6. มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งของนายห้างทอง 7. บิ๊ก บีทูบี กำลังป่วยมรู้สึกตัว 8. ห้างหุ้นส่วนสามัญแฟนฉัน 9. ครูเจนนี่ เพศชายแต่ใจหญิง 10. ทหาร ตำรวจ ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

จำนวนคำตอบ: 0
1/10