ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนทำหน่อยครา🥺

1) โรงงานจำหน่ายตู้ไม้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนตู้ไม้ จำนวนแผ่นไม้ 250,000 แผ่น และฝาประตู 100,000 บาน จากซัพพลายเออร์ โดยชิ้นส่วนตู้ไม้ 1 ตู้ บรรจุในกล่อง 1 กล่อง ประกอบไปด้วยแผ่นไม้จำนวน 5 แผ่น และ ฝาประตู 2 บาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้รับการแจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้ามายังโรงงานจึงมอบหมายให้ท่านซึ่งเป็น พนักงานฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองครั้งภายใต้ระดับของ การตรวจสอบคุณภาพทั่วไประดับที่ 3 ซึ่งต้องไม่มีความเสียหายร้ายแรงและความเสียหายมาก 1.5% พร้อมทำ รายงานแจ้งมายังผู้จัดการฝ่ายฯ ควรยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าที่ได้รับมา จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 รหัสตัวอักษรที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่าง คือตัวอักษรอะไร (1 คะแนน) 1.2 ขนาดตัวอย่างของการสุ่มครั้งแรกเท่าใด (1 คะแนน) 1.3 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 10 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.4 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 15 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.5 ในการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 ต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าใด (1 คะแนน) 1.6 จากข้อมูลในข้อที่ 1.4 จึงทำการสุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 2 พบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของ เสียหายมาก 11 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน)
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉