ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทำหน่อยได้ไหมคะ วิชา Mathematics for Information ค่ะ ถึงข้อ8

405-10-02 Mathematics for Information Technology 5. P(0)-(0) 6. AC B ก็ต่อเมื่อ PA) C NB) 7. ถ้า A เป็นเซตจำกัด ซึ่ง n(A) = n แล้ว n(P(A)) = 2" 8. ถ้า A เป็นเซตอนันต์ แล้ว P(A) เป็นเซตอนันต์ {0}. {0.บ}.0} ถ้า A = { ก, ข } แล้ว P(A) = {{n}, {1}, {ก, ข}, } +++ -10.บ} *** 1. จงเขียนเซตต่อไป แบบแจกแจงสมาชิก แบบฝึกหัด 1.1 (1) เซตของพยัญชนะในคําว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ" (2) เซตของจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 10 (3) เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าหรือเท่ากัน-5 (4) เซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า 0 2. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก (1) { a, b, c, ..., 1} (4) {-1, -2, -3, ... } (2) {2, 4, 6, ..., 30 } (3) { อาทิตย์ อังคาร } (5) ( ใช้แดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน 3 3. จงเขียนระบุลงหน้าข้อความต่อไปนี้ว่า ถูก หรือ ผิด เมื่อกำหนดให้ A = {a, {b}, {e, d} } (1) {a} E A (4) {b, c} E A (7) {c, d} CA (2) {b} € A (5) {a} CA (8) {a,{b}} CA แผนภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 4- 6 (3) {c} € A (6) {b} CA (9){c, {d}} CA A บ ค บ ป อ B ค ม ฎ ฏ ก ค ง ฎ ฏ ก ช ช 4. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก C U 405-10-02 Mathematics for Information Technology (1) A (5) A-B (2) B (6) B-A (3) C (7) AUB (4) U (8) AB (9) AUBUC (10) (AUBUC) (11) A BOC (12) (AnBoC)' 5. จงเขียนเซต B แบบบอกเงื่อมของสมาชิก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ช่วยหน่อยน้าาา 🥺

รูปวงกลม บทนิยามที่ 1.8 รูปวงกลมคือระนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นรอบวง และห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทาง คงที่เสมอ เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลาง และเรียกระยะทางคงที่ว่า รัศมี ความยาวเส้นรอบวง พื้นที่วงกลม คอร์ด A เส้นรอบวง เส้นผ่านศูนย์กลาง" ความยาวเส้นรอบวง = 2xur พื้นที่วงกลม H 2 = TCT โดยที่ 22 π มีค่าประมาณ หรือ 3.14 7 B -จุด ศูนย์กลาง รัศมี r คือ ความยาวรัศมีของวงกลม ตัวอย่างที่ 31 วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เซนติเมตร จะมีความยาวเส้นรอบวงและพื้นที่เท่าใด ตัวอย่างที่ 32 วงกลมที่มีความยาวรอบวง 110 เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่าใด ตัวอย่างที่ 33 กำหนดให้สี่เหลี่ยมในรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จงหาพื้นที่ที่แรเงา 14 ซม.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค้าบ

คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด 1. เชือก 4 เส้น ยาว 90, 210 และ 330 เมตร ตามลำดับ ตัดเชือกเป็นเส้นยาวเส้นละเท่าๆ กัน และยาวที่สุดจะ ตัดเชือกได้ทั้งหมดที่เส้น 2. มีมังคุด 18 ผล แอปเปิ้ล 24 ผล แบ่งเป็นกอง กองละเท่าๆ กัน แต่ละกองแบ่งให้ได้มากที่สุดและเป็นผลไม้ ชนิดเดียวกัน จะได้ทั้งหมดที่กอง กองละกี่ผล 3. ระฆังสามใบ ใบที่หนึ่งที่ทุก ๆ 8 นาที ใบที่สองที่ทุก ๆ 14 นาทีและใบที่สามที่ทุก ๆ 20 นาที เมื่อระฆังเริ่มดี พร้อมกันครั้งแรกในเวลา 08.00 น. จงหาเวลาที่จะตีพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่สอง หมู 4. ฟาร์มแห่งหนึ่งประกอบด้วยวัว และไก่ เมื่อนับจำนวนขาของสัตว์ทั้ง 3 ชนิด พบว่ามี 250 ขา ถ้าสัตว์ทั้ง 3 ชนิดมีจำนวนเท่ากัน สัตว์แต่ละชนิดมีอย่างละกี่ตัว 5. สวนสัตว์เขาเขียวมีกรงสำหรับขังสัตว์ โดยกรงหนึ่งประกอบด้วยสิงโตและไก่เท่านั้น ถ้าหากนับหัวของสัตว์ ทั้ง 2 ชนิด พบว่ามี 42 หัว แต่ถ้านับขาของ สัตว์ทั้ง 2 ชนิด พบว่ามี 120 ขา อยากทราบว่ากรงนี้ประกอบด้วย สิงโตกี่ตัว 6. ผลต่างของเลขสองจำนวนเท่ากับ 42 และผลบวกเท่ากับ 164 จงหา เลขจำนวนน้อย 7. เหรียญรางวัลรูปวงกลมที่มีความยาวรอบรูป 22 เซนติเมตร จะมีรัศมียาวกี่เซนติเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำและคำตอบค่ะ🥹

1). สอบใบขับขี่ Basic statistics การสอบใบขับขี่ประกอบไปด้วยการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ ถ้า 25% ของผู้เข้า สอบสอบตกภาคปฏิบัติ และ 15% ของผู้เข้าสอบสอบตกภาคทฤษฎี และ 10% ของผู้เข้าสอบ สอบตกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้าเลือกสุ่มผู้เข้าสอบมาหนึ่งคน จงหาความน่าจะเป็นที่คน ส้ นจะ 1.1) สอบตกอย่างน้อยหนึ่งตอน 1.2) สอบตกภาคปฏิบัติ แต่สอบผ่านภาคทฤษฎี 1.3) สอบผ่านทั้งสองตอน 1.4) สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งตอน 2). เชื้อโรคในวัว ถ้ามีเชื้อโรคในวัวชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อกันระหว่างสัตว์หลายๆประเภท สมมติให้วัว 200 ตัว ถูกทดสอบว่าติดเชื้อโรคหรือไม่ โดยเหตุการณ์ A คือเหตุการณ์ที่วัวถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อไม่ นานมานี้ และเหตุการณ์ B คือเหตุการณ์ที่วัวถูกทดสอบเชื้อโรคแล้วมีผลเป็นบวก (ติดโรค) โดย ข้อมูลของการตรวจเป็นไปตามตารางด้านล่าง B B' A 40 60 A' 20 80 2.1) มีความน่าจะเป็นเท่าใดที่วัวจะติดเชื้อและถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกเมื่อไม่นานมานี้ 2.2) มีความน่าจะเป็นเท่าใดที่วัวจะติดเชื้อถ้ากำหนดให้วัวที่ทำการทดสอบนั้นถูกขนส่งด้วย รถบรรทุกเมื่อไม่นานมานี้ 2.3) ความน่าจะเป็นที่วัวจะติดเชื้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยน้าาา

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2.2 1. น้ำส้มขนาดกล่องละ 330 มิลลิลิตร ระบุส่วนประกอบโดยประมาณไว้ดังนี้ น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 90 % และ เนื้อส้ม 10% จงหา 1.1) น้ำส้มกล่องนี้ประกอบด้วย น้ำส้มสายน้ำผึ้ง มิลลิลิตร 1.2) น้ำส้มกล่องนี้ประกอบด้วย เนื้อส้ม ที่มิลลิลิตร 2. ในการซื้อรถยนต์คันหนึ่ง ราคา 800,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 25% ส่วนที่เหลือนำไปจัดไฟแนนซ์ เพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนต่อไป จงหา 2.1) ในการซื้อรถยนต์คันนี้ จะต้องจ่ายเงินดาวน์ บาท 2.2) ส่วนที่เหลือจัดไฟแนนซ์เป็นเงินกี่บาท ? 3. กระเป๋าใบหนึ่งราคาปกติ 3,200 บาท แต่ติดป้ายลดราคาเหลือ 2,400 บาท จงหาว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาให้ กี่เปอร์เซ็นต์ ?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูทำไม่ได้ค่ะ

1 จาก 6 1. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้สร้างตารางแจกแจงความถี่ 2. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ 3. ให้นักศึกษานำตารางแจกแจงความถี่ที่ได้ในข้อ 1 คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ 4. ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้ หาค่า Q2 D5 และ Pas 29 19 31 กิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 3 สถิติเบื้องต้น (15 คะแนน) ส่งวันที่ 4 มีนาคม 2567 48 43 49 49 44 27 39 10 15 11 20 33 43 32 47 12 15 43 11 10 40 ข้อมูลชุดที่ 6 23 12 43 ข้อมูลชุดที่ 1 38 43 23 46 14 12 46 19 20 34 49 22 ข้อมูลชุดที่ 2 47 28 31 18 15 14 50 19 44 23 27 29 32 14 16 15 27 14 26 38 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/27