ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยวินิจฉัยหน่อยค่ะ ไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยถูกหรือเปล่าค่ะ

นายเอกและนายโทรได้รับที่ดินมรดกมาจํานวน 20 ไร่ ... นายเอกและนายโทรได้ไปแจ้งต่อเจ้า พนักงานที่ดินให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ออกมาเป็น 2 ส่วนคือสำหรับนายเอก 10 ไร่และ สำหรับนายโทร 10 ไร่ ... โดยนายเอกและนาย โทรรู้ทั้งรู้ว่ายังมีนายตรีอีก 1 คนที่เป็นทายาทซึ่ง ต้องได้รับมรดกในที่ดิน 20 ไร่ แต่นายเอกและ นายโทรก็ยืนยันต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่ามีเพียง ตน 2 คนเท่านั้นที่ได้รับมรดกคือที่ดิน 20 ไร่ นี้ ... เจ้าพนักงานที่ดินเชื่อคําของนายเอกและ นายโทรจึงได้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับ นายเอกและนายโทรคนละ 10 ไร่ ทำให้นายตรี ทายาทอีกคนนึงไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆในมรดก ที่ดินดังกล่าว ... พอเจ้าพนักงานที่ดินได้ทําการ ออกโฉนดให้นายเอกและนายโทรแล้วเสร็จนาย เอกดีใจมากจึงได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับเจ้าพนักงานที่ดินผู้นั้นและซึ่งเจ้าพนักงาน ให้นักศึกษาวินิจฉัยการกระทําของนายเอกและ นายโทและเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าว ที่ดินผู้นั้นก็รับไว้แต่โดยดี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วินิจฉัย?

จำเลยถูกฟ้องข้อหากระทำผิดฐานค้ายาเสพติดต่อศาลอาญาธนบุรี ต่อมาได้ร้องขอให้ศาล อาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับหนึ่งตราขึ้นโดยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือไม่ เพราะพระราชกำหนดดังกล่าวตราขึ้นโดย มิได้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย ศาลอาญาพิจารณาแล้วจึงส่งเรื่อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องของจำเลย ให้วินิจฉัยว่า 1. ในระหว่างที่ศาลอาญาได้ส่งความเห็นและคำโต้แย้งของจำเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล อาญาจะนําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปได้หรือไม่อย่างไร อธิบายให้ละเอียด 2. ในกรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยคำร้องของจำเลยหรือไม่ เป็นกรณี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รบกวนช่วยบอกความหมายของตัวย่อ K. ให้หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุณนะคะ

Hill Hll 20:21 น. 88% Tape 6 sec2 1/64 A.pich กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อะหว่างประเทศ : มีทรข้ามพลนมแดน จกที่นั่งไปยังอักที่นั่ง k. ซ้อขาย นวัง คนจัน เชียงใหม่ Ex. 6อก คนไทย กทม @ : เป็นารค้า-นว่างประเทศ นรอไม่ ? ไม่ใช่ เป็น การค้าในประเทศไทย ใช้กฎหมายไทย A k. ซื้อขาย ดำ คนไทย Ex. แดง คนไทย ฮานอย กทม @ : เป็นรค้า3นว่างประเทศนร็อไม่ ? เป็น เนรา: แม้เป็นคนไทย แต่มักทรจ่ายเงิน ขน สั่ง กันข้ามปะเทศ การค้า : k + ขริm: กำนนดหน้าที่- ศัทธิ ผู้ซื้อ V5. ผู้ทย ซื้อขาย นนี้ผู้ื่อ K. ชำรสาคา นนี้ผู้ขาย K.ขนส่ง K. ปะกันmรขนส่ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4