ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

เพื่อนๆ ช่วยเราแปลบทความภาษาอังกฤษหน่อยได้มั้ยคะ🥺 อยากได้แปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆค่ะ

INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal standard deviation of 1.564. The statement that collection policy monitors account receivable to know had a mean score of 3.68 and standard deviation of 1.463. The statement that circumstances for offering credit to clients had a mean score of 3.93 and a standard deviation of 1.078. 8.1.3 Account Receivables The third objective was to determine the effect of account receivables on financial performance of transport firms in Mombasa County. The statement in agreement that available debt collection policy has assisted towards effective debt management had a mean score of 4.21 and a standard deviation of 1.210. The statement that transport firms sets and follows debt collection policy and terms had a mean score 3.26 and a standard deviation of 1.435. The statement that the organization implements these terms and policies in case of failure to pay the loan had a mean score 3.60 and standard deviation of 1.374. The statement that favourable credit terms stimulate sales had a mean score of 3.59 and a standard deviation of 1.232. Table 5 Account Receivables Available debt collection policy has assisted towards effective debt management Transport firms sets and follows debt collection policy and terms The organization implements these terms and policies in case of failure to pay the loan Favourable credit terms stimulates sales Valid N (listwise) 8.1.4 Credit Terms ISSN: 2617-4138 www.ijarke.com DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 Table 6 Credit Terms Business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm. There had been an improvement in debtor's collection by using credit collection policies The business growth depends on sales returns in terms of price of the product, sales in the period, number of customers in a period and credit collection policy in place Solvency-Long-term debt against your assets and equity Valid N (listwise) N 103 92 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL 103 103 103 103 N 103 103 103 103 103 Mean The fourth objective of the study was to examine influence of credit terms on financial performance of transport firms in Mombasa County. The statement that available debt collection policy has assisted towards effective debt management had a mean score of 4.21 and a standard deviation of 1.210. The statement that transport terms of sales had a mean score of 3.76 and a standard deviation of 1.302. The statement that credit collection period had a mean score of 3.57 and a standard deviation of 1.684. The statement those terms of extension of credit facilities as shown in Table 6 N 103 4.21 3.26 103 103 3.60 3.59 Mean Available debt collection policy has assisted towards effective debt management Transport terms of sales Credit collection period Terms of extension of credit facilities Valid N (listwise) 8.1.5 Financial Performance The statement that business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm had a mean score of 3.68 and a standard deviation of 1.463. Table 7 Financial Performance Vol. 1, Issue 4 4.21 3.76 3.57 3.51 103 3.48 103 3.13 Std. Deviation 1.210 1.435 1.374 1.232 3.58 Std. Deviation Std. Mean Deviation 3.68 1.463 1.210 1.302 1.684 1.552 1.259 1.525 1.492 May-Jul. 2019
INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal The statement that business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm had a mean score of 3.68 and a standard deviation of 1.463. The statement that there had been an improvement in debtor's collection by using credit collection policies had a mean score of 3.48 and a standard deviation of 1.259. The statement that business growth depends on sales returns in terms of price of the product, sales in the period, number of customers in a period and credit collection policy in place had a mean score of 3.13 and a standard deviation of 1.525. The statement that solvency-Long-term debt against your assets and equity had a mean score of 3.58 and a standard deviation of 1.492. 8.2 Inferential Statistics 8.2.1 Correlation Analysis Pearson Bivariate correlation coefficient was used to compute the correlation between the dependent variable (Financial Performance) and the independent variables (Credit risk control, Credit Policy, Account Receivables and Credit Terms). According to Sekaran, (2015), this relationship is assumed to be linear and the correlation coefficient ranges from -1.0 (perfect negative correlation) to +1.0 (perfect positive relationship). The correlation coefficient was calculate I to determine the strength of the relationship between dependent and independent variables (Kothari & Gang, 2014). In trying to show the relationship between the study variables and their findings, the study used the Karl Pearson's coefficient of correlation (r). This is as shown in Table 8 above. According to the findings, it was clear that there was a positive correlation between the independent variables, Credit risk control, Credit Policy, Account Receivables and Credit Terms and the dependent variable financial performance. The analysis indicates the coefficient of correlation, r equal to 0.215, 0.551, .267 and .167 for Credit risk control, Credit Policy, Account Receivables and Credit Terms respectively. This indicates positive relationship between the independent variable namely Credit risk control, Credit Policy, Account Receivables and Credit Terms and the dependent variable financial performance. Table 8 Pearson Correlation Financial Performance Credit Risk Management Credit Policy Account Receivable Credit Terms Financial Performance 1 103 .215 .000 103 .551" .000 103 Table 9 Model Summary R Square .656 93 Credit Risk Management .000 103 1 103 .007 .000 103 .267** .736" .004 .000 103 103 .167** .247* *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 8.2.2 Coefficient of Determination (R²) .000 103 ISSN: 2617-4138 www.ijarke.com DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 Credit Policy 1 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL 103 .339** .000 103 .445** .000 103 Model Adjusted R Square .646 1 R .810ª a. Predictors: (Constant), Credit Terms, Account Receivable, Management Account Receivable 1 To assess the research model, a confirmatory factors analysis was conducted. The four factors were then subjected to linear regression analysis in order to measure the success of the model and predict causal relationship between independent variables (Credit risk control, Credit Policy, Account Receivables and Credit Terms), and the dependent variable (Financial Performance). Vol. 1, Issue 4 103 .136 .172 103 Credit Terms 1 103 Std. Error of the Estimate 1.97094 Credit Policy, Credit Risk May - Jul. 2019
INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal The model explains 65.6% of the variance (Adjusted R Square= 0.646) on Financial Performance. Clearly, there are factors other than the four proposed in this model which can be used to predict financial sustainability. However, this is still a good model as Bryman and Bell, (2018) pointed out that as much as lower value R square 0.10-0.20 is acceptable in social science research. This means that 65.6% of the relationship is explained by the identified four factors namely credit risk control, credit policy, account receivables and credit terms. The rest 34.4% is explained by other factors in the financial performance not studied in this research. In summary the four factors studied namely, credit risk control, credit policy, account receivables and credit term or determines 65.6% of the relationship while the rest 34.4% is explained or determined by other factors. 8.2.3 Analysis of Variance (ANOVA) The study used ANOVA to establish the significance of the regression model. In testing the significance level, the statistical significance was considered significant if the p-value was less or equal to 0.05. The significance of the regression model was as per Table 10 below with P-value of 0.00 which is less than 0.05. This indicates that the regression model is statistically significant in predicting factors of financial performance. Basing the confidence level at 95% the analysis indicates high reliability of the results obtained. The overall Anova results indicates that the model was significant at F = 14.506, p = 0.000 Table 10 ANOVA Model 1 Regression Residual Total Model 1 Sum Squares (Constant) Credit Risk Management Where; 225.404 380.693 606.097 Credit Policy Account Receivable of a. Dependent Variable: Financial Performance b. Predictors: (Constant), Credit Terms, Account Receivable, Credit Policy, Credit Risk Management 8.2.4 Regression Coefficients The researcher conducted a multiple regression analysis as shown in Table 11 so as to determine the relationship between financial performance of transport firms in Mombasa County and the four variables investigated in this study. The regression equation below established that taking all factors into account (Financial Performance of Transport firms in Mombasa County) constant at zero financial performance of transport firms in Mombasa County will be 15.430. The findings presented also showed that taking all other independent variables at zero, a unit increase in credit risk control would lead to a 0.223 increase in the scores of financial performance of transport firms in Mombasa County; a unit increase in credit policy would lead to a 0.481 increase in the scores of financial performance of transport firms in Mombasa County; a unit increase in account receivables would lead to a 0.138 increase the scores of financial performance of transport firms in Mombasa County and a unit increase in credit terms would lead to 0.185 increase the scores of financial performance of transport firms in Mombasa County (Fama, 2017). Table 11 Regression Coefficients Coefficients df 4 98 102 Unstandardized B 15.430 Std. Error Mean 1.473 .099 .085 .104 .105 Square 56.351 3.885 .223 .481 .138 Credit Terms .185 a. Dependent Variable: Financial Performance The regression equation was: Y = 15.430 +0.223X₁ + 0.481X2 + 0.138X3 +0.185X4 94 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL ISSN: 2617-4138 www.ijarke.com DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 Standardized Coefficients Beta .290 .607 .051 .168 F 14.506 Sig. .000⁰ t 10.476 2.243 5.685 Vol. 1, Issue 4 2.362 3.769 Y = the dependent variable (Financial Performance) X₁ = Credit Risk Management, X₂ = Credit Policy, X3 = Account Receivable and X4 = Credit Terms Sig. .000 .000 .000 .001 .000 May-Jul. 2019

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉