ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยทบต้นหน่อยได้ไหมคะ?

1. นางสาวรัตนาวดี สวยสมใจ นำเงินฝากกับธนาคารแห่งหนึ่งมูลค่า 500,000 บาท ได้รับผลตอบแทนเป็นอัตรา ตอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจ่ายให้นั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้น (หมายถึงปีละครั้ง) หาก นางสาวรัตนาวดีฝากเงินกับธนาคาร 5 ปี จะมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจำนวนเงินเท่าใด 2. ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้จัดแคมเปญให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะฝากเงินกับทางธนาคาร ถ้าฝากเงินกับ ธนาคารจะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา 4% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับเงื่อนไขของการจ่ายตอกเบี้ยของ ธนาคารคือ ทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากนาย พิทักษ์ รุ่งเรือง ฝากเงินกับธนาคารแห่งนี้จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 3 จะมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ะ ๕ จำนวนเงินเท่าใด 3. นายรักการงาน ขยันจริง ฝากเงินกับธนาคารหนึ่ง จำนวนเงิน 80,000 บาท ซึ่งดำเนินฝากเงินผ่านมาแล้วเป็น ระยะเวลา 4 ปี ทางธนาคารจ่ายตอกเบี้ยทุกครึ่งปี ในวันทนี้นายรักการงานได้ถอนเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้รับ เงินจำนวนทั้งสิ้น 101,344 บาท อยากทราบว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับเท่าใด 4. มะม่วงต้องการสะสมเงิน โดยนำเงินฝากกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งปีละ 1 ครั้งทุกวันต้นปี เป็นระยะเวลา 6 ปี ปีที่ 1 ฝาก 30,000 บาท ปีที่ 2 ฝาก 75,000 บาท ปีที่ 3 ฝาก 40,000 บาท ปีที่ 4 ฝาก 50,000 บาท ปีที่ 5 ฝาก 70,000 บาท และปีที่ 6 ฝาก 60,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อสิ้นปี ที่ 6 มะม่วงมีเงินรวมเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะใครพอจะช่วยอธิบายวิชาโลจิสติกหน่อยได้ไหมค่า พอดีทำการบ้านอยู่ไม่เข้าใจข้อนี้ข้อเดียว ช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ

ซัพพลายเชน 45 แบบฝึกหัด จากภาพที่ 1 คลัสเตอร์การแปรรูปสับปะรด ให้นักศึกษาเลือกองค์ประกอบของคลัสเตอร์การแปรรูป สับปะรดให้สอดคล้องกับคำต่อไปนี้และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการคลัสเตอร์การ 1. แปรรูปสับปะรด จำหน่ายเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ โรงงานแปรรูป โรงงานแปรรูปสับปะรด ผู้จำหน่าย สับปะรด หน่ายหน่อพันธุ์สับปะรด * เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พ่อค้าขายปลีก ผู้บริโภค เกรณ์ชาวไร่สับปะรด. เกษตรผู้รับซื้อเปลือก สับปะรด ภาพที่ 1 คลัสเตอร์การแปรรูปสับปะรด Suppliers Focal Firm Cuะtomers

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนหน่อยค่าา พลีสสสส🥺

ให้ทำการย่อส่วน งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 พร้อมทำการวิเคราะห์ผล บริษัท ร่ำรวยมาก จำกัด งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 หน่วย: บาท ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด 1,000,000 5.00 1,200,000 5.19 ลูกหนี้การค้า 300,000 1.50 250,000 1.08 สินค้าคงเหลือ 700,000 3.50 650,000 2.82 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,000,000 10.00 2,100,000 9.09 สินทรัพย์ถาวร ที่ดิน 5,000,000 25.00 7,000,000 30.30 อาคาร 10,000,000 50.00 9,000,000 38.96 อุปกรณ์สุทธิ 15.00 3.000,000 5.000,000 21.65 รวมสินทรัพย์ถาวร 18,000,000 21,000,000 90.91 90,00 รวมสินทรัพย์ 20.000.000 100.00 23.100,000 100.00 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 3,200,000 16.00 5,000,000 21.65 ตั๋วเงินจ่าย 2,800,000 1,000,000 14.00 4.33 เงินกู้ระยะสั้น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หุ้นกู้ เงินกู้ระยะยาว รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน 1.000,000 5.00 500,000 2.16 7,000,000 35.00 6,500,000 28.14 5,000,000 25.00 8,500,000 36.80 3,000,000 15.00 4.000,000 17.32 8,000,000 40.00 12,500,000 54.11 15,000,000 75.00 19,000,000 82.25 ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ 3,000,000 3,000,000 15.00 12.99 กำไรสะสม 2.000 000 10.00 1100 000 4.76 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,000,000 25.00 4,100,000 17.75 20.000.000 100.00 23.100.000 100.00

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0