ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยทบต้นหน่อยได้ไหมคะ?

1. นางสาวรัตนาวดี สวยสมใจ นำเงินฝากกับธนาคารแห่งหนึ่งมูลค่า 500,000 บาท ได้รับผลตอบแทนเป็นอัตรา ตอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจ่ายให้นั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้น (หมายถึงปีละครั้ง) หาก นางสาวรัตนาวดีฝากเงินกับธนาคาร 5 ปี จะมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจำนวนเงินเท่าใด 2. ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้จัดแคมเปญให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะฝากเงินกับทางธนาคาร ถ้าฝากเงินกับ ธนาคารจะได้รับดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา 4% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับเงื่อนไขของการจ่ายตอกเบี้ยของ ธนาคารคือ ทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากนาย พิทักษ์ รุ่งเรือง ฝากเงินกับธนาคารแห่งนี้จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 3 จะมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ะ ๕ จำนวนเงินเท่าใด 3. นายรักการงาน ขยันจริง ฝากเงินกับธนาคารหนึ่ง จำนวนเงิน 80,000 บาท ซึ่งดำเนินฝากเงินผ่านมาแล้วเป็น ระยะเวลา 4 ปี ทางธนาคารจ่ายตอกเบี้ยทุกครึ่งปี ในวันทนี้นายรักการงานได้ถอนเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้รับ เงินจำนวนทั้งสิ้น 101,344 บาท อยากทราบว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับเท่าใด 4. มะม่วงต้องการสะสมเงิน โดยนำเงินฝากกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งปีละ 1 ครั้งทุกวันต้นปี เป็นระยะเวลา 6 ปี ปีที่ 1 ฝาก 30,000 บาท ปีที่ 2 ฝาก 75,000 บาท ปีที่ 3 ฝาก 40,000 บาท ปีที่ 4 ฝาก 50,000 บาท ปีที่ 5 ฝาก 70,000 บาท และปีที่ 6 ฝาก 60,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อสิ้นปี ที่ 6 มะม่วงมีเงินรวมเท่าใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉