ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การบัญชี มหาวิทยาลัย

เรากำลังทดสอบข้อสอบพื้นฐานของบัญชี ไม่เกี่ยวกับกาีเก็บคะแนนน่ะ คือเราทดสอบว่าเราถูกกี่ข้อแต่มันไม่มีเฉลยเราไม่รู้ว่าเอาผิดถูกข้อไหน

10.07 น. A 74 ป 5. ข้อใดต่อไปนี้สถานศึกษาได้รับไว้แล้ว ต้อง ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 0 ก. ได้รับการแจ้งจัดสรรโอนเงินอุดหนุน 0 ข. ไม่รับตกกเบี่ยนัญชีเอินฝากสนาคาร ศ. คณะกรรมการรับเงินจากธนาคารนำ เงินที่ส่งมอบให้เจ้าหน่าที่การเงิน ง. รับเงินอุดหนุนรายหัวฝ่านสมุดบัญซี เงินฝากรนาคาร เป. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหสักฐานสำหรับบันทึก รายการบัญชี ด้านการรับเงิน * 0 ก. โบนาฝาก O ข. สำเนา โบเสร็จรับเงิน 0 ค. ศูนบับโบเปกเงินฝาก ง. สมุดตุฝากธนาคารหรือสมุดเงินฝาก ธนาคาร ๔. รายงานประจำเดือน ทุกสิ้นเดือน จัดทำ รายงานส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบและ กำกับดูแล ภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนถัด ไป" 0 ก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 0 ข. ภายในวันที่ 1 ของเดือนภัตไป ศ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 0 ง. ภายในวันที 10 ของเด็ดนยโดไป ๔. ต้องจัดทำรายงานการรับ จ่ายเงินราย ได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ เสนอให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การฝึกษากราบ ภายในที่ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ * ก. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้น ปุ่งบประมาณ ข. ภายใน ๑๕ วัน นบแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ ศ. ภายใน ๓0 วัน น่บแต่วันลิ้น ปีงบประมาณ ง. "ายใน ๕3 วัน นับแต่วันสิ้น ปังบประมาณ 90. การดำเนินการส่งรายงานเงินอุดหนุน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบ้อใดต่อไปนี้ ทำได้ถูกต้อง " 1. โขงเรียนตำเนินการรายงานเงิน 0 อุดหนุน ปัละ ๒ ครั้ง หลังสั้นภาคเรียน ภาบใน 10 วัน ข. โรงเรียนตำเป็นการรายงานเงิน กุดหนน ปละ ครั้ง หลังสั่น ปังบประมาณ ศ. โรงเรียนตำเนินการรายงานเงิน อุดหนุน ทุกไตรมาส ง. โรงเรียนตำเนินการรายงานเงิน 0 ยุดหนน ปิผะ ๒ ครั้ง หลังสิ่น ปังบประมาณ ภายใน 50 วัน ๑๑. ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารในย้อใด ได้รับแล้วสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ไม่ต้องน้า ส่งคลัง 4 0 ก. ปัญชีเง่นอุดหนุนอื่น ข. บัญชีเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้ รับจาก อบy.เทคบาล 0 ศ. บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 0 ง. ถูกทุกข้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

29029ง 1 แ1249% 20:36 ของกิจการนั้นๆ ค้นหา การวางรูปแบบระบบบัญชี มาจากฝ่าย O บัญชีหรือนักบัญชี หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ระบบบัญชีที่มีการเสนอรายงานตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม การวางระบบจะต้องมีความครบถ้วนถูก ต้องของข้อมูลและรายการที่เกิดขึ้น ตัวเลือกใดเป็นลักษณะงานวางระบบบัญชี สำหรับกิจการที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือ บริษัทในเครือ O รื้อระบบบัญชีใหม่ ยกเลิกระบบบัญชี O วางระบบบัญชีใหม่ O ปรับปรุงระบบบัญชี ขยายระบบบัญชี ตัวเลือกใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการใช้ข้อมูล ทางการเงินเพื่อการวางแผนและการ ตัดสินใจ "

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

29029ง 6248% ) 20:38 ค้นหาบที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมาจำแนก วิเคราะห์ ประเมิน แล้วรายงานสภาพ แวดล้อมทางการตลาดให้นักการตลาด นำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ระบบที่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อการสรรหา คัด เลือก และบรรจุเข้าปฏิบัติงานใน องค์การ ตัวเลือกใดเป็นส่วนประกอบของเอกสาร ทางการเงินที่กิจการได้รับจากการดำเนิน งานใช้เป็นหลักฐานการลงบัญชี " O เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง O วิธีการปฏิบัติ O สมุดบัญชี รายงาน O เอกสาร ตัวเลือกใดเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม พนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10