ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยคิดข้อ2หน่อยค่ะได้โปรดด🥺

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นงบการเงินของบริษัท รุ่งเรือง จำกัด สำหรับปี 25X8 พร้อมอัตราส่วนมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังนี้ บริษัท รุ่งเรือง จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 หน่วย:บาท สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,000 เจ้าหนี้การค้า 120,000 ลูกหนี้ 150,000 ตั๋วเงินจ่าย (15%) 70,000 สินค้าคงเหลือ 250,000 หนี้สินหมุนเวียนและอื่น ๆ 20,000 สินทรัพย์หมุนเวียน 500,000 รวมหนี้สินหมุนเวียน 210,000 สินทรัพย์ถาวร(สุทธิ) สินทรัพย์อื่น รวมสินทรัพย์ 260,000 หนี้สินระยะยาว (18%) 150,000 20,000 ส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น 420,000 780,000 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 780,000 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 หน่วย:บาท ขาย หัก ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น 1,300,000 1,005,000 295,000 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100,000 87,500 187,500 กำไรจากการดำเนินงาน หัก ดอกเบี้ยจ่าย กำไรสุทธิก่อนหักภาษี หัก ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ 107,500 12,500 95,000 47,500 47,500 ให้ทา ๆ 1. ให้หาอัตราส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งเติมลงในช่องว่างข้างต้น อัตราส่วน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของสินค้า ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ อัตราส่วนกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนของ บริษัท อัตราส่วน อุตสาหกรรม 2.7 เท่า 5.0 ครั้ง/รอบ 48 วัน 1.20 ครั้ง 3.70 % 5.70 % 10.50 % 2. อัตราส่วนของบริษัท รุ่งเรือง จำกัด ให้เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน อยากทราบว่า นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ อะไรบ้างอธิบายพอสังเขป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า วิชาบัญชีเบื้องต้น

84 4. ใบงานที่ 4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภท 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนอ้างอิงการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทได้ ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม 2. จากโจทย์ที่กำหนดให้ตามใบงาน ให้ผู้เรียนผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อ 3. รวบรวมใบงานส่งผู้สอนภายในเวลาที่กำหนด พ.ศ. 25X9 เดือน วันที่ ข้อ 2) พ.ศ. 25X9 เดือน วันที่ มิ.ย. 4 5. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงาน และผู้สอนให้ตัวแทนกลุ่มมาเฉลยหน้าชั้นเรียน ผู้สอนพิจารณาการเฉลยใบงานหน้าชั้นเรียน ให้คำแนะนำและอธิบายสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ข้อ 1) พ.ศ. 25X9 เดือน วันที่ สมุดรายวันทั่วไป เลขที่ เดบิต เครดิต PUN พ.ศ. 25X9 เดือน วัน รายการ บัญชี บาท สต. บาท มิ.ย. 1 เงินสด เงินฝากธนาคาร 28,000 42,000 70,000 พ.ศ. 25X9 เดือน วันที่ ทุน-นายนิคม นายนิคมนำสินทรัพย์มาลงทุนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 25X9 ชื่อบัญชี.. พ.ศ. 25 เดือน เลขที่ 1 หน้า เดบิต พ.ศ. 25X9 หน้า เครดิต รายการ รายการ บัญชี บาท สต. เดือน วันที่ บัญชี บาท ข้อ 3) พ.ศ. 2 ชื่อบัญชี.. พ.ศ. 25X9 หน้า เดบิต พ.ศ. 25X9 รายการ เดือน วันที่ บัญชี รายการ บาท สต. เดือน วันที่ เดือน เคย มิ.ย. หน้า เครดิต บัญชี บาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ🥹🙏

60 การบัญชีชั้นสูง 1 ตอนที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติวิธีทา 1. ร้านธง ร้านไตร ร้านรงค์ ตกลงทำการร่วมค้า โดยให้นายไตรเป็นผู้จัดการ สัญญาในกิจการร่วมค้า คิดค่านายหน้าให้ผู้จัดการ 2% คิดดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่นำมาลงทุนครั้งแรก 10% กำไรขาดทุนแบ่งใน อัตรา 2 : 1 : 3 รายการเกี่ยวกับการร่วมค้ามีดังนี้ 25x9 ก.ค. 1 ไตรและรงค์ นำเงินสดมาลงทุนคนละ 60,000 บาท ธงนำสินค้ามาลงทุน 80,000 บาท 4 ไตรซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 60,000 บาท เป็นเงินสด 50,000 บาท 10 ไตรจ่ายค่าโฆษณา 10,000 บาท 11 ไตรจ่ายค่าเช่าร้าน 15,000 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,500 บาท 17 ไตรนำสินค้าที่รับจากรักไทย ทั้งหมดขายเป็นเงินสดได้เงิน 90,000 บาท และนำสินค้าที่ซื้อ เป็นเงินเชื่อ ทั้งหมดขายเป็นเงินเชื่อได้เงิน 100,000 บาท 31 ผู้ร่วมค้าต้องการแบ่งกำไรขาดทุนในวันนี้ก่อนบางส่วน ส.ค. 4 ไตรซื้อสินค้าเพิ่มเติมเป็นเงินสด 30,000 บาท 10 ไตรรับชำระเงินค่าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อครึ่งหนึ่งลดให้ 2% 15 ไตรนำสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดเมื่อวันที่ 4 นเงินสดเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ขายเป็นเงินสดไป 95,000 บาท 20 ไตรจ่ายค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้าทั้งหมด 1,200 บาท 25 มีสินค้าคงเหลือที่ยังขายไม่หมดจำนวนหนึ่ง ผู้ร่วมค้าตกลงรับโอนตามในอัตรา 2 : 1 : 2 และ จ่ายเงินคืนทุนระหว่างผู้ร่วมค้า ให้ทำ 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของผู้ร่วมค้าแต่ละคนโดยไม่เปิดสมุดบัญชีของผู้ร่วมค้า 2. บัญชีแยกประเภทร่วมค้าและบัญชีผู้ร่วมค้าทุกคน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะทำไม่เป็น🥹🥹

แบบฝึกหัดครั้งที่ 3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน จากงบการเงิน ปี 2560 ของ บริษัท จินดามณี จำกัด ข้างล่างนี้ หากยอดขายประกอบไปด้วยยอดขายเงิน สด 20% และยอดขายเงินเชื่อ 80% และกำหนดให้หนึ่งปีมี 360 วัน จงคำนวณหา ข้อ 1-6 บริษัท จินดามณี จำกัด งบกำาไรขาดทุนปี 2560 หน่วย:พันบาท รายได้จากการขาย 400,000 หัก ต้นทุนขาย 320,000 กําไรขั้นต้น 80,000 ก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 40,000 กําไรจากการดำเนินงาน 40,000 หัก ต้นทุนทางการเงิน 4,000 กําไรก่อนภาษีเงินได้ 36,000 หัก ภาษีเงินได้ (20%) 7,200 กําไรสุทธิสำหรับปี 28,800 บริษัท จินดามณี จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วยพันบาท สินทรัพย์ เงินสด 24,000 เงินลงทุนระยะสั้น 16,000 ลูกหนี้การค้า 48,000 สินค้าคงเหลือ 64,000 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 208,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 360,000 หนี้สินและทุน เจ้าหนี้การค้า 32,000 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1200 ตั๋วเงินจ่าย 27,200 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13,600 หนี้สินระยะยาว 72,000 หุ้นสามัญ 120,000 กำไรสะสม 94,000 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 360,000 1. เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2. เงินทุนหมุนเวียนสุก (Networking capital เงินทุนหมุนเรือนสุกร - นท พ บุนเวียน - เ ดิ น ทุนเรียน Q A

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🥹🥹

ตอนที่ 2 ทดสอบความเข้าใจ 1. คำถามข้อ 1 จากข้อมูลของบริษัท โชคดี จำกัด ในปี 25X1 มีราบละเอียดดังนี้ วัตถุดิบทางตรง D วัตถุดิบทางอ้อม 08 ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางอ้อม 08 ค่าสาธารณูปโภค 0 1 ค่าเบี้ยประกันโรงงาน 0 ค่าเบี้ยประกันสำนักงาน ค่านายหน้าพนักงานขาย เงินเดือนผู้บริหาร ค่าโฆษณา ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร OH ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าเช่าสำนักงาน ให้ทำ 1.1) คำนวณต้นทุนขั้นต้น (1 คะแนน) OH S 1.2) คำนวณต้นทุนแปรสภาพ ( 1 คะแนน) 1.3) คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต ( 1 คะแนน) 1.4) คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 1 คะแนน) 1.5) คำนวณต้นทุนจม ( 1 คะแนน) 2. คำถามข้อ 2 ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากการผลิตในเดือนมกราคม 25X2 ของบริษัท มีดี จำกัด 1. ซื้อวัตถุดิบทางตรงเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท - 2 จ่ายค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต (ค่าแรงงานทางตรง) รวม 75,000 บาท เป็นเงินสด 2. 410,000 บาท 156,000 บาท 520,500 บาท 45,000 บาท 300,000 บาท 100,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท 350,000 บาท 100,000 บาท 80,000 บาท 50,000 บาท 80,000 บาท 3. จ่ายเงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน 15,000 บาท เป็นเงินสด 4. ได้รับบิลค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท 5. ค่าเสื่อราคาของอุปกรณ์ในโรงงานเท่ากับ 6,000 บาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยกน่อยคะ🥹

หน่วยที่ 3 เทคนิคและวิธีการรายงานทางการเงิน 115 Grand q 5 4. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของรายได้ และค่าใช้จ่าย ของบริษัท เจริญ พัฒน์การค้า จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ลูกหนี้การค้า เงินสด เงินกู้ รายได้ค่าบริการ ตั๋วเงินรับ เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย ที่ดิน อาคาร ค่าโฆษณา ทุน 14,000 950,000 11 120,000 22 550,000/ 13,000 21,400 5,00079 430,000 350,000 25,000 ? อุปกรณ์สํานักงาน เงินฝากธนาคาร ถอนใช้ส่วนตัว วัสดุสิ้นเปลือง เงินเบิกเกินบัญชี รายได้อื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ( หน่วย : บาท) 25,000 90,000 12,500 8,000 50,000 2,5004 3,800 50,000 25,000 13,000 7,500

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/8