ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ช่วยถอดความหน่อยค่ะ

(7) Facebook X 8 งานในขั้นเรียนสำหรับ การสร้างแบรนด์ะ X บทสรนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ x บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมุดไทยเล่มที่ X e ลักษณะต่าประพ้นธ์ X + 6 https://wajirayana.org/บทลครนอก-พระราชนิพนธ์รัชกาลที่-๒-รวม-๖-เรื่อง-ฉบับหอพระสมุดวซิรญาณ/บทลครเรื่องไกรทอง/ตอนที่-๑-นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ำ Follow t วัชรญาณ ตอนที่ ๒ พระเชยเชฐตามนางสุวญชา ตอนที่ พระไชยเชฐเข้าเฝ้าท้าวสิงหพ ๓ ตอนที่ ๑ นางวิมาลาตามไกรทองมาจากถ้ำ ตอนที่ ๔ อภิเศกพระไชยเชฐ ช้าปี นิทานเรื่องสังข์ทอง เรื่องต้นก่อนตอนที่ทรงพระ 4 ะ @ เมือนนี้ โฉมเจ้าไกรทองพงศา ราชนิพนธ์เป็นบทลคร สมสู่อยู่ด้วยวิมาลา ศุขา[1]สำราญบานใจ บทลครเรื่องสั่งข์ทอง ตอนที่ ๑ พระสังข์หนีนางพันธุรัต ลืมสังเกตเวทมนต์ที่ร่ำเรียน แต่เวียนนอนนั่งเจ็บหลังไหล่ ตอนที่ ๒ ท้าวสามลให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่ ลืมสองภรรยาแลข้าไท อิ่มไปด้วยทิพโอชา ตอนที่ ๓ พระสังข์ได้นางรจนา ร่วมภิรมย์ชมรศสาวศรี กุมภีล์ผิดอย่างต่างภาษา : ตอนที่ ๔ ท้าวสามลให้ลูกเขยหาปลาหา ผู้ เนื้อ อยู่เย็นเป็นศุขทุกเวลา ถึงได้เป็นเจ้าพระยาก็ไม่ปาน ตอนที่ ๕ พระสังข์ตีคลี 6 d ส ฯ 5 คำ ๆ ปืนตลิ่ง ตอนที่ 5 ท้าวยศวิมลตามพระสังข์ ๑ วันเอยวันหนึ่ง ๐ ส ส ให้คิดคำนึงถึงบ้าน บ 17:54 0 พิมพ์ที่นี่เพื่อค้นหา ดาวน์โหลด การที่จะทราบว่าบุคคลใ.. 33'C มีแดดส่วนใหญ่ ^ 0 () 2 ไทย บทสตรนอก พระราชน. LINE 10/1/2565

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ใครทำได้มั้งใครพูดส่งสาร ข้อ10 ข้อ 11

๑๐. เหตุใดจึงต้องมีการแบ่งระดับของภาษาต่างกันออกไป เราสามารถใช้ภาษาระดับเดียวกัน สื่อสารในทุกโอกาส ได้หรือไม่ ๑๑. ให้นักศึกษาสารจาก "ธรรมะหลวงพ่อจรัญ" แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามหัวข้อ ต่อไปนี้ วันพรุ่งนี้ อยู่ไคล บังไม่เกิด างมันเกิด อย่าร้อน ไปก่อนได้ วันวานนี้ ตายแล้ว น้แล้วไป อย่าเอาใจไปข้อง ทั้งรองวัน ถ้าวันนี้ 4ดสัน ระรั่นจิต อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน ซั่งที่แล้ว แล้วไปนrล้วกัน สั่งที่ฝันไม่มา อย่าอาวรณ์ พระอรรมสิงคแราจารย์ (หลวงพ่อารณ จิตอมุโม) ที่มา: ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ๑๑.๑) ผู้ส่งสาร คือ. ๑๑.๒) ผู้รับสาร คือ. ๑๑.๓) สาร (สรุปสาระสำคัญ) คือ.. ๑๑.๔) เจตนาในการสื่อสาร คือ..

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ทำอนุทิน เรื่อง ภาษากับการสื่อสาร ใครพอจะมีแบบไหมค่ะ

แl 21:18ง เสร็จสิ้น หน่วยที่ 1 ภาษากับการสื่อสา.. Q หน่วยที่ ๑ กาษากับการสื่อสาร ภา อาจารย์ชลธิชา นำนา - - คำถาม : ภาษาเกิดขึ้นเอง เช่นเดียวกับการเดิน วิ่ง ร้องไให้ หัวเราะ ใช่หรือไม่ ตอบ: ไม่ใช่ เพราะภาษาของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ แต่เกิดจากการเรียนรู้ คำถาม : ภาษาถ่ายทอดทางพันธุกรรม ใช่หรือไม่ T แทน แอลลีลของมนุษย์ที่มีผมหยักศก t แทน แอลลีลของมนุษย์ที่มีผมตรง รุ่นพ่อแม่ + T เซลล์สืบพันธุ์ + รุ่นลูก * Tะ ตอบ: ไม่ใช่ ภาษาไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ แต่การพูดชัด หรือทักษะการใช้ภาษาที่ดีเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5