ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clearnote มหาวิทยาลัย

ช่วยข้อ2.3-2.5หน่อยค่ะ เศรษฐศาสตร์จุล

2. กําหนดให้อุปสงค์และอุปทานของตลาดขนมปัง เป็นไปตามสมการต่อไปนี้ 0” = 1600 - 3002, 0” = 1.400 + 7002 2.1 ให้ท่านหาราคาดุลยภาพและปริมาณตุลยภาพ (7 = 0.2, 0 = 1540) 2.2 เมื่อราคาของแยมเพิ่มขึ้น ทําให้อุปสงค์ต่อขนมปังลดลง 100 หน่วยทุกๆระดับราคา กําหนดให้ อุปทานไม่เปลี่ยนแปลง ให้ท่านหาราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพใหม่ (6 = 0.บ 0 = 1470 2.3 เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีขนมปังหน่วยละ 0.1 บาท กําหนดให้อุปสงค์ต่อขนมปังไม่เปลี่ยนแปลง ให้ ท่านหาราคาดุลยภาพและดุลยภาพใหม่ (7 = 0.27, 0 = 1519 2.4 ท่านคิดว่าการเก็บภาษีจากผู้ผลิตในข้อ 2.3 ผู้บริโภคต้องร่วมแบกรับภาษีหรือไม่ ให้ท่านคํานวณ ภาระภาษีต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต 2.5 การเก็บภาษีในข้อ 2.3 ทําให้ส่วนเกินผู้บริโภคและส่วนเกินผู้ผลิตลดลงเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2