ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มหาวิทยาลัย

มีใครพอจะอธิบายได้ไหมคะ

1. จากสารประกอบต่อไปนี้ CFC3 CsBr PCl3 NaO2 BrF3 CaF2 C₂H5OH NaOH SCl2 MgCl2 BeCl2 ให้ระบุว่าเป็นสารประกอบไอออนิก หรือ สารประกอบโคเวเลนต์ 2. โดยอาศัยข้อมูลพลังงานพันธะ จงหาว่าปฏิกิริยาต่อไปนี้สุดหรือคายความร้อนกี่กิโลจูลต่อโมลของสารตั้งต้น (กรณีที่สารที่เกี่ยวข้องอาจมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ ให้เลือกใช้โครงสร้างอันใดอันหนึ่งเป็นตัวแทน) dd C. C₂H4 + Br2 C₂H4BR2 4. ตอบคำถามจากโมเลกุลหรือไอออนที่ให้ ต่อไปนี้ COC, ICL, O, PH 4.1 วาดโครงสร้างลิวอิส d. 4.2 ทํานายรูปร่างโดยใช้หลัก VSEPR 4.3 บอกชนิดไฮบริไดเซชันที่อะตอมกลาง 4.4 โมเลกุลใดบ้างที่มิไดโพลโมเมนต์ 5. เปรียบเทียบโมเลกุลต่อไปนี้ โมเลกุลใดมีขั้วมากกว่ากัน (มีค่าไดโพลโมเมนต์มากกว่า a. CO₂ vs. S0₂ b. 30 CI H A A CI VS. 7. จงเรียงลำดับขนาดมุมพันธะ 0, 0, 0, และ 0, ของสารต่อไปนี้ จากมากไปน้อย H H 0₂ H O INM₂ -N-H |--04 H 11. สารใดมีแรงยึดเหนี่ยวชนิดแรงลอนดอนเท่านั้น H2S SF, PC3 AsF5 NO2 HNO3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/21