ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค้าบด่วนๆ

ใบงาน การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๓๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง ผู้สอน นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ มาตรฐาน ท ๕.๑ ตัวชี้วัดม.๔-๖/๓ ๑. คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงตัวละครตัวใด ให้นำตัวอักษรหน้าชื่อตัวละครที่กำหนดมา เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ********** & กมลหมองมัว กลัวพระอาชญายอบ นอบประณีตบทมูล ทูลลาให้ลีลาศ 9. ๒. ประกาศเกณฑ์พล บอกยุบลปมหึง ถึงเชียงใหม่ตระบัด ๓. ต่างภาษาต่างเพศ พิเศษสรรพแห่งตน ข้าศึกยลแสยงฤทธิ์ บพิตรเทียบทัพหลัง ๔. กรตระกองกอดแก้ว เรียมจักร้างรสแคล้ว จงจําคําพ่อไซร้ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ el. จงประสิทธิ์สมพร 5. โดยกระทรวงพยุหยาตร G. ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข. สมเด็จพระเอกาทศรถ ค. พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ง. พระมหาอุปราชา จ. สมเด็จพระนเรศวรฯ และสมเด็จพระเอกาทศรถ 2. สมเด็จพระนเรศวรฯ และพระมหาอุปราชา ๙. หม่นเศร้า ศรีสลาย อยู่นา ภูบาลอื้นอำนวย จงพ่อลุล่วงได้ ลูกตาย ใครเก็บ คลาดเคล้าคลาสมร สั่งสอน พ่อให้ จักยาตราตรู่เช้า เสด็จคืนเข้านิเวศได้ เกรียมอุระราชไหม้ อวยพระพรเลิศล้น เผด็จด้าวแดนสยาม ผีฝาก พระเอย
cu pract เกม ๑๑. พระหาพระโหรพลัน พลางบอก ฝันนา และ เร็วเร่งทายโดยกระทู้ ทีถ้อยแถลง ๑๒. คือองค์อมิตรพระ โก จักมอด เมื่อเฮย สามเสนใน เพราะพระหัตถ์หาก นั่น นั่นด้วยของม ๑๓. ปรอราญ ฤทธิ์ราช เลยพ่อ ( ๑๔. เพริศพร้อมเพราตา สมเด็จพระอนุชาน้องแก้ว ทรงสุภาภรณ์แพร้ว ยิ่งแฮ ASACALOBUNAĴLAINTA.. ๑๕. ทวยหาญเพียบแผ่นภู ดูมหึมาดาดาษ สระพราศพร้อมโดยขบวน องค์อดิศวรสองกษัตริย์ คอยนฤบัตรพิชัย ............. ไหลลบวนาดอน และ แดนตก ทิศนา พระแต่เพ่งพ้น ๗๐๐๗ ที่น้ำนองสาย ob. แก่เทพทุกถิ่นสถาน ๑๗. ภูธรเมิลอมิตรได้ ครบสิบหกฉัตรทรง บัด ธ เห็นขุนกรี เถลิงฉัตรจัตุรพีรีย์ สองสุริยพงศ์ผ่านหน้า แขกเจ้าจอมตะเลง 3. ภูวไนยผายโอษฐ์อื่น โยงการ ฉชั้น OK. ๒๐. ผายสิหนาทกถา ไพเราะราชสุภา ๒๑. พระที่พระผู้ผ่าน ไปชอบเชษฐ์ยืนหยุด ๒๒. ขัตติยายุทธ์บรรหาร คงแต่เผือพี่น้อง ๒๓. สงครามกษัตริย์ทรง สองราชรอนฤทธิ์ร้า ๒๔. งามสองสุริยราช พ่างพัชรินทรไพจิตร ๒๕. ศัตราวุธอรินทร์ เพราะพระหัตถ์หากป้อง ธำรง สารแอ เทริดเกล้า หนึ่งไสร้ เรียงคั่ง เฮย ขับคเชนทร์บ่ายหน้า แลนา ท่านพร้อง ษิตสื่อ สารนา ภพอุต- ดมเอย ร่มไม้ คบคู่ กันแฮ ตราบฟ้าดินกษัย ภพแผ่น สอง เรื่องรู้สรเสริญ เลอพิศ นาพ่อ ศึกสร้าง ถูก องค์เอย ปัดด้วยขอทรง d-BURCH
ลิลิตตะเลงพ่าย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?