ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ใครทำได้มั้งใครพูดส่งสาร ข้อ10 ข้อ 11

๑๐. เหตุใดจึงต้องมีการแบ่งระดับของภาษาต่างกันออกไป เราสามารถใช้ภาษาระดับเดียวกัน สื่อสารในทุกโอกาส ได้หรือไม่ ๑๑. ให้นักศึกษาสารจาก "ธรรมะหลวงพ่อจรัญ" แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามหัวข้อ ต่อไปนี้ วันพรุ่งนี้ อยู่ไคล บังไม่เกิด างมันเกิด อย่าร้อน ไปก่อนได้ วันวานนี้ ตายแล้ว น้แล้วไป อย่าเอาใจไปข้อง ทั้งรองวัน ถ้าวันนี้ 4ดสัน ระรั่นจิต อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน ซั่งที่แล้ว แล้วไปนrล้วกัน สั่งที่ฝันไม่มา อย่าอาวรณ์ พระอรรมสิงคแราจารย์ (หลวงพ่อารณ จิตอมุโม) ที่มา: ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ๑๑.๑) ผู้ส่งสาร คือ. ๑๑.๒) ผู้รับสาร คือ. ๑๑.๓) สาร (สรุปสาระสำคัญ) คือ.. ๑๑.๔) เจตนาในการสื่อสาร คือ..

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2