ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ช่วยด้วยนะคะ

จงใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1-2 จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งพบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่ผู้สูงอายุไทย ปฏิบัติตัวได้น้อยที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 15-30 นาทีเป็นประจำ (ร้อย ละ 20) ดื่มน้ำสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า เป็นประจำ (ร้ อยละ 40) รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ (ร้อยละ 66) ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 83) และไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 84) 1. จากสถานการณ์ข้างต้น พฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุที่สำคัญที่สุดคือเรื่องใด (1 คะแนน) 2. อธิบายหลักการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในข้อ 1 (4 คะแนน)

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1