ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครรู้ข้อนี้บ้างไหมคะ😅🙏🏻

10:56 ศ. 10 พ.ย. X 00 00 บทที่ 9 Lo Fi X block, SpO2 บทที่ 10 89 % ... บทที่ 9 กรณีศึกษา 2 : หัวใจเต้นจังหวะช้า (dysrhythmia and heart block) บทที่ 11 วินิจฉัย : third degree A-V block ผู้ป่วยหญิง 30 ปี ญาตินำส่งที่ห้องฉุกเฉิน ด้วยอาการหมดสตินานประมาณ 1 นาที ขณะนั่งดูโทรทัศน์ หลังจากนั้น ตื่นรู้ตัวดี เวียนศีรษะ หน้ามืด มือเท้าเย็น บทที่ 12 THOWO TO TOTI JOT. แบบVTIUUN มีประวัติเป็น hypothyroidism รับประทานยา levothyroxine แต่ขาดยามานาน 1 เดือน ตรวจร่างกายพบ HR 40 ครั้ง/นาที, BP 100/60 mmHg, EKG 12 leads พบ third degree AV การรักษา : ตาม algorithm ในกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะช้า: heart block และ ทำ pacing ต่อมา วางแผนทำ permanent pacemaker ล 90% HV7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ต้องทำเป็นแผนผังอย่างไรคะ

ใบงานการทดลองที่ 6 กรณีศึกษาทางสรีรวิทยาคลินิก เรื่อง Circulating shock วัตถุประสงค์ 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาการไหลเวียนเลือดในภาวะ Circulating shock ได้ 2. ระบุหลักการและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะ Circulating shock บนพื้นฐานสรีรวิทยา การไหลเวียนเลือด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพื้นฐานทางการพยาบาลได้ 3. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลในการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเขียนผังการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาการไหลเวียนเลือดในภาวะ Circulating shock ได้ 4. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการอธิบายและเขียนผังการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือดในภาวะ Circulating shock ได้ กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายอายุ 31 ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยอาสาสมัครกู้ภัย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซด์ ชนกับรถบรรทุก มีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ต้นขาขวา กระดูกหักทะลุออกมาภายนอก มีเลือดออกมากแบบ Active bleeding เสียเลือดออกไปประมาณ 30% ของปริมาตรเลือดทั้งหมด และมีภาวะ Circulating shock สัญญาณชีพ T 35.5'C P 120/นาที RR 22/นาที BP 80/60 mmHg หายใจตื้น และกระสับกระส่าย ซีด เหงื่อออก ผิวหนังขึ้นแต่เย็น และปัสสาวะออกน้อย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าที่ตรวจพบ ค่าปกติ รายการ pH 7.25 7.35-7.45 Pco2 45 40 mm Hg Po2 88 90 - 100 mm Hg O, saturation 92 94 - 100 % Hct 35 40-45% แนวทางการศึกษา 1. ให้ผู้เรียนร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่และกลไกการควบคุมการทำงานของระบบไหลเวียนใน ภาวะปกติ 2. อ่านกรณีศึกษาที่กำหนด จากนั้นนักศึกษาระบุ Hemodynamic parameter ที่ มีการ เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนค้นหาประเด็นที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ Hemodynamic parameter เหล่านั้นเปลี่ยนแปลง 3. ระบุและอธิบายกลไกการควบคุมการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง Hemodynamic parameter เหล่านั้นให้กลับคืนมาสู่ภาวะปกติ/หรือหากไม่ สามารถกลับคืนมาสู่ภาวะปกติได้ ตลอดจนการทำงานของระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 4. เขียนผังแสดงลำดับของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (Sequence of physiological events)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยคำนวณยาหน่อยได้ไหมคะ

4. ยาฉีด Cefotaxime มี 2 ขนาด คือ 1 g/vial และ 2 g /vial (ตัวยาอยู่ในรูปผงยา) เมื่อผสมกับตัวทำละลายแล้ว สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน 24 ชม. โดยตัวยายังไม่เสื่อมสลาย แพทย์ต้องการให้ยา Cefotaxime แก่ผู้ป่วยใน ขนาด 400 mg ทุก 12 ชม. เป็นเวลา 3 วัน โดยการให้ยาแต่ละครั้งให้ drip ยาร่วมกับสารน้ำ 5% D/N/2 (dextrose in half-strength NSS) ปริมาตร 1,000 mL ภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำแนะนำในการผสมยาเป็นดังในตารางข้างล่างนี้ โดยใช้ sterile water for injection (SWFI) ในการผสมยา For intravenous infusion use Reconstituted solution may be further diluted with 50 to 1000 mL of the fluids recommended for 1.v. infusion. Table 4 - Reconstitution table for intravenous use Volume to be Added Approximate Available vol. (mL) Approx. Average Concentration to Vial (mL)* (mg/mL) 1 g vial 10 10.4 95 2 gvial * shake to dissolve 10 11.0 180 A solution of 1 g of CLAFORAN in 14 mL of Sterile Water for Injection is isotonic. 4 4.1. ถามว่าจะต้องใช้ยา Cefotaxime ทั้งหมดกี่ vial ตาม order ของแพทย์จึงจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยที่สุด (ราคาของยา Cefotaxime 1g และ 2 g เท่ากับ 500 บาท และ 800 บาท ตามลำดับ) วิธีทำ 4.2 จงอธิบายขั้นตอนการผสมยา cefotaxime ในแต่ละวัน วิธีทำ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🤏

/ หน้าข้อที่ถูก และกา * หน้าข้อที่ผิด กา .1. เมื่อเลี้ยง Candida albicans ใน plasma ่ 37C 3 ชม. จะพบการสร้าง chlamydospore ที่ ..2. Wet mount ด้วยสี nigrosin จัดเป็นการย้อมสีแบบ negative stain .3. Candida albicans เป็น budding yeast ม้ ๆ เล .4. เมื่อใช้ lactophenol cotton blue ย้อม Cryptococcus neoformans ตัวเชื้อไม่ติดสีแต่ background จะติดสีดำ .5. Cryptococcus neoformans จัดเป็น encapsulated budding yeast .6. Rhizopus sp. สร้าง sporangiospores ภายใน sporangium .7. Aspergillus sp. สร้าง coenocytic hyphae และ conidia ..8. Penicillium sp. สร้าง septate hyphae และ conidia .9. Sporangiospores จัดเป็น asexual spore แต่ conidia จัดเป็น sexual spore .10. Lactophenol cotton blue เป็นสีย้อมที่มีคุณสมบัติในการฆ่าและรักษาสภาพเชื้อรา .1. Cladosporium sp. สร้าง black or brown septate hyphae .12. Chlamydospores ของ Candida albicans จัดเป็น sexual spore .13. Dermatophytes เป็นเชื้อราสาเหตุของโรค tinea versicolor .14. Trichophyton, Microsporum และ Epidermophyton จัดเป็นราพวก dermatophytes .15. Malassezia furfur เป็นเชื้อราสาเหตุโรค ring worm. .16. Branching septate hyphae and arthrospores เป็น tissue form ของเชื่อราสาเหตุ ring worm .17. Budding yeast cells and short hyphae เป็น tissue form ของเชื้อราสาเหตุ tinea versicolor .18. ใช้ลักษณะของ Microconidia ในการระบุ dermatophytes บ ญ .19. การสร้าง germ tube และ chlamydospore เป็นลักษณะที่ใช้ระบุ Candida albicans ส่ส ..20. Slide culture technique เป็นวิธีการศึกษารูปร่างโครงสร้างเชื้อราสายที่ดีกว่า tease mount technique

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/13