ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้ด้วยน่ะค่ะ

82 Listen to the conversation between ที่ จ.aitpersorn and his customers, Then answer questions. Video Natalieะ Yes, please. We are new In town. Our apartment now Is just empty. Waiter Oh, really? where do you live? Bradะ We live nearby. t's about 5 minutes กom here. Brad: Alight, Can have the check, please? Waite: Yes. Here it is, Your total s 350 baปht. Natalieะ Here yoน are. You keep the change. Watters Thank you very mach. Plesse corme bySonetime. Natalieะ Defintely. Tm Sure your nrestaurant will be cur favorite. nearby ในที่นี้เป็น Adverb มีความหมายเหมือนกับคำว่า Questions about the conversation: Write short answers, near คือแปลว่า ใกล้ๆ favarite ที่ถูกใช้ในการสนทนา เป็น noun มีความหมายว่าสิ่ง ที่ชอบ ในที่นี้สื่อความหมาย่ ร้านอาหารร้านนี้จะเป็นร้านอาหา ที่ลูกค้าในบทสนทนาขอบอย่า The customers implied where they live. Is their apartment far from the restaurant? Did the waitperson get a tip from his customers? แน่นอน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบตอบให้หน่อยค่ะ

iter: / will take you he waiter and the couple and answer the questions - food. Listen to another conversation between - came into the restaurant, They are about to order ) 81 Following the conversation In Activlty 6.17, ปnit 6 Aet6.18 (he couple, Vidgo 2ส table for 2 people. Bradi No, thank6, Ca) We order food to g0, please? Fese follow me, Waiter: You want to have your food to go? Not for here? Natale: Yes, We do, Water: OK. I will get you a meทน. Please Walter: What wouldyou |ike for tonight, slr? have a Seat. Natalle: May I get Cashew Nut Chicken? Brad: Can have beef Panang, please? 10) Brad: Yes, please make เt for 2 Waiter: Would you ltke steamed rice als0? People. 12 Waiter: Alright, the food will be rght | with you in a few minutes. Natalie: Thank5 a lot. Well walt here. 5 Does the couple want to have dinner at the restaurant? 2 Did Natalie order the food first? 3. Did Brad order pork Panang? คำว่า To go หรือ Tokeaway 4 Is Natalie's order Cashew Nut Chicken? Did the waiter tell the couple that the food will take long? หรือ Takeout มีความหมายเหมือน กันคือ "การซื้ออาหารแล้วนากลับไป รับประทานที่บ้านหรือรับประทาน จ้างนอกร้าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

Please discuss other activities of a waitperson that might * 80 Activiy 6.16 be missing from those provided in Activity 6.15. Greeting and inviting customers Activiy 6.17 Brad and Natalie are walking by a restaurant and looking for a good place for dinner. Listen to a conversation between the couple and a waitperson. Then answer the questions. Video Bradะ We are doing fine. (Waiter: Good weningl How are you dotng? Natalieะ Yes, we are. Water: There you go. We have very good Thai food for you here, maam. Waiter: Are yoน looking for al good place for your dinner? Brad: Whoal Your food looks tasty. Waiter: We have authentic Thai food for you to enjoy tonight Natalieะ Yes, it realy |does. Shall we get some food here? 10 Waiter: Please Come in. Brad: Absolutely! Questions about the conversation: Answer Yes or No. 1. Is the couple looking for breakfast? (2. Is the food sold by the restaurant Thai food? ในภาษาอังกฤษ คำที่มี ความหมายว่า "อร่อย ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดสองค่ำ คือคำว่า "Delicious Do the pictures of the food on the menu look delicious? Does Natalie think that the food at the และ "Tasty restaurant is good? (5. Did the couple decide to have their Tasty Delicious meal at this restaurant?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

my Salary is still not enough for living. While 1 frequentiy work overtime during weekends, Hl/ 1 'า Jack. I've just earned my high school ploms and recently got a job. Even though ) 79 Unit 6 Waitperson ลking full-time at a small factory, I have a ลงd-time job as 8 waitperson at a restaurant าลงr my house. I'm a waiter from 6.00 - 11.00 2m. every night. Activity 6.14 From Jack's introduction of himself, is he a hard-working Person? And why? Activity 6.15 From the key functions of a waitperson with good manners elow, please rearrange them in order of time since customers come int0 a "staurant. Number the activities from 1 to 8. Time Sequence Activities Looking around for customers additional requests Serving food Taking orders Preparing a check/a bill Collecting money Seating customers 8) Saying thank you to customers Video Walter and Waitress Career 1) Greeting customers คำว่า Check เป็นการใช้แบบ American English ส่วนคำว่า Bill เป็นการใช้แบบ British Eng|lish ไดยเมื่อลูกค้าต้องการ ให้พนักงานคิดเงินค่าอาหาร ก็จะบอกกับพนักงานในร้านว่า Can I have a check ก็ได้ความหมายเหมือนกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ค้นหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

ของคำว่า Air Conditioning Sgelerm ซึ่งก็คือระบบปรับอากา Natalie and the front-desk officer about tie complaint in her room. Then write short answers to the questions 1.isten fo the Conversafin betweern Front desk offce Hellol Front desk s speaking. Natalie:lt's Nata from theroom rurm NatalieะThe air -the fidge in m เdon't Work. Front-desk officer: t's the front-desk officer here. May 1 help you, maam? Front-desk officer: Ohl My apology, ma'am. Natalie: Can we the room? We CE here. Front-desk officer: Yes, you definitely can, maam. lwill bring youanew key card for your new room in a miทute. Natalieะ OK, We in the room. From the conversation, write short answers to these questions. What room number does Natalie have problems with? 2. What kinds of problems does Natalie have in her room? 3. What does the front-desk manager do to Solve the problems? 0 คำว่า Aircon หรือบางครั้งถูกเรียกอย่างย่อที่สุดว่า A/C เป็นภ 2 คำว่า Fridtge เป็นภาษาพูดของคำว่า Refrigerator (ตู้เย็น) ในการเรียภาษาอังกฤษต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดเป็น ค้าว่า กาศร, /C และ Friว0 ถึงควรหล็กเลี่ยงเช่นกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0