ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สอบวิชาสัมมนาค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ🥺

ศึกษาทำแบบทดสอบก่อนการสอบกลางภาค โดยเขียนลงในกระดาษที่จัดไว้ให้ โดยอนุญาตให้ นักศึกษาใช้สื่อโซเชียลและตำราเอกสารได้ โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้นักศึกษาทำเหมือนกันและห้ามคัดลอกทุกกรณี โดยให้กล่าวแบบสรุป 1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงขอบเขตในการศึกษาวิชานโยบายสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประศาสน 2. ศาสตร์อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ให้นักศึกษาอธิบายถึงขอบเขตของรายวิชาการคลังสาธารณะหรือการคลังท้องถิ่น ทั้งในระดับประเทศ ส่วนกลางและท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่อย่างไร และยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับที่มาของงบประมาณจากสูงสุด จนมาถึงต่ำสุดคือ ท้องถิ่น 3. ให้นักศึกษาอธิบายถึงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ในส่วนที่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โดยสรุปมาอย่าง ย่อๆ และได้ใจความ 4. ให้นักศึกษาอธิบายถึงกฎหมายมหาชน ดังต่อไปนี้ 4.1 พระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในทางละเมิด พ.ศ.2539 4.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 4.3 4.4 ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของความผิดต่อเจ้าพนักงานและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้นักศึกษาบอกเขตอำนาจศาลทั้ง 5 ประเภท โดยประเภทที่ 5 นั้นเป็นศาลชำนัญพิเศษ ยังมีอีก 5 ประเภทให้นักศึกษาแยกเขียนมาต่างหาก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2