ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทีครับ ขอบคุณครับ

แบบทดสอบ เรื่อง คาน คสล. คำสั่ง จงออกแบบคาน B1 มีความยาว 5.00 m โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้ 1. น้ำหนักพื้น ผนังและน้ำหนักบรรทุกจรถ่ายลงคาน วิธีทํา f'c (ksc) 170 R1 fc (ksc) 64 1. กําหนดหน้าตัดคาน น้ำหนักคาน M max. Mc รวมน้ำหนักที่กระทำต่อคาน (w) 2. คำนวณหาโมเมนต์ As Mc = ดังนั้น เสริมเหล็กรับแรงดึงที่ท้องคาน 3. คำนวณแรงเฉือน n 10 fs (ksc) 1,200 1,500 1,700 w kg/m 5.00 m = 952 kg/m (ไม่รวมน้ำหนักคาน) k 2 0.35 0.30 0.27 m j 0.88 0.90 0.91 kg/m - (w*d) kg*m Mmax, เสริมเหล็กรับแรง ksc 4.1 แรงเฉือนสูงสุดจะเกิดที่ระยะ d ห่างจากขอบฐานที่รองรับ WL แรงเฉือนที่เกิดขึ้น V cm 2 R2 kg/m R (ksc) 9.86 8.64 7.86 g ....

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🥲 ข้อ24-25-26-27 วิชาเทอโมไดนามิก

LOil นมาโนบิ SG=03 Mercury SG=136 ดออก เปลี่ยน a ua มวล แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ 27 1-24 ในขณะทำการบิน นักบินคนหนึ่งอ่านข้อมูลได้ว่าเครื่องบินอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3 km และความดันสัมบูรณ์ เป็น 58 kPa จากข้อมูลที่กำหนดจงคำนวณหาความดันบรรยากาศที่ภาคพื้นดินในหน่วย kPa และ mm Hg เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศและปรอทเป็น 1.15 kg/m และ 13,000 kg/m ตามลำดับ (ตอบ 01.8 kPa และ 688 mm Hg) HELIUM D = 10 m PHe = Pair 1 - 4 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-24 1-25 บอลลูนบรรจุแก๊สฮีเลียมซึ่งมีความหนาแน่น 1/7 เท่าของความหนาแน่นของอากาศ โดยแรงลอยตัวของ บอลลูน (พิจารณาจาก F - Pair balloon) จะผลักดันให้บอลลูนลอยขึ้นในแนวดิ่ง ถ้าบอลลูนมีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 10 m และบรรจุคน 2 คน ที่มีมวลคนละ 70 kg จงคำนวณหาความเร่งของบอลลูน เมื่อเริ่มปล่อยบอลลูน (กำหนดให้ Pair = 1.16 kg/m และไม่คิดน้ำหนักของตะกร้าและเชือก) (ตอบ 16.5 m/s²) m = 140 kg Altitude: 3 km P = 58 kPa รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-25 OIL SG=0.85 WATER = 1000 kg/m³ รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-26 1-26 ภาชนะทรงกระบอกสูง 10 m บรรจุน้ำที่มีความหนาแน่น 1000 kg/m และน้ำมันที่มีความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 0.85 โดยชั้นของน้ำและชั้น ของนํ้ามันมีความสูงเท่ากัน จงพิจารณาหาความดันแตกต่างระหว่าง ด้านบนและด้านล่างของภาชนะ (ตอบ 90.7 kPa) 1-27 ภาชนะทำอาหารด้วยความดัน (pressure cooker) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย ประหยัดเวลาในการทําอาหารได้ เนื่องจากสามารถควบคุมความดัน h = 10 m และอุณหภูมิภายในภาชนะให้สูงกว่าภาชนะทำอาหารทั่วไปโดยมีการ ป้องกันการรั่วที่รอยต่อระหว่างตัวภาชนะกับฝาเป็นอย่างดี ทำให้ไอน้ำ ระเหยออกจากภาชนะได้เฉพาะในบริเวณรูตรงกลางของส่วนที่เป็น ฝ่าเท่านั้น ส่วนที่อยู่ตรงกลางฝา ซึ่งเรียกว่า petcock จะเปิดระบาย Pat = 101 kPa atm Petcock PRESSURE COOKER A = 4 mm² รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-27

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ฟิสิกส์ค่ะ

5. จากรูปที่ 5 กำหนดให้ ระบบไฟฟ้าเป็นระบบ CBA แรงดันไฟฟ้า Vs = 350 cos (500-35) V. ต่อเข้ากับโหลด 2,10 kW. PF, = 0.75 (Lag), Z₂ = 24 kW 1 PF₂=0.85 (Lag) unz Z, - 15 kW 1 PF = 0.90 (Lead) จงคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้ (20 คะแนน) - 3 ก. หาค่าอิมพีแดนซ์ของโหลด Z Z และ Z (6 คะแนน) ข. กระแสไฟฟ้าที่สาย II และ I ( 6 คะแนน) ค. กำลังไฟฟ้าที่วัตต์มิเตอร์ที่ต่อ P และ P, วัดได้ 4 คะแนน) ง. กำลังไฟฟ้ารวม P (2 คะแนน) จ. เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม ของแรงดันและกระแส (2 คะแนน) รูปที่ 5 6. จากรูปที่ 6 ไฟฟ้าระบบ ABC มีแรงดัน Vac = 500 Cos (314t -20°) และ Z, Z, Z, - 35 + 40 - จงคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้ (20 คะแนน) ก. หาค่าแรงดันไฟฟ้า 3 1 VAB VBC, VCA VAN, VAN VAN (6) " ข. กระแสที่ไหลในสาย 11 และ 1. (6 คะแนน) ค. กำลังไฟฟ้าของโหลด P (4 คะแนน) เขียนเฟสเซอร์ ไดอะแกรม ของแรงดันและกระแส (4 คะแนน) 7. จากรูปที่ 7 เมื่อวงจร B A T Z Ic Z₂ Z₁ N Z₁ Z₂ 3 Z₂

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/7