ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำข้อ1-5หน่อยค่าา

แบบฝึกหัด momentum S 1. รถยนต์วิ่ง 10 m/s ชนต้นไม้แล้วหยุดในเวลา 0.26 5 คนอยู่ในรถน้ำหนัก 70 kg คาด seatbelt ไว้ จะมี แรงที่ seatbelt ทําต่อคนนั้นเท่าไร 2. ฆ้อนหนัก 500 g ทุบลงบนตะปูด้วยอัตราเร็ว 8 m/s ทำให้ตะปูจมลงไป 1 cm ประมาณว่าความเร่งคงที่ ขณะที่ตะปูเริ่มเจาะลงไป จงหาเวลาที่ใช้ และ แรงเฉลี่ยแต่ละแรงที่กระทำต่อตะปู 3. ลูกปืนมวล 5.20 g มีความเร็ว 672 m/s ชนเข้ากับแท่งไม้มวล 700 g ที่วางอยู่บนพื้นลื่น ลูกปืนทะลุออก จากแท่งไม้และเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็ว 428 m/s จงหาความเร็วของแท่งไม้ [1.81 m/s] 4. กล่องมวล 6.0 kg กำลังเคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร็ว 9.0 m/s เมื่อมีกล่องอีกใบหนึ่งมวล 12 kg ตกลงสู่ด้านบนแล้วติดกันไป จงหาความเร็วของกล่องที่เคลื่อนที่ไปด้วยกัน [3.0 m/s] 5. ลูกปืนมวล 4.5 g ถูกยิงไปยังแท่งไม้มวล 2.4 kg ซึ่งวางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จลน์ระหว่างไม้กับพื้นเป็น 0.20 ลูกปืนหยุดอยู่ในแท่งไม้ซึ่งเลื่อนไถลไปบนพื้น 1.8 m จงหาก) ความเร็ว ของแท่งไม้ตอนแรกที่ลูกปืนฝังเข้าไป [2.7 m/s] ข) ความเร็วของลูกปืนก่อนชนกับแท่งไม้ [1.4 x 10 m/s]

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดประพันธ์หน่อยครับ😭😭

อันการยุทธ์ยิงชิงชัย เมื่อนั้น ได้ฟังโหราพาที เมื่อเราบัญชาการกำหนดทัพ หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี ฯ ฯ ๔ คำ ฯ ท้าวกะหมังกุหนิงเรืองศรี จึงมีพจนารถประภาษไป แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้ จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จำจะไปต้านต่อรอฤทธิ์ ถึงม้วยมิตมิให้ใครดูหมิ่น เกียรติยศจะไว้ในธรณินทร์ จนสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้า ประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไป ทัพใหญ่จะมาพร้อมยังอาหา จะต้องหักหนักมือโยธา สุดแท้แต่บุญกับกรรม ตรัสพลางเสด็จคลาไคล เห็นจะยากยิ่งกว่านี้ไป จะฟังคำโหรานั้นหาไม่ เข้าในไพชยนต์มนเทียรทอง ฯ ฯ ๑๐ คำ ฯ เสมอ ฯลฯ ฝ่ายวิทยาสะกำเรืองศรี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ขอคำตอบด่วนค่ะ🥺😢

กิจกรรมที่ 2.9 ศึกษาพระมิดประชากรของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา แล้วตอบคำถาม (ส.5.2 ม.3/2) พีระมิดประชากรแคนาดา พ.ศ. 2562 10 พีระมิดประชากรสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552 อายุ อายุ วัด 65 1004 05.00 00-04 01 s 04 85-80 UR 90-M 0.1.2% 80-84 75-79 17% I 55 70-74 225 245 75.70 774 2.7 55-00 7.09 50-604 3.3% 3.4% 60-64 10 135550 3.7% 37% 35-00 1. 50-54 5.3% 1.3% 1. 35-54 45-49 3.2% 329 45.49 3.975 SPL 40.34 32% 2.9% 40-41 516 39-20 35% 3.9% 17 30-34 35% 35% 30-04 25 20 3.7% 30% 25-29 57 100 20-24 3.3% 20:34 37% 15-19 2.7% 2.0% 15-19 375 Th 10-14 2.75 10-14 .. 2.7% 20% 5-1 326 1PS 04 27% 2.0% 04 30% 10% 2% 10% % F 6 ที่มา : www.populationpyramid.net 1. พีระมิดประชากรบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรอะไรบ้าง 2. พีระมิดที่กำหนดมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 3. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อสัดส่วนโครงสร้างประชากรของทั้ง 2 ประเทศ 4. การคาดการณ์แนวโน้มของประชากรทั้ง 2 ประเทศ นักเรียนคิดว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร 5. ถ้านักเรียนเป็นผู้วางแผนการพัฒนาประชากรทั้ง 2 ประเทศ จะมีแนวทางหรือนโยบายอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การบัญชี มหาวิทยาลัย

ช่วยคิดข้อ2หน่อยค่ะได้โปรดด🥺

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นงบการเงินของบริษัท รุ่งเรือง จำกัด สำหรับปี 25X8 พร้อมอัตราส่วนมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังนี้ บริษัท รุ่งเรือง จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 หน่วย:บาท สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,000 เจ้าหนี้การค้า 120,000 ลูกหนี้ 150,000 ตั๋วเงินจ่าย (15%) 70,000 สินค้าคงเหลือ 250,000 หนี้สินหมุนเวียนและอื่น ๆ 20,000 สินทรัพย์หมุนเวียน 500,000 รวมหนี้สินหมุนเวียน 210,000 สินทรัพย์ถาวร(สุทธิ) สินทรัพย์อื่น รวมสินทรัพย์ 260,000 หนี้สินระยะยาว (18%) 150,000 20,000 ส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น 420,000 780,000 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 780,000 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 หน่วย:บาท ขาย หัก ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น 1,300,000 1,005,000 295,000 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100,000 87,500 187,500 กำไรจากการดำเนินงาน หัก ดอกเบี้ยจ่าย กำไรสุทธิก่อนหักภาษี หัก ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ 107,500 12,500 95,000 47,500 47,500 ให้ทา ๆ 1. ให้หาอัตราส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งเติมลงในช่องว่างข้างต้น อัตราส่วน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของสินค้า ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ อัตราส่วนกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนของ บริษัท อัตราส่วน อุตสาหกรรม 2.7 เท่า 5.0 ครั้ง/รอบ 48 วัน 1.20 ครั้ง 3.70 % 5.70 % 10.50 % 2. อัตราส่วนของบริษัท รุ่งเรือง จำกัด ให้เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน อยากทราบว่า นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ อะไรบ้างอธิบายพอสังเขป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/500