สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ มี100ข้อเหลือแค่นี้ ข้อไหนก็ได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

42 ข้อใดเป็นกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามเมื่อส่งสินค้าไปขายยังสหรัฐอเมริกา ก. สินค้าที่ส่งออกจะต้องได้รับมาตรฐาน อย. และ มอก. ข. สินค้าที่ส่งออกจะต้องเป็นสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียว ค. สินค้าที่ส่งออกจะต้องใช้วัสดุที่สหรัฐอเมริการับรองเท่านั้น ง สินค้าที่ส่งออกจะต้องได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 43. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหวีปอเมริกาข้อใดเหมาะสมที่สุด ก ส่งเสริมการทําอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ข. ลตการใช้และปลูกต้นไม้ทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไป ค. เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันนาน ง. รณรงค์ให้นานาประเทศทั่วโลกลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 44 การก่อตั้งของกรีนพีข (66๓๐ก๓ล๐8) หรือสันติภาพเขียวก่อให้เกิดผลดีในด้านโด ก. การร่วมมือกันรณรงค์การเก็บขยะ ข. การร่วมมือกันทดลองอาวุธนีวเคลียร์อย่างถูกวิธี ค. การรณรงค์ยกเล็กการใช้อวนลากที่พื้นทะเลในทะเลเปิด ง. การเรียกร้องความเท่าเทียมโนเรื่องของการใช้ทรัพยากร 445 สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา 'ใต้มีสาเหตุเกิดจากอะไร ก การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ข. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ค. การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ง. การนําทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 446.การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือส่งผลกระทบในด้านใด ก. สังคม และวัฒนธรรม ข. เศรษฐกิจ ค. การเมืองการปกครอง ง. การศึกษา
อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!