สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ทีตอนที 3 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1.เพราะเหตุใดป่าแอมะซอนจึงเป็นป่าดิบชื้นที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1. เป็นพื้นที่ทุรกันดารที่ยากต่อการบุกรุก 2.มีทรัพยากรดินและน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ 3.รัฐบาลในหลายประเทศร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่า 4.เป็นที่ลุ่มขนาดใหญ่ที่เป็นด้านรับลมจากมหาสมุทรแอตแลนติก 2.ข้อใดสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้องที่สุด 1. ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีจำนวนลดลง 2. ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.ประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4.ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉