study63s

study63s

Dent is calling me.✨#dek63☘

โน้ต

จำนวนโน๊ต
42
จำนวนไลค์
19825

Q&A

จำนวนคำตอบ
30
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

[LIHITLAB]การสังเคราะห์ด้วยแสง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[LIHITLAB]การสั...

study63s
114
0
[LIHITLAB]สสาร ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[LIHITLAB]สสาร

study63s
24
0
[stylefit]แสงเชิงฟิสิกส์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[stylefit]แสงเช...

study63s
122
0
[stylefit]แสง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[stylefit]แสง

study63s
152
1
[ข้อสอบ]ระบบหมุนเวียนเลือด ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[ข้อสอบ]ระบบหมุ...

study63s
109
3