ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ข่วยหน่อยนะคะ ข้อ a b cค่ะ🙏🏼🙏🏼

1b 1 Vocabulary practice Character ► Reading a. What type of texts are A and B? What do you think they are about? b. Read the texts. Which advert: 1 wants actors to advertise something? 2 asks people to apply by email? 3 only wants three people? 4 wants only male actors? c. Underline the character adjectives in the adverts. Use them to answer the questions. What do we call a person who... 1 has good manners? 2 likes to hurt or upset people? shows understanding of other people's needs? 3 4 is very proud of their looks? 5 expects good things to happen? 6 cares only about himself/ herself? 7 doesn't get upset or angry? 8 gives more than is usual? STUDYSKILLS Remembering New Words: Opposites Learn words in pairs of opposites. This will help you remember them more easily. A Actors wanted for new film "Bad Guys'. Location: Brooklyn Audition date: 14th September B Send pictures and CVs to: Michael Glover, Chimera Filmworks Inc. email: m.glover@chimera.co.nyc Characters: Sean - 25-30, dark complexion, tall, medium build, good-looking, cruel and greedy 4 Stacy - 30-36, pale complexion, medium height, slim, average looks, vain and selfish Laura - 26-32, fair complexion, short, average build, pretty, optimistic, caring, sensitive and honest CASTING CALL FOR TV COMMERCIAL Location: Creative Edge Studios, Los Angeles Seeking: Three male actors • Jack: handsome, blond hair, blue eyes, aged 18-23; friendly, patient, polite • Buddy: good-looking, dark curly hair, moustache, in early twenties; friendly, generous, easy-going • Delivery Guy: tall, strong build, in late twenties; impatient, bossy, rude Also seeking: male and female extras, aged 16-18 Actual shooting date is Sunday, 28th September Please call Dawn Reed with any questions 703-478-0880 Speaking 3 In pairs, use character adjectives to talk about people you know. A: Have you met our new neighbour? B: No, I haven't. What's he like? A: He's very friendly and polite! Appearance Which words in the adverts (A & B) describe appearance/ height/build?

จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ9กับข้อ13ทำไม่ได้

หน้า 7 แบบฝึกทักษะ 6 คําชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีลักษณะเด่นอย่างไร เรื่อง ภูมิประเทศของทวีปยุโรป .............. ประเทศ......... 3. เขตที่ราบใหญ่ตอนกลางตั้งอยู่บริเวณใดของทวีปยุโรป 2. “อ่าวเล็กๆ แคบและยาวเว้าลึกเข้าไปในพื้นดินมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน” เรียกว่า........... เป็นตัวบอน เป็น 10 ได้ ทั้งตอบ กับประเทศ ลงรายการวัตร........ 4. ในเขตที่ราบใหญ่ตอนกลางของยุโรปมีพื้นที่เป็นเปลือกโลกเก่าที่เรียกว่า ด้านตะวันตก ประเทศฝรั่งเศส พ 2560 คนเกรด.. 998 กร 5. เทือกเขาสูงที่สุดของทวีปยุโรป 6. เพราะเหตุใดเทือกเขาในเขตภูเขาหินใหม่ตอนใต้ จึงมีระดับความสูงมากกว่า ภูเขาในหินเก่า -6857.214MSOON! Gotas ng 2.102.720.4/5.v osy usne b Our เนื่องมาจากสาเหตุใด ชื่อ......... 7. เทือกเขาแอลป์ (Alps) จัดอยู่ในเขตภูมิประเทศแบบใดของทวีปยุโรป 8. แม่น้ำใดที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป (4) 200.00..... ไหลลง.........เทศบ 9. แม่น้ำดานูบมีความสำคัญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าแม่น้ำไรน์ทั้งที่มีสถานะเป็นแม่น้ำนานาชาติเท่าเทียมกัน 11. เทือกเขา 10. เทือกเขาที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เñon ง วัล ชี กันประเทศฝรั่งเศส และ สเปน 12. ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ หมายถึงประเทศ 13. เพราะเหตุใดประเทศไอซ์แลนด์จึงเป็นประเทศที่เป็นเกาะภูเขาไฟ ฟินแลนด์

จำนวนคำตอบ: 0