ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ทีได้ไหมคะ

6ไวอร์ส ค6 4 กำหนดให้ 4 , b 6และ C เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด แทน 8 ปี 0 - น 12) ถ้า 4 = 6 แล้ว 4=b 2 7 - บ 3 4 -4 3 1) ถ้า ab = ac แล้ว 6=0 เ3) ถ้า (a = 6 แล้ว a = b (4) ถ้า ab = 0 แล้ว (A= 0 และ b = 0 แล้ว 4 = b
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

มีใครทำเป็นบ้างช่วยที

4G บ 11:11 น. KEง 0.20 4G 69 - ใบกิจกรรมที่ 1.3.. ใบกิจกรรมที่ 1.3 หา ห.ร.ม. ง่ายกว่าที่คิด 1.ชื่อ-สกุล, เชั้น แลขที่ ให้หา ห.ร.ม. ของ 301,981 และ 449,573 โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง คำอธิบาย จำนวนสอง จำนวน 301,981 449,573 รอบที่ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 449,573 ด้วย 301,981 คือ 147,592 ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 449,573 ด้วย 147,592 จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 1 ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 2 คือ ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 3 คือ ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 4 ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 5 คือ ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 6 1,942 971 คือ ด้วย 7 0 971 จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ 971 = ()
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคับ

the latest mobile technology and in fact it is describe by Cellular (2004) ment over 2G (Second Generation) providing wireless access known as UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), an improve- 3G (Third Generation) is the latest wireless technology. It is also data and information to the users from anywhere and anytime. It 3G _(9) the -(10) as being a (11)__ name for the host of mobile technologies. 3G cellulary _(13), phones -(12) in Japan in October 2001. This 3G phone was So users would be able to (14) the Internet, view pictures of the Popie they are talking to. watch movies and listen to music on their hand- sets . What are the benefits of 3G? You can perform all those functions that you perform at present With your mobile devices but at a much (15) speed than before. It provides you with faster (16)_, faster internet {17)____, and music entertainment with improved quality. The benefits are immense. You can avail the benefits of video calling. You can call you friend and have a video call (18) as long as both facility. The clarity is better and the facility can of you (19)_ the 3G technology. d. for 9. เa. on b. in C. to d. were 10. a. are b. is C. was b. funny C. awful d. generic 11. a. strange 12. a. were first launched b. were first launching c. was first launched d. was first iaunching 13. a. designation b. designate c. designing d. designed b. look for d. find 14. a. search C. see 15. a. high b. higher C. highest d. height 16. a. connecting b. connect C. connectivity d. connective 17. a. access b. accessible C. accessory d. accede 18. a. is enjoyed b. be enjoyed C. has enjoyed d. have enjoyed 19. a. are using b. used to C. นsed d. use
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ใครมีความรู้เรื่องนี้บ้างคะ ช่วยมาตอบคำถามหน่อยคะ

ใบงานที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ "จำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล อย่างหนึ่งต้องรักษาไว้ ปัญหา เฉพาะในด้านรักษาภาษานี้มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคนับเป็น ปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือ ความร่ำรวยในคำภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการ บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ การบัญญัติศัพท์ใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน จำเป็นแต่อันตราย คำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความ จำเป็นทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรไใช้คำเก่าๆ ที่มีอยู่ ไม่ควรตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก และผู้ที่ตั้งคำ นั้นต้องรู้คำและหลักภาษาลึกซึ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี" ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7d682a2ab007de15 1. นักเรียนจะนำพระราชดำรัสนี้ไปใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาได้อย่างไร -:.......: "ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้ง ออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษา ของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็น อุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ" ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7d682a2ab007de15 2. พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้านใดบ้าง
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ทำยังไรหรอคะฟิสิกส์

กระสุนปืนมวล 10 กรัม ถูกยิงด้วยอัตราเร็ว 400 เมตร ต่อวินาที เข้าไปฝังในเนื้อไม้ลึก 5 เซนติเมตร จงหางาน ในการต้านกระสุนปืนของเนื้อไม้ 1. 800 จูล 2. 200 จูล 3. 400 จูล 4. 1,600 จูล 5. 2,000 จูล 2 หา W. = ?
ภาษาไทย
มัธยมต้น

สอนหน่อย

๑๑๑๑๑๑444 ม.3/ . เลขที่. ใบงานที่ 1 / หน้าประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นอสมการและเขียน x หน้าประโยคสัญลักษณ์ที่ไ- เ1)- 3 + 6 % 7 4 - 2> 1 2) 3) ใx = 2x - 1 4) 2x + y 2 11 5) 3x - 7 < x + 7 6) 17x + 13 31 2y S 16 18x + 2y 7) 5x 8) -20 9) 6y -5 5 .10.) 2 - 9x < -- 14 ง สุ ๆ
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

ช่วยตอบคำถามในใบงานน่อยค่าาาาาาา

ขั้นตอนวิธีวาดบ้าน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมข้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่ พิกัด (15,10) ราดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ะบุต่อไปนี้ 2.1 (5,10) และ (10,14) 2.2 (10,14) และ (15,10) 2.3 (15,0) และ (21,1) 2.4 (21,1) และ (21,11) 2.5 (21,11) และ (15,10) 2.6 (10,14) และ (16,15) 2.7 (16,15) และ (21,11) เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อน ว่าเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

เขียนแผนภาพยังไงหรอคะ

5. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า 3.4 x 10* โวลต์ต่อเมตร และสนามแม่เหล็ก 2.0 x 10 เทสลา โดยไม่เบี่ยงเบน ถ้าสนามทั้งสองตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ 1. ความเร็วของอิเล็กตรอน 2. เขียนแผนภาพแสดงทิศทางของเวกเตอร์ v, E, B, FE และ Fs 3. ถ้านำสนามไฟฟ้าออกไป จะมีเฉพาะแรงแม่เหล็กกระทำต่ออิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ เป็นวงกลมด้วยรัศมีความโค้งเท่าใด