ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบยังไงหรอคะ??

«๓ ซฆ ส1 0010 060 3/ 6 ๓จ 3. นกเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า นําตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเมื่อใช้แห่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายทําให้' สภาพละลายได้ของน้้าตาลทรายเพิ่มขึ้น” คํากล่าวของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด *
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ไม่เข้าใจ ทำวิธีทำหรือเฉลยให้หน่อยงับ☁️🥺🙏

ษ ๑จ 4 เวเส้นตรงเดียวกันดังรูปใช้เวลา ก 4 ไป 0 ผ่าน 8 , 0 ซึ่งอยู่บนแห 9, วัตถุหนึ่งเคลื่อนทีจา แร็วเฉลี่ยในหน่วย[มตรต่อวินาที นาน 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลียและความ จย--- เว - = - ศฒ-ฒ๊่๊ #ฉจ รหอโอพ อ90
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำหน่อยค่ะ

ถ้า 2 เป็นจํานวนเชิงซ้อนทิสอดคล้องกับสมการ 2|12| + 22 + 1 = 0 แล้ว ส่วนจินตภาพของ 2 มีค่าเท่ากับเท่าใด [ค#-ม5ี751/1-5]
การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

คำถามนี้เรางงมากเลยค่ะ แค่ข้อ4นะคะ

ธรรมและจริยธรรมและการใช้ทรัพยาการในการปฏิบัติงาน ใบอ้อและต้นข้าว เบหมายให้ ายของเดือน งานประดิษฐ์ ข้อจึงตัดสินใจ ฐ์ และช่วยลด ที่ตนเองคิด ต้ถูกครูตําหนิ และหักคะแนน ร 3 ๆ ใช้คุณธรรมข้อใด เพราะเหตุใด