ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เพื่อนๆ ช่วยเราแปลบทความภาษาอังกฤษหน่อยได้มั้ยคะ🥺 อยากได้แปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆค่ะ

INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal This therefore implies that all the four variables have a positive relationship with financial performance of transport firms in Kenya with credit policy contributing most to the dependent variable and account receivable contributing lowest to the dependent variable. From the table we can see that the predictor variables of credit risk control, credit policy, account receivable and credit term got variable coefficients statistically significant since their p-values are less than the common alpha level of 0.05. 9.1 Conclusions From the table we can see that the predictor variables of credit risk control, credit policy, account receivables and credit terms got variable coefficients statistically significant since their p-values are less than the common alpha level of 0.05. 9. Conclusions and Recommendations ISSN: 2617-4138 DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 On credit risk control, the study findings rejected the null hypothesis that credit risk control has no effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that credit risk control has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. www.ijarke.com On credit policy, the study findings rejected the null hypothesis that credit policy has no significant effect of financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that credit policy has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. On account receivables, the study findings rejected the null hypothesis that account receivable has no significant effect of financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that account receivable has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. 9.2 Recommendations On credit terms, the study findings rejected the null hypothesis that credit terms have no significant effect of financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that credit terms has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. The study recommended as follows: i. That transport firms should put in place a robust credit risk control mechanism to safeguard the interest of the company first. ii. That transport firms should be reviewing from time to time its credit policy to be in line with international acceptable standards. iii. That accounts receivables should be well managed, and its audit reports and suggestions implemented iv. That credit terms should be varied from client to client to increase sales volumes. References 1. Abdi, A. F. (2018). The effect of internal factors on non financial performance of trucking firms in Kenya: A case of Dakawou Transport Limited. United States Internationa University, Retrieved from https://www.usiu.edu.org. 2. Abor, J., & Quartey, P. (2017). Issues in SMEs Development in Ghana and South Africa. International Research Journal of Finance and Economics, 39, 218-228. 3. Afrifa, G. (2015). Trade Credit & Firm Performance. Journal of Financial Management and Business, 90 (7) 100 - 112. 4. Aminu, Y. (2014). Determinants of IMs as a Component of Working Capital in Ensuring Corporate Profitability: A Conceptual Approach. Research Journal of Finance and Accounting, 3 (11) 58-61. 5. Ashraf, B. N., & Zheng, C. (2016). Shareholder protection, creditors rights and bank dividend policies. China Finance Review International, 5 (2), 161 - 186 https://doi.org/10.1108/CFRI-08-2014-0057. 6. Asiedu, E., & Freeman, J. A. (2016). The Effect of Globalization on the Performance of SMEs in the US. American Economic Review, 97 (2) 368 - 372. 7. Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business Research Methods. London: Oxford University Press. 8. Bungule, C. A., & Ndemo, B. (2017). Effect of credit management practice on the performance of small and medium enterprises in the transport and logistics industry in Nairobi. Unpublished Master of Business Administration, University of Nairobi, Retreieved from http://www.uonbi.ac.ke. 9. Caruso, A. (2015). Statistics of US Businesses: Employment and Payroll Summary. Washington DC: Kogan Publishers. 10. Compeau, L. D. (2018). The influence of bad credit on consumer identities, in Russel W. Belk (ed.). Qualitative Consumer Research (Review of Marketing Research), 14, 51 - 77 Emarald Publishing Limited. 95 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL Vol. 1, Issue 4 May-Jul. 2019

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เพื่อนๆ ช่วยเราแปลบทความภาษาอังกฤษหน่อยได้มั้ยคะ🥺 อยากได้แปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆค่ะ

INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal standard deviation of 1.564. The statement that collection policy monitors account receivable to know had a mean score of 3.68 and standard deviation of 1.463. The statement that circumstances for offering credit to clients had a mean score of 3.93 and a standard deviation of 1.078. 8.1.3 Account Receivables The third objective was to determine the effect of account receivables on financial performance of transport firms in Mombasa County. The statement in agreement that available debt collection policy has assisted towards effective debt management had a mean score of 4.21 and a standard deviation of 1.210. The statement that transport firms sets and follows debt collection policy and terms had a mean score 3.26 and a standard deviation of 1.435. The statement that the organization implements these terms and policies in case of failure to pay the loan had a mean score 3.60 and standard deviation of 1.374. The statement that favourable credit terms stimulate sales had a mean score of 3.59 and a standard deviation of 1.232. Table 5 Account Receivables Available debt collection policy has assisted towards effective debt management Transport firms sets and follows debt collection policy and terms The organization implements these terms and policies in case of failure to pay the loan Favourable credit terms stimulates sales Valid N (listwise) 8.1.4 Credit Terms ISSN: 2617-4138 www.ijarke.com DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 Table 6 Credit Terms Business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm. There had been an improvement in debtor's collection by using credit collection policies The business growth depends on sales returns in terms of price of the product, sales in the period, number of customers in a period and credit collection policy in place Solvency-Long-term debt against your assets and equity Valid N (listwise) N 103 92 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL 103 103 103 103 N 103 103 103 103 103 Mean The fourth objective of the study was to examine influence of credit terms on financial performance of transport firms in Mombasa County. The statement that available debt collection policy has assisted towards effective debt management had a mean score of 4.21 and a standard deviation of 1.210. The statement that transport terms of sales had a mean score of 3.76 and a standard deviation of 1.302. The statement that credit collection period had a mean score of 3.57 and a standard deviation of 1.684. The statement those terms of extension of credit facilities as shown in Table 6 N 103 4.21 3.26 103 103 3.60 3.59 Mean Available debt collection policy has assisted towards effective debt management Transport terms of sales Credit collection period Terms of extension of credit facilities Valid N (listwise) 8.1.5 Financial Performance The statement that business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm had a mean score of 3.68 and a standard deviation of 1.463. Table 7 Financial Performance Vol. 1, Issue 4 4.21 3.76 3.57 3.51 103 3.48 103 3.13 Std. Deviation 1.210 1.435 1.374 1.232 3.58 Std. Deviation Std. Mean Deviation 3.68 1.463 1.210 1.302 1.684 1.552 1.259 1.525 1.492 May-Jul. 2019

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ

☺ ใบงาน เรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 4-7 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ : ประวัติศาสตร์ ชื่อ คําชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่กำหนดในฐานะบทบาท ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยลงในช่องว่าง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัด (ส 4.3 ม.3/1) เลขที่ พระราชกรณียกิจสำคัญ ชน. พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วย

188 15 4. บทที่ 5 | ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานที่ - มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูและในระหว่างกลางวัน และกลางคืน มีปริมาณน้ำฝน 1. - พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้นกระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี ฤดูแล้งยาวนาน 2. - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า และมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายแทรกอยู่ - อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ และความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากตลอดปี - มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง 3. - พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สามารถแบ่งชั้นตามระดับความสูง ของพืชได้หลายชั้น - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน อากาศร้อนและชื้นโดยอุณหภูมิอาจสูงถึง 35 องศาเซลเซียส 5. มีพืชพรรณที่มีใบกว้าง - สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ - มีอากาศหนาวเย็น มีฤดูหนาวยาวนาน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส 6. - มีพืชพรรณที่ใบมีลักษณะคล้ายเข็มพืชส่วนใหญ่ไม่ผลัดใบ - มีช่วงฤดูหนาวยาวนาน มีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ ประมาณ 2 เดือน 7. ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนิด ตัวอย่าง ไบโอม สิ่งมีชีวิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000