สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

13:56 น. พ)1 ใบงาน3.1 หลักการแล. E : ใบงานที่ หลักการและเป้าหมายของปรัชญา 3.1 ของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อความเกี่ยวกับหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ตอนที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเล่าการกระทำของตนเองที่แสดงว่า ได้ปฏิบัติตนสอดคล้องกับเป้าหมายของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหัวข้อที่กำหนด 1. ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 2. สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ตอนที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเล่าการกระทำของตนเองที่แสดงว่า ได้ปฏิบัติตนสอดคล้องกับเป้าหมายของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหัวข้อที่กำหนด ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 1. 2. สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 3. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง บทสรุป สิ่งที่นักเรียนควรปรับปรุง สิ่งที่นักเรียนควรพัฒนาให้ดีขึ้น 0

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉