เคมี
มหาวิทยาลัย

คือเราไม่เข้าใจ ไม่รู้จะเริ่มจากอะไร
ช่วยหน่อย

จงาขั่ยนโครง สงังพั่เส่ล่ยรกีสุด ผ่ร-นชิ- มัทอ1ง| ยุ01016แจทอ นแงาบร- เดค| พผู0ไจทยแวทย.
เคมีอินทรีย์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?