พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยน้า รู้ข้อไหนบอกก่อนได้เลย🙏🙏💖💖

"สษนแพนพลนพแลยเพททหายบนลพกทษนุษาแบยน[และพพพลยแลงทลแหษาสยน 62 นนณกแบยษลนบแพ นแพนษลหญ์แซนนหบแนนตเหนไลงหลบบนแบตนกดเลยแนบุแนกแซุทบนบตบแนพแดบต186แลดแดบุวดกกหหแลงขอษน๑พน เยียี, จ า 2 1า1 (| 1 0 0 นยแนแนลดแบกกกล ร แน แล๒691่ห ณบ6บแกบฟใ8บตรรน '06 บนแกบยษณนแหแฉกดษกดยเซนกหหยบรยูแชบนทบษหบนพบตยแบแลดแบดณณหหต18บรอษนพะ6สหน "6ไ หบมพลษษนพฉาหตานบยบธาลนแลยแบบพแดเบรกะดไนแนธยลบพ '6โ ลษนต1อนและแคบยชดบ๑๒บพบพยแบหพสย เล "บแบยษณนแห บเหบ[แบดนธุ น68บ[แบรลหเปแต สพแณเดพผิด นรพนกสิดกเลนนแบษยบพบสกด6พแอ61 91 “ดษบรษบูลกิงกา แยนสฐาแพ กนแฟลสเพลมพนแนษยแนบพ ไร "กญิไซขอบ๒ห๒ขอกสทกยเ ส ใบตล ด@แบษ๑หฏานพบตยลบกี ซโ "บนแบยษรนเพเพนเลแหตาหบดูหนุนพเซภูเขนเลดลแลบสกเทพภูเสบยยษนทะแอเซน รร "สษบดหลแพและแดบยหลบธุมดคแพผานพแหกหนแสนซะ 7โ เษทฎหม บยเพานาแล็ค6พานพเซกูเป็นเส “11 "บมแนชษสนพเดแพนุ้กนยษนแพทุเบซูหมุนเพลยแลดแะบุรลกเทหฎาสนแยษนุพะแสแซน '01 เม และุหนปัฏรพแสยแนเสนซอดูนแขนบหรู "6 “พบพสษษนเพลาหฎา1นยบร1ลนนและแบบต6สรนสณะแสแพนเสยแฉยกนสดบบรแดน 8 สบชนทแลบรยาษนกหด6น พูลดล6 9 แชนเปคษษเพพไส ด "แดพะเด่าหภาพูนาดระน 9 เษมุเแะแฉเพน ร "หฎาแพนบด[แรยูโรยธาล[ต เพล(เพพบูนเมและแลดแล6ลด[แบผูหทะบุดณณทหฎาสน6ย ฉนนเป็บบเพระกเกลนพนแชนตท ซิ ลคะเทบพพฏงน8 าชู [ 0 เพกฎ 8
เตอ หา ทํานเป็นทก หหลงงมงาย อกตัญญ พูดเท็จ เราไ ป ใจท่านเลย. อ 8. พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ลงอาญาชายหนุ่มผู้นั้นและให้ขับออกจากราชสํานัก 9 ภิตุทังหลายควรกระท้าอภิวาทอัญชลีกรรมและสามีจิกรรแต่อผู้อาวโส 10. ท่านแก่กว่าเราทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พวกเราทั้งสองจะให้ท่านเป็นพี่ใหญ่ - [คําสั่งที่ 2] ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ๑ย 1. พระรัก ย์แป๊ล ..ประกอบด้วย... -.ซึ่งทรงค้นพบสัจธรรมโดยการตรัสรู้เองและนํามาสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม .-.แล้วนํามาสั่งสอนขาวโลก 4. พระสงฆ์หมายถึง... ป 5. คุณของพระพุทธมี 9 ประการ เรียกว่า. ซี่. ค 5จี่ง ณี ซี ๕ 6. เครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่นิยมใช้ในพิธีกรรมมี 3 อย่างคือ. > 7. ธูป นิยมจุดครั้งละ.. 8. เทียนนิยมจุด 2 เล่ม หมายถึง... 9. ดอกไม้สําหรับบูชา.. ร่งเป็นกลุ่มชนที่เลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสละเพศมฆราวาสออกบวชในพระพุทธศาสนา 10. สังคมไทยเชื่อว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนา จึงเปรียบเสมือนเป็น... แบ 12. อริยสัจ 4 หมายถึง.. -ถือเป็นรูปเคารพแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 13. ขันธ์ 5 ประกอบด้วย.. 16' สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์คือ.... 15. อบายมุข 6 ประกอบด้วย... ...ประกอบด้วย... 17. อิทธิบาท 4 หมายถึง..... 18. มงคลคือ.... 19. ประโยชน์ของอริยสัจ 4 คือ..

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!