พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ม.2

คำตอบ

การเผยแผ่เกิดขึ้นหลังการทำสังคยานาครั้งที่3 พระเจ้าอโศกเป็นองค์อุปถัมภ์ พระองค์แต่ตั้ง สมณทูต9สาย สายที่8 มีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นผู้นำ เข้ามาเผยแผ่ สู่สุวรรณภูมิ ได้แก่ เมียนมาร์ ไทย ลาว และ กัมพูชา

แสดงความคิดเห็น