คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำยังไงคะ

อ่านอย่างเดียว - คุณไม่สามารถบันทึกการ... ฯ จะสอบผ่านทัง 2 วิชา หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ 200 ครอบครัว มีครอบครัวที่ปลูกข้าวโพด 120 ครอบครัว และปลูกทั้งข้าวและข้าวโพด 40 ครอบครัว จงหาความน่าจะเป็นที่ครอบครัวหนึ่ง : «0 โกวหรือข้าวโพด ๕# ตัวอย่างที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้น ม.5 จํานวน 80 คน นักเรียนแต่ละคนจะต้องเรียนวิชา ฟิสิกส์ เคมี หรือคณิตศาสตร์ อย่างน้อยหนึ่งวิชา จากการนับจํานวนนักเรียนที่เลือกเรียนในแต่ละวิชา ปรากฏว่ามี นักเรียนที่เลือกเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และ คณิตศาสตร์เป็นจํานวน 50, 40 และ 33 คน ตามลําดับในจํานวนดังกล่าวนี้มีผู้ที่เลือกเรียนทั้งสามวิชาอยู่ 5 คน เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียว 10 คน เลือกเรียนวิชาเคมือย่างเดียว 12 คน จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งในชั้นนี้จะเรียนวิชา 1) ฟิสิกส์หรือเคมี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!