เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[O-NET60] สรุปคณิต ม.ปลาย

1958

24615

5

ข้อมูล

Im Numpueng

Im Numpueng

- เซต
- ระบบจำนวนจริง
- ตรรกศาสตร์
- เรขาคณิตวิเคราะห์
- ฟังก์ชั่น
- ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล
- ฟังก์ชันตรีโกณ
- ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
- เวกเตอร์ในสามมิติ
- ระบบเชิงซ้อน
- ลำดับและอนุกรม
- แคลคูลัสเบื้องต้น
-สถิติ

ความคิดเห็น

jaaeyjubjubb 💕

มีไฟล์มั้ยคะ

ผู้เยี่ยมชม

มีไฟล์มั้ยค่ะ

Panchita

มีไฟล์มั้ยคะ

Im Numpueng
Author

ไม่มีฮับ😀😊

ผู้เยี่ยมชม

https://d10nvwdadbt5z0.cloudfront.net/data/companies/70/ebook/Mind_Mapping_PAT1.pdf

แชร์โน้ตนี้