พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยเลือกใส่หน่อยค่ะทำไม่ถูกก

'กจกรรมท3 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคินแดนต่างๆ ทั่วโลก คําชี่แจง ให้นักเรียนเดิมชื่อประเทศและชื่อบุคคลที่กําหนดให้ลงในดารางให้สัมพันธ์กับบทบาทที่สําคัญทาง ะพุทธศาสนา (ชื่อประเทศๆเติมได้มากกว่า 1 ข้อ) อินเดีย , จีน , ทิเบต , เกาห์ลี , ญี่ปุ่น , ศรีลังกกา , ภูฏาน , เนปาล พระเจ้าอโศกมหาราช , อนาคาริก ธรรมปาละ , เจ้าชายโชโตกุ , พระเจ้าสั้นหมิงตี้ , คร. อัมเบคการ์ ลุรูบัทมสัมภวะ , เจ้าหญิงจารุมดี , งาวังนัมเยล . พระเจ้าชรอนขันกัมโป , มาถานันทะ , สามเณรสรณังกร บทบาทที่สําคัญทางพระพุทธศาลนา ซื้อบุคคล ขื้อประเทศ 1. พระมหากษัตริย์อินเคียท่านใดที่ส่งสมณทูตไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนา 2 รูป คือพระมหินทเถระและพระกิกษุณีสังฆมิตคา 'ไปสู่ประเทศได 2 ผู้นําท่านใดที่ส่งพระพุทธศาสนาแบวัชรยานทั้งคําสอนและพิธีกรรม (ไปเผยแผ่ในประเทศไดทําให้ระพุทธศาสนาเจริญรุ่งรืองเป็น ศาสนาประจําชาติ 3. บูคคลที่เป็นแกกนนําชนชั้นวรรณะศูทร ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และทําให้ประชาชนชาติใคร่วมกันประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนา 4. ในปี พ.ศ.925 ภิกษุชาวอินเดียท่านโดที่นําพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ ยังประเทศใดจนทําให้ประชาชนสนใจและยอบรับนับถือ พระพุทธศาสนา 5. บุคคลท่านใดที้ทํานุปํารุงพระพุทธศาสนาทุกค้านและส่งผลให้ 9 ประเทศใดในยุคนั้นได้รับขนานนามว่า “ ยุคสัทธรรมไพโรจน์ “ 6 ผู้คอตั้ง “มหาโพธิสมาคม “ คือโครและตั้งขึ้นในประเทศใด 7. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ พระไตรปิฎกจากประเทศอินเดีย และอาราธนาพระเถระคือ .พระกาศยปมาตังคะ และพระธรรมรักษ์จากออกอินเีย ไปประกาศ พุทธศาสนาในประเทศใดจนสําเร็จ. บุคคลไดที่ใด้รับสมญานามว่า" ซับครุง” และท่านได้รวบรวมชาติใด ให้เป็นหนึ่งเดียว 9. บุคคลที่ได้สร้างวัดและพุทธโบราณสถานในประเทศไดที่ปัจจุบันเป็น .สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า โดกทยสขามวงศ์เิดขึ้นในประเทศไดและถามเณรรูปแรกพี่บวชคือ 10. ท่านใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!