พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยด้วยครับบบ

9 ฆ/ แบบฝึกหัดพระพทธ % 9 ลม่ ส 1, การที่พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดผลดีต่อสังคมไทยในด้านใ (ตัวอย่าง เช่น ก. ด้านสังคม) 2 การทําตนให้มีธรรมในใจ เป็นหน้าที่ด้านใดของพระภิกษุ (ตัวอย่าง เช่น ก ด้านศึกษาพร วินั! ฉ/ เ - ฆ/ 6 ฆ7 1 1 น ะ 2 ข้อใดไม่ใช่จริยวัตรของสงฆ์ (ตัวอย่าง เช่น ก. บิณฑบาต) - 4. เพราะเหตุใดประชาชนในสังคมต้องเรียนรู้ ขาที่ รบทบาทหน้าที่ของพระภิกษสงฆ์ วินัย (ตั | ผู. งู๋ ะภักษสงฆ์ตามพระ าง เช่ ฟี ร้กิจของสงห์) ป ธรรมวินัย (ตัวอยาง เชน ก. เพ่อ 5. เราเป็นชาวพุทธต้องช่วยกันรักษาวัดให้ ว ห้เป็นเขตพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ ด้ นศักดิสิทธิ ด้วยการปฏิบัติตนตามข้อใด (ตัวอ ป ย่าง เช่ ก. ไม่ฆ่าสัตว์) - ว 6. น/ ง ณ- ญณ า " =ซ : หมณาศกณา 1 (ตัวอย่าง เช่น ก. ชวนพระคุย) ข้อใดไม่เหมาะสมในการสนทนากับพระสงฆ์ (ตัวอย่าง เช่น ก. จิ่มไม่พนมมือขณะพูด) . ทิศเบื้องขวาตามห ลักทิศ 6 กล่าวถึงความสัมพันธ์ในการทําหน้าที่ระหว่างใครกับใคร (ตัวอย่าง เช่น ก. เพื่อนกับเพื่อน) ๕ = = ณ ณา ! 9 ข้อใดไม่ใช่ ด "ก0 อ ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ (ตัวอย่าง เช่น ก. ทํางานบ้านให้คร) = ๕๕<== 10. ลูกศิษย์ทีดีพึงปฏิบัติต่อครู-อาจารย์ให้ยึดหลักทิศ 6 ยกเว้นข้อใด (ตัวอย่าง เช่น ก. คอยรับใช้) 11.ก ) องกิ นิ วันขั้ ตัวอย่าง เช่ ารปฏิบัติตนตามข้อใดต่อไปนี้ถือว่าสอดคล้องกับพุทธปณิธาน 4 ยกเว้นข้อใด (ตัวอย่าง เช่น ก. ออกเผยแผ่คําสอน) 12. ศาสนพิธีในข้อใดจัดเป็นงานอวมงคล (ตัวอย่าง เช่น ก. งานทําบุญวันเกิด) 9: การทําบุญงานมงคลและงานอวมงคลแตกต่างกันในเรื่องใด (ตัวอย่าง เช่น ก. การต้อนรับ) 4 4 ฆา 9 1 จั %/ ๐ ฒ = ๕ ๐ = 7 ' ' 14. “ขออาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ คํากล่าวนี้ใช้สําหรับนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีในงานใด (ตัวอย่าง เช่น ก. ทําบุญวันเกิด) 5 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอาราธนาพระสง์มาทําพิธีในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ (ตัวอย่าง เช่น ก. นิมนต์ด้วยปากเปล่า) 16. ตามระเบียบพิธีทําบุญลี้ยงพระควรวางเครื่องรับรองพระสงฆ์ไว้ที่ใด ( ตัวอย่าง เช่น ก. หน้าพระสงฆ์) ไย ในการทําบุญเลี้ยงพระเมื่อเจ้าภาพ และผู้ร่วมพิธีอาราธนาศีลและสมาทานศีลเสร็จแล้วควรทํากิจกรรมใดต่อไป (ตัวอย่าง เช่น ก. ถวายข้าวพระพุทธ) 18. ข้อใดไม่ใช่เครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชา (ตัวอย่าง เช่น ก. ดอกมะลิ) วับข้อใด (ตัวอย่าง เช่น ก. คําถวายเครื่องไทยธรรม) 19. เสสัง มังคะลัง ยาจามิ เกี่ยวข้องก๊ ยันโตและประพรมน้้าพุทธมนต์ต่อจากขั้นตอนใด (ตัวอย่าง เช่น 20. พระสงฆ์จะเริ่มสวดชัยมงคลคาถาชะ ก. ถวายเครื่องไทยธรรม) 21. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย เป็นบทสวดของข้อใด (ตัวอย่าง เช่น ก. ถวายภัตตาหาร) 222 เมื่อพระสงฆ์เริ่มสวดว่า สัพพีติโย... เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานควรปฏิบัติกิจกรรมอะไร (ตัวอย่าง เช่น ก. กรวดน้้า) 21 การกรวดน้้ามีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด ( ตัวอย่าง เช่น ก. แผ่บุญให้) ระสงฆ์เรียกว่าอะไร (ตัวอย่าง เช่น ก. ผ้าปูนั่ง) 25-27 เป็นรูปภาพผังการทําบุญเลี้ยงพระ ให้นักเรียนตอบคําถามตามหมายเลขให้ถูกต้อง 28. เมื่อไปร่วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระในงานขึ้นบ้านใหม่ ควรหลีกเลี่ยงการแต่งกายในข้อใด (ตัวอย่าง เช่น ก. ชุดรัดรูป) 29. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ะมีจุดประสงค์หลักคือข้อใด ( ตัวอย่าง เช่น ก. ให้ มีอายุยืนยาว) กะนิยมทําเมื่อใด (ตัวอย่าง เช่น ก. เมื่อเข้าเรียนชั้นปร 26. ที่สําหรับนั่งของพ 30. การแสดงตนเป็นพุทธมาม

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!