คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะให้ทำเป็นวิธีทำในแต่ละข้อค่ะโดยคำที่ทำมาจะต้องตรงกับเฉลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบกลางภาค 2/2566 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (631102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดคือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยน เหรียญ 2 อันพร้อมกัน 1 ครั้ง A 2 วิธี (B) 4 วิธี C 6 วิธี D 8 วิธี 2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าหรือออกประตูใดก็ได้ ได้ทั้งหมดกี่วิธี (A) 16 วิธี C 8 วิธี B 12 วิธี D 4 วิธี 3. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าประตูหนึ่ง เดินออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่ง ไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 4 วิธี B 8 วิธี (C) 12 วิธี D 16 วิธี ให้นำเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 ไปใช้ในการสร้าง รหัสผ่าน 4 หลัก จะได้จำนวนรหัสผ่านทั้งหมด จำนวน โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน A 300 จํานวน B 450 จํานวน C 240 จํานวน (D) 360 จำนวน 5.สินมีเสื้อสีต่างกันอยู่ 4 ตัว กางเกงที่มีสีต่างกันอยู่ 3 ตัว และรองเท้าสีต่างกันอยู่ 2 คู่ สินจะมีวิธีการ แต่งตัวไปเที่ยวได้กี่วิธี A 9 วิธี C 24 วิธี ตอนที่ 2 จงเติมหาค่าตอบให้ก B 12 วิธี D 18 วิธี 9 10 18 19 20 B 6 35 © 7 วิธี D 4 35 7. ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ 7,776 แบบ ให้หาว่าทอดลูกเต๋ากี่ครั้ง A 7 ครั้ง C5 ครั้ง B 4 ครั้ง D 6 ครั้ง 8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธี ที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้ม และลูกเต๋ลูกที่ 2 ขึ้นแต้ม มากกว่า 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A มีทั้งหมด 3 วิธี C มีทั้งหมด 2 วิธี 6. ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จำนวนวิธีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหรียญจะขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง ZpGrade.com Y ตรงกับข้อใด A 5 วิธี 9. นิยามของ n! คือข้อใด An x (n-2) x (n-4) x (n-6) x (n-8) Bnx (n-1) x... x 3 x 2x1 C nx(n+1)x(n+2) x... x 1 1. 1x2x3x4xn 10. 0! มีค่าเท่าใด A-1 C หาค่าไม่ได้ 11.ผลลัพธ์ของ A 88 C 44 B มีทั้งหมด 6 วิธี D มีทั้งหมด 9 วิธี 11! 5!7! BO D) 1 เท่ากับข้อใด B66 D 22
12. 3! (3 + 1)! มีค่าตรงกับข้อใด A 12! B 24 Ⓒ144 D 18 5! 3!6! 13. A 5! 6! 512! มีค่าเท่าใด 12 14. มีนักเรียน 10 คน นำมายืนเรียงแถวตรงได้กี่วิธี (A) 10! B A 8! B 31x5! C 2x31x5! D 2x8! 16. มีหนังสือที่แตกต่างกัน 6 เล่ม ต้องการนำหนังสือมา 5 เล่ม เพื่อจัดเรียงเป็นแถวบนชั้นวางหนังสือชั้นหนึ่ง จะมีวิธี จัดได้ทั้งหมดกี่วิธี A180 วิธี B 240 วิธี D)720 วิธี C 360 วิธี 17. นำพยัญชนะจากคำว่า mother มาเรียงครั้งละ 4 ตัว โดยไม่คำนึงถึงความหมาย ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 600 B 60 C 720 D)24 18. มีกระถางกล้วยไม้อยู่ 9 กระถาง แตกต่างกัน นำมา จัดเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมรอบศาลาพัก จะมีวิธีจัดวาง C 480 ทั้งหมดกี่วิธี A 9! B8! C 7! D 6! 19. มีชาย 4 คน หญิง 4 คน โดยมีสายฝนกับสนิท อยู่ในนี้ ด้วย จะมีกี่วิธีที่จะนำคนทั้ง 8 คนมานัดนั่งเป็นวงกลมโดยที่ สายฝนกับสนิท นั่งตรงข้ามกัน A 120 18 แล้ว ก มีค่าเท่าใด B 515! 22. สมชายเข้าไปรับประทานอาหารในศูนย์อาหารซึ่งมี ร้านอาหารไทย 6 ร้าน ร้านอาหารจีน 2 ร้าน ร้านอาหาร 5! C (51)2 D 2 15. จัดนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 5 คน ยืนเรียง ญี่ปุ่น 4 ร้าน สมชายจะมีวิธีเลือกร้านอาหารได้ทั้งหมดกี่วิธี : 12 แถวหน้ากระดานถ่ายภาพจัดได้กี่วิธี 20. มีชาย 5 คน ซึ่ง แก้ว กับ กล้า รวมอยู่ด้วย จะมีวิธี ที่นำคนทั้ง 5 คน นั่งรอบโต๊ะ โดยที่ แก้วกับกล้าต้องไม่นั่ง ติดกัน B 360 Q720 12 C 8 B 10 D6 ตอนที่ 2. จงเติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (n+3)! 21. ถ้า = 56 (n+1)! 23.นำตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5 ไปสร้างจำนวนสามหลักโดย ไม่ให้ตัวเลขซ้ำกัน ได้จำนวน 60 24 คนกลุ่มหนึ่งมี 8 คน จะมีวิธีเลือกคนออกมา 3 คน เพื่อ จัดเข้าแถวตรงได้ทั้งหมดกวิธี - 25.จัดบูธแสดงสินค้า 8 บูธแตกต่างกัน เชิงวงกลม จะ จัดเป็นแบบต่าง ๆ ทั้งหมดกี่วิธี - 5000
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉